Anonim Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF

Anonim Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF olarak indirebilirsiniz.

anonim halk edebiyatı çıkmış sorular

Anonim Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden değildir? (1988)
A) Mani
B) Koşma
C) Ninni
D) Ağıt
E) Türkü

2. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? (1989)
A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması
B) -mişli geçmiş zamanla anlatılması
C) Belli bir yazarın bulunmaması
D) Milli duygularla dini inançları işlemesi
E) Eğitici nitelik taşıması

3.  Bir halk edebiyatı ürünü olan “mani” aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (1990)
A) Yazarları belli değildir.
B) Kafiye düzeni aaba biçimindedir.
C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son iki dizede bulunur.
D) İlk iki dize, son iki dize ile yalnız kafiye bakımından ilgilidir.
E) Yalnızca aşk konusu işlenir.

Düzenleyicisi pek bilinmez. Halkın sözlü geleneğinde oluşup gider. Çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde olsun, biçiminde olsun, değişikliklere, bozulmalara, kırpılmalara uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.


4. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? (1991)
A) Tuyuğ
B) Şarkı
C) Türkü
D) Rubai
E) Gazel

I. Orta oyunu
II. Meddah
III. Trajedi
IV. Destan
V. Komedi

5. Yukarıdakilerden hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden değildir? (2012 LYS)
A) I. ve II.   
B) I. ve III.   
C) II. ve III.   
D) III. ve V.     
E) IV. ve V.

Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek

6. Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (1994)
A) Varsağı
B) Divan
C) Destan
D) Koşma
E) Mani


Düzenleyicisi bilinmez, halkın sözlü geleneğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun değişikliklere uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.

7. Bu parçada, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? (1995)

A) Türkü
B) Şarkı
C) Gazel
D) Mesnevi
E) Koşma

Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen bir kişi için yazılan bu tür şiirlere divan edebiyatında —-, halk edebiyatındaysa —- denmiştir.

8. Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (2006)
A) mersiye – ilahi           
B) mesnevi – koşma         
C) mevlit – koşma
D) mevlit – ağıt             
E) mersiye – ağıt

Böyle bağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar

9. Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009)


A) Cinaslı uyak kullanılmıştır.
B) Benzetmelere yer verilmiştir.
C) İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.
D) Uyak düzeni aaba biçimindedir.
E) Kesik mani olarak adlandırılır.

Anonim Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF AYT Edebiyat PDF olarak indirebilirsiniz.

Anonim Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Anonim Halk Edebiyatı Ders Notunu PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Cevap Anahtarı
1. B   2. D   3. E   4. C   5. D  6. E  7. A  8. E 9. B

Yorum yapın