Divan Edebiyatı PDF Konu Anlatımı AYT 2024

Divan Edebiyatı PDF Konu Anlatımı ders notunu sayfanın en altında bulunan bağlantıdan indirebilirsin.

İçindekiler

Divan edebiyatı PDF, Divan edebiyatı konu anlatımı PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Divan edebiyatı özellikleri PDF, divan edebiyatı nazım biçimleri PDF, divan edebiyatı nazım türleri PDF, divan edebiyatı şairler PDF, divan edebiyatı nesir PDF ile ilgili ders notlarını indirebilirsin.

divan edebiyatı pdf konu anlatımı

Divan Edebiyatı PDF Konu Anlatımı

Divan edebiyatı, XIII. yüzyılda Hoca Dehhani ile başlayıp XIX. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir. 11. ve 12. yüzyılda Türkler ilk İslami eserleri (Geçiş Dönemi eserleri) vermişti. 13. yüzyıldan itibaren Araplar ve Farslardan öğrendiğimiz bu edebiyat geleneği, 19. yüzyılda Batı kültürünün etkisine girmemiz ile birlikte sonlanacaktır.

DİVAN EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ

 • Saray edebiyatı, klasik edebiyat, yüksek zümre edebiyatı gibi değişik adlarla anılan bu edebiyat için en yaygın kullanılan isim divan edebiyatıdır.
 • Bu adlandırmada şairlerin, eserlerini “divan” adı verilen bir kitapta toplamaları etkili olmuştur.
 • Dil, Arapça ve Farçanın etkisinin çok yoğun olduğu Osmanlı Türkçesidir.
 • Eğitimsiz kişiler bu dili anlayamaz, o yüzden bu edebiyata yüksek zümre edebiyatı denir.
 • Sanatlı ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • “Sanat, sanat içindir.” anlayışı ön plandadır.
 • Kuralcı, şekilci ve soyut bir edebiyattır.
 • Şiir (nazım) ağırlıklı bir edebiyattır. Düzyazı çok gelişmemiştir.
 • İmge ve söz sanatlarına çok yer verilmiştir.
 • İmgeye çok yer verilse de katı kural ve geleneklerinden dolayı özgün imgelere değil kalıplaşmış mazmunlara rastlanır.
 • Örneğin servi → boyu, ok → kirpiği, yay → kaşı, inci → dişi, mah → yüzü, gül → yanağı sembolize etmiştir.

DİVAN ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Esas nazım birimi beyit ve benttir. Dörtlük de kullanılmıştır.
 • Tam ve zengin uyak daha çok kullanılmıştır.
 • Göz için kafiye ilkesi benimsenmiştir.
 • Şiir onlarında mahlas (takma ad) kullanılmıştır.
 • Söyleyiş güzelliğine önem verilmiştir. Konudan çok üsluba değer verilmiştir. (Konular da genellikle özgün değildir çünkü.)
 • Bütün güzelliği yerine parça güzelliği esas alınmıştır. Konu bütünlüğü önemsizdir. (Mesneviler hariç.)
 • Şiirler redifleri veya nazım biçimlerinin adıyla anılmıştır, başlık koyma geleneği yoktur.
 • Aşk, şarap, sevgili, ölüm, övgü, yergi, din, tasavvuf gibi konular işlenmiştir.
 • En önemli konu aşktır. Beşeri aşk, ilahi aşktan daha çok işlenmiştir.
 • Divan edebiyatı şiirinde sevene âşık, sevilene maşuk, seven ile sevilen arasına girene ise ağyar (rakip) denir.
 • Âşık, aşk acısından mutluluk duyar.
 • Âşığın sembolü bülbül, maşuğunki gül, onlaı ayıranınki ise dikendir.

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

Divan edebiyatı beyitlerle kurulan nazım biçimleri; gazel, müstezat, kaside, mesnevi, ve kıt’adır.

Divan edebiyatı tek bentle kurulan nazım biçimleri; rubai ve tuyuğdur. ( tek dörtlük)

Divan edebiyatı çok bentli nazım biçimleri (musammatlar); murabba, şarkı, terkib-i bend, terci-i benddir. Beşli, altılı diye isimlendirilenleri bilmenize gerek yoktur: muhammes (beşli), müseddes (altılı), müsebba (yedili), müsemmen (sekizli), mütessa (dokuzlu), muaşşer (onlu).

BEYİTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

GAZEL
 • Arap edebiyattan geçmiştir.
 • Lirik (duygusal) konular işlenir. En önemli konu aşktır.
 • 5- 15 beyit arasında yazılır.
 • Kafiye düzeni: aa, xa, xa, xa
 • Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta adı verilir.
 • Matladan hemen sonraki beyte hüsn-i matla, maktadan bir önceki beyte ise hüsn-i makta adı verilir.
 • Şairin mahlasının bulunduğu beyte mahlas beyit ya da mahlas-hâne adı verilir.
 • Mahlas genellikle gazelin son beytinde yer almaktadır.
 • Gazelin en güzel beytine beytül-gazel ya da şâh-beyit denir.
 • Beyitler arasında anlam birliği bulunan gazeller yek-âhenk gazel diye adlandırır.
 • Bütün beyitleri aynı güçte, değerde ve güzellikte olan gazeller yek-âvâz diye adlandırılır.
 • Dizelerinin ortasında iç uyak bulunan, beyitlerin her dizesi ortadan bölünüp alt alta okunduğunda uyaklı dörtlük şekline dönüştürülebilen gazellere musammat gazel denir.
 • Başta aşk ve güzellik olmak üzere ayrılık, sevgilinin güzelliği, baharın verdiği neşe gibi konuları işler.
 • Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgilinin güzelliğini anlatan gazellere âşıkane gazel denir.
 • Hayata karşı kayıtsızlığı, yaşamaktan zevk almayı anlatan gazellere rindane gazel denir.
 • Kadını ve aşkın zevklerini şuh bir tavırla ifade eden gazel türüne şûhane gazel denir.
 • Ahlâkla ilgili öğütler veren, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere ise hikemî gazel denir.

 Fuzûli, âşıkane gazelin; Baki, rindane gazelin; Nedim, şûhane gazelin; Nâbî de hikemî gazelin öncüsü sayılır.

KASİDE
 • Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.
 • Kasideler, din veya devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır. Bazen de kasidelerde yergi söz konusudur.
 • Beyit sayısı 33-99 arasında değişmektedir.
 • Kafiye düzeni gazel ile aynıdır: aa-xa-xa-xa
 • Gazeldeki gibi ilk beyit matla, son beyit makta adını alır.
 • Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid, şairin mahlasının bulunduğu beyte ise tâç-beyit adı verilir.
 • Peygamber Efendimiz’in övgüsünün yer aldığı kaside türüne naat denir.
 • Allah’a yalvarmak, dua etmek amacıyla yazılanlara münacat denir.
 • Bir kimsenin aksayan yönlerini yermek amacıyla yazılanlara hicviye denir.
 • Bir kişinin övüldüğü kaside türüne methiye denir.
 • Birinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren kasideye mersiye denir.
 • Şairin kendini övdüğü kasidelere de fahriye adı verilir.
 • Padişahın tahta çıkışını kutlamak için yazılan kasideye culusiye denir.

Kaside denilince akla gelen ilk isim Nef’î’dir. (Özellikle hicivde.)

KASİDENİN BÖLÜMLERİ
 1. Nesib (Teşbib): Giriş niteliğindeki bölümde bahar, kış, yaz, bahçe, köşk, at, savaş,
  ramazan, bayram gibi varlık ve olayların tasviri yapılır.
 2. Girizgâh: Asıl konuya girişi sağlayan bölümdür ve genellikle tek beyittir.
 3. Methiye: Kasidenin sunulduğu kişinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı bölümdür. Kasidenin en uzun ve en sanatlı bölümüdür.
 4. Tegazzül: Kasideyi tekdüzelikten kurtarmak ve yeteneği göstermek için kasideyle aynı ölçü
  ve uyakla yazılmış gazeldir. Şairin isteğine bağlıdır, her kasidede olmayabilir.
 5. Fahriye: Şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan bölümdür.
 6. Dua: Kasidenin sön bölümüdür. Şair burada övdüğü kişi, kendisi ve devleti için iyi dileklerde bulunarak dua eder. Taç beyit bu bölümde yer alır.

Kasideler nesib bölümündeki betimlemelere göre “bahariye, şitaiye (kışla ilgili), ramazaniye, nevruziye, ıydiye (bayramla ilgili), rahşiye (atla ilgili)” gibi isimler alır.

MESNEVİ
 • Günümüzdeki hikâye ve romanın divan edebiyatındaki karşılığı olarak düşünebiliriz.
 • Çünkü mesnevilerde olay anlatılır. Bu yüzden beyit sayısı sınırsızdır.
 • İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir.
 • Kafiye düzeni: aa, bb, cc, dd…. Her beyit kendi arasında kafiyelenir.
 • Konu bütünlüğü vardır.
 • Tıpkı hikâyede olduğu gibi olay örgüsü, kişi, yer ve zaman unsurlarından oluşur.
 • Aşk, savaş, kahramanlık gibi konular işlenir.
 • Giriş, agaz-ı destan (asıl olay) ve hatime (dua) bölümlerinden oluşur.
 • Bir şaire ait beş mesneviden oluşan eserler grubuna “hamse” adı verilir.

Türk edebiyatında ilk hamse sahibi Ali Şir Nevai’dir. Nevîzâde Atâi, Taşlıcalı Yahya, Ahmedi, Hamdullah Hamdi, Nergisi önemli hamse sahibi şairlerdir.

Divan şairlerinden Bâkî, Nef’î, Nedim ve Nailî, mesnevi nazım biçimini hiç kullanmamıştır.

KIT’A
 • Türk edebiyatına, Arap edebiyatından geçmiştir.
 • PARÇA, BÖLÜK anlamına gelir.
 • 2 – 12 beyit arasında olabilir. Genellikle iki beyittir.
 • Kafiye düzeni: xa, xa, xa…
 • Felsefi, tasavvufi, toplumsal düşünceler; hikmet, nükte, övgü, yergi gibi konular işlenir.
 • Genelde tarih düşürmede ve hiciv yapmada kullanılır.
MÜSTEZAD
 • Bir gazelin her dizesine bir kısa dize eklenerek oluşturulur. (Bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa)
 • Gazelin özel bir şekli sayılır, kısa dizelere “ziyade” denir.
 • Konusu ve kafiyelenişi gazel gibidir.
 • Genellikle aruzun bir tek kalıbıyla yazılır.

TEK BENTLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

RUBAİ
 • Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir.
 • Rubai, tek dörtlükten oluşur. (dört dizeli tek bent)
 • Kafiye düzeni aaxa şeklindedir. (mani tipi)
 •  Tasavvufi, felsefi, hayat görüşü vb. konularda yazılır.
 • Özlü, nükteli, derin anlamlar içerir.
 • Genellikle mahlas kullanılmaz.
 • Aruzun 24 kalıbıyla da yazılır.

Rubai denince akla İranlı şair Ömer Hayyam gelir. Ayrıca edebiyatımızda Azmizade Haleti, bu türün ustası sayılır ve “Hayyam-ı Rum” olarak anılır.

TUYUĞ
 • Tuyuğ, divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır.
 • Kafiye düzeni aaxa şeklindedir. (mani tipi)
 • Tek dörtlükten oluşur. (dört dizeli tek bent)
 • Halk edebiyatındaki maninin divan edebiyatındaki karşılığıdır.
 • Genellikle mahlas kullanılmaz.
 • Rubaiden farkı, aruzun sadece “fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün” kalıbıyla yazılmasıdır. (tek kalıp)

Tuyuğ denince akla Kadı Burhanettin gelir.

BİRDEN ÇOK BENTLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

ŞARKI
 • Şarkı, divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır.
 • Bent sayısı 2-5 arasında değişmektedir.
 • Halk edebiyatındaki türkünün divandaki karşılığıdır.
 • İlk bendin ikinci ve dördüncü dizesi ile öteki bentlerin dördüncü dizesi tekrarlar, buna nakarat denir.
 • Kafiye düzeni: aAaA, bbbA, cccA (büyük harfler tekrarlanan dizeler)
 • aaaa / bbba / ccca şeklinde de kafiyelenir.
 • Her bendin üçüncü dizesi miyan diye adlandırılır.
 • Miyan, şarkının en dokunaklı ve en anlamlı dizesidir.

Divan edebiyatında şarkı deyince akla ilk Nedim gelir. Nedim’den sonra Şeyh Gâlip, Enderunlu Fâzıl, Enderunlu Vâsıf gibi sanatçılar da bu nazım biçiminin gelişip yaygınlaşmasında önemli rol oynamışlardır.

İlk şarkı örneklerini 17. yy. şairlerinden Nailî-i Kadim vermiştir.

MURABBA
 • Murabba, dörtlü anlamına gelir. Dörder dizeli bentlerden oluşur.
 • 3-7 bentten oluşur.
 • Şarkı gibi kafiyelenir.
 • Her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur.

Şarkının dili murabbaya göre daha anlaşılırdır ve şarkı bestelenmek amacı ile yazılır.

TERKİBİBENT
 • Bent sayısı genellikle 5 – 15 arasındadır.
 • Terkibibent ve tercihibenti diğer nazım biçimlerinden ayıran en önemli özellik, tek bir benttin 5-10 beyitten oluşmasıdır. (10 beyitten oluşan 15 bent olduğu düşünün, oldukça uzundur.)
 • Her bendin son beytini oluşturan bent “vasıta beyti”dir.
 • Kafiye düzeni aa xa xa xa xa bb / cc xc xc xc xc dd… şeklindedir. (Vasıta beyti kendi arasında, vasıta beytine kadar olan kısım gazel gibi.)
 • Talihten ve hayattan şikâyetler, dinî, tasavvufi, felsefi düşünceler konu edinilir.

Terkibibentte, vasıta beyti her bendin sonunda değişir. (Terk edilir.)

Terkibibent denilince akla Bağdatlı Ruhi gelir. Tanzimat sanatçısı Ziya Paşa da terkibibentleriyle dikkat çekmiştir.

Mersiyeler genellikle terkibibent nazım şekliyle yazılır. Bâkî’nin ünlü “Kanuni Mersiyesi”, Şeyh Galip’in “Esrar Dede Mersiyesi” ve Taşlıcalı Yahya’nın “Şehzâde Mustafa Mersiyesi” gibi.

TERCİHİBENT
 • Terkibibent ile aynı özelliklere sahiptir.

Tercihibentlerin vasıta beyti değişmez, aynı kalır. Terkibibentten farkı da budur.

DİVAN EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

Nazım türü deyince akla şiirin konusu gelir. Nazım türü “şiir türü” demek ve şiir türlerini konusuna göre sınıflandırıyoruz. Nazım biçimi ise şiirin tamamen şekil özellikleri ile ilgilidir. Örneğin “mersiye” bir nazım türüdür (konusu ölüm) ve “mersiye” kaside nazım biçimi ile de terkibibent nazım biçimi ile de yazılabilir.

TEVHİT

Allah’ın varlığından, birliğinde söz eden şiirlerdir.
Genellikle kaside, terkibibent ve mesnevi nazım şekliyle yazılır.

MÜNACAT

Allah’a yalvarma, yakarmayı konu edinen şiirlerdir.

NAAT

Hz. Muhammet’in övgüsünü, hayatını konu edinen şiirlerdir.
Fuzûlî’nin yazdığı Su Kasidesi en ünlüsüdür.

METHİYE

Övgü içerikli şiirlerdir.
Nef’i başarılı örneklerini vermiştir.

HİCVİYE

Yergi, eleştiri, hiciv içerikli şiirlerdir. Halk edebiyatındaki taşlama ile Batı edebiyatındaki satirik ile aynı şeydir.
Nef’i başarılı örneklerini vermiştir.

MERSİYE

Ölünün ardından duyulan acıyı anlatır. İslamiyet öncesi sagu ile halk edebiyatındaki ağıt ile aynı şeydir.
Bâkî’nin Kanuni Mersiyesi en ünlüsüdür.

FAHRİYE

Şairin kendini ve şairliğini övdüğü şiirlerdir.
Nef’i başarılı örneklerini vermiştir.

NAZİRE

Bİr şiirin başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakla benzerinin yazılmasıdır.
Bağdatlı Ruhî’nin terkibibentine çok fazla nazire yazılmıştır.

MEVLİT

Hz. Muhammedin doğumu, peygamber oluşu, vefatı vb. konular işlenir.
Süleyman Çelebi’nin yazdığı Veslietü’n-Necat en ünlüsüdür.

SAKİNAME

İçki ve içki meclislerini konu edinen şiirlerdir.
Tasavvufi de olabilir beşeri de.

ŞEHRENGİZ

Bir şehrin güzelliklerini anlatır.
Mesihi’nin Edirne Şehrengizi ilk örneğidir.

SURNAME

Düğünleri, eğlenceleri, şenlikleri konu edinen şiirlerdir.

PENDNAME

Öğüt içerikli şiirleridir.
İranlı şair Feridüddin Attar’ın Pendname‘si ünlüdür.

GAZAVATNAME

Gazayı, fetihleri, zaferi, seferi anlatan şiirlerdir. Fetih için fetihname, zafer için zafername, gaza için gazavatname denilir.

Cenkname

Hz. Ali’nin kahramanlıklarını ve savaşlarını anlatır.

Menakıpname

Din büyüklerinin ve ünlü kişiliklerin hayatını anlatır.

Şuâra Tezkiresi

Divan şairlerinin hayatlarını ve şiirlerini anlatan eserlerdir.

Siyasetname

Devlet yöneticilerine, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatan eserlerdir.
İlk örneği Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig‘dir.

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI)

DİVAN NESRİNİN ÖZELLİKLERİ
 • Şiirde olduğu gibi Arapça ve Farsçanın yoğun olduğu ağır bil dil kullanılmıştır.
 • Seci denilen iç uyaklardan faydalanılmıştır.
 • Paragraf düzeni ve noktalama işaretleri yoktur.
 • Sade, orta ve süslü nesir olmak üzere üç anlayış mevcuttur.
 • Sade nesirde sanatlı söyleyişten çok içerik önemlidir.
 • Süslü nesirde içerikten çok söyleyiş güzelliği önemlidir.
 • Uzun cümleler kurabilmek yenetek sayılmış, eş anlamlı sözcükleri kullanmak ise bir kusur değil sanat olarak görülmüştür.
 • Süslü nesrin en önemli temsilcileri 15. yy.da Sinan Paşa, 17. yy.da Veysi ve Nergisi’dir.
 • Sinan Paşa’nın Tazarruname‘si süslü nesirde önemlidir. Fuzûlî’nin Şikâyetname’si de süslü nesir özelliği gösterir.
DİVAN EDEBİYATI NESİR TÜRLERİ

Divan edebiyatında tezkireler, seyahatnameler, sefaretnameler, siyasetnameler, gazavatnameler, kıyafetnameler, menakıpnameler, fütüvvetnameler, pendnameler, surnameler ve mektuplar nesir ile yazılan metin türledir. Bunların çoğu aynı zaman da nazım ile de yazılabilirdi. Birçoğunu nazım türlerinde öğrenmiştik. Bunlar dışında ilmi eserler ve tarih kitapları da nesir ile yazılırdı.

tezkire
 • Şuara Tezkiresi diye de anılır. Şairlerin hayatını ve şiirlerini anlatır. (biyografi)
 • İlk tezkire Anadolu sahası dışında Ali Şir Nevaî’nin 15. yy.da Çağatay Türkçesiyle yazdığı Mecalisü’n-Nefâis’tir.
 • Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire 16. yy.da Sehî Bey’in yazdığı Heşt Behişt‘tir.
münşeat, mektubat, mektup
 • Düzyazı ve mektupların toplandığı eser müneat denir.
 • Sadece mektuplar toplanmışsa mektubat denir.
 • En ünlü mektup, Fuzûlî’nin 16. yy.da yazdığı Şikâyetname‘dir.
seyahatname
 • Bildiğimiz gezi yazısıdır.
 • Seydi Ali Reis’in 16. yy.da yazdığı Mir’atü’l-Memalik (Memleketlerin Aynası) ilk örneğidir.
 • En ünlüsü Evliya Çelebi’nin 17. yy.da yazdığı Seyahatname adlı eserdir.
sefaratname
 • Sefirlerin yani elçilerin gittikleri ülke hakkında yazdıklarıdır.
 • Seydi Ali Reis’in 16. yy.da yazdığı Mir’atü’l-Memalik (Memleketlerin Aynası) ilk örneğidir.
 • En ünlüsü Yirmisekiz Mehmet Çelebî’nin yazdığı Sefaretname-i Fransa‘dır.

Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname adlı eseri ünlü bir siyasetname, Mercümek Ahmet‘in Kâbusname‘si ünlü bir pendname, Fuzuli‘nin Hadikatü’s-Süeda da iyi bir mersiye örneğidir.

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLER PDF

divan edebiyatı 13.yy ve 14.yy şairler
13. YY VE 14. YY DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ
Hoca Denhani
 • Divan şiirinin ilk temsilcisi kabul edilir.
 • Din dışı konularda yazan ilk şairdir.
 • Çağdaşları dini – tasavvufi konularda yazarken o aşk, şarap, doğa gibi konuları ile almıştır.
 • Eser: 20 bin beyitlik “Selçuklu Şehnâmesi” yazdığı söylense de bu eser günümüze ulaşamamıştır.
Mevlana Celaleddin Rûmi
 • Eserlerini Farsça olarak kaleme almıştır.
 • Şems-i Tebrizi ile tanıştıtan sonra tasavvuf yoluna girmiştir.
 • Tüm dünyanın tanıdığı büyük bir mutasavvıftır.
 • Mevlana’nın ölüm tarihi olan 17 Aralık’ta “düğün gecesi” anlamına gelen “Şeb-i Arus” törenleri yapılır.
 • Sevgi, hoşgörü, hümanizm denilince akla gelir.
 • Eserleri: Mesnevi (26 bin beyit, didaktik), Divan-ı Kebir (“Şemsu’l-Hakâyık da denir, tasavvufi aşkı konu edinir.), Mektubat, Fih-i Mafih (tasavvuf sohbetleri) Mecalis-i Seb’a (Yedi vaaz)
Sultan Veled
 • Mevlana’nın büyük oğludur.
 • Mevlevilik tarikatını kurdu ve sistemleştirdi.
 • Aruz vezniyle Türkçe şiir yazma geleneğinin oluşmasında katkısı olmuştur.
 • Eserleri: Divan (tasavvufi şiirler) İbtidânâme (mesnevi), Rebâbnâme (mesnevi), İntihânâme (Farsça mesnevi), Maarif (Dinî, ahlaki mensur eser)
Ahmet Fakih
 • Önemli mutasavvıflardandır. Horasan‘dan Konya’ya göç etmiş, Mevlana’nın babasından fıkıh dersleri almıştır.
 • Eser: Çarhname (kaside)
Şeyyad Hamza
 • Dinî ve tasavvufi şiirler yazmış, hem hece hem aruzu kullanmıştır.
 • Şiirlerini Eski Anadolu Türkçesi ile yazmıştır.
 • Eser: Yusuf u Züleyha (İlk Yusuf ve Züleyha mesnevisidir.), Dâsitân-ı Sultân Mahmûd (mesnevi)
Gülşehri
 • Türkçeyi sanat dili haline getirmeye çalışmıştır.
 • Eser: Mantıku’t-Tayr (Kuş Dili) ( Kuşların Hüthüt adlı kuşun önderliğinde, padişahları olan Simurg /Anka kuşunu aramaları anlatılır. Tasavvufi bir mesnevidir.)
Âşık Paşa
 • Anadolu Türkçesinin edebiyat dili olaması için çabalamıştır.
 • Hem aruz hem heceyi kullanmış, sade bir dille yazmıştır.
 • Çağdaşları gibi mutasavvıf bir şairdir. Türk diline önem verilmesi gerektiğini söyler.
 • Eser: Garipname, Türk edebiyatındaki ilk büyük telif mesnevidir.
  Fakrnâme (tasavvufi mesnevi)
Ahmedi
 • Çağdaşlarının aksine din dışı konulara (aşk, şarap, eğlence, tarih) yer vermiştir.
 • Eser: İskendername (Büyük İskender’in hayatını anlatan mesnevi)
  Cemşid u Hurşid (Çin hükümdarı Cemşid ile Rum kayserinin kızı Hurşid arasındaki aşkı anlatan mesnevi)
Kadı Burhanettin
 • Azeri Türkçesiyle yazdığı tuyuğları ve gazelleri ile tanıdır.
 • Özellikle tuyuğ denilince akla gelen ilk isimdir.
 • Eratna Beyi tarafından Kayseri kadılığına getirilmiş, beylik yıılınca Sivasta kendi hükümdarlığını (Kadı Burhanettin Devleti) ilan etmiştir. 18 yıl hüküm sürmüştür.
Seyyit Nesimî
 • Azeri Türkçesiyle yazdığı tuyuğları ile tanıdır.
 • Alevî – Bektaşi geleneğinde 7 ulu ozandan biridir. Azerbaycan’da kendisine çok önem verilir.
 • Hurufîlik tarikatina mensuptur ve şiirleri ile hurufîliği yaymaya çalışmıştır.
 • Bu sebeple derisi yüzülerek öldürülmüştür.
Hoca Mesut
 • Asıl adı Mesut bin Ahmet’tir.
 • Firdevsî ve Sadi Şirazi’den çeviriler yapmıştır.
 • Eser: Süheyl ü Nevbahar (Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin hükümdarının kızı Nevbahar arasındaki aşk)
  Ferhengname-i Sadi (Sadi-i Şirazi’nin “Bostan” adlı eserini edebiyatımızdaki ilk manzum çevirisidir.)
15. yy divan edebiyatı şairleri
15. YY DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ
Şeyhî
 • Divan şiirinin ilk usta şailerindendir. Divan edebiyatı kurallarını derli toplu ilk uygulan şairdir.
 • Gazeli ev yapmaya mesneviyi ise şehir kurmaya benzetmiştir.
 • Kendisine tımar olarak verilen köye giderken eski tımar sahipleri tarafından dap edilmiş, bunun üzerine ünlü Harname’yi yazmıştır.
 • Harname, edebiyatımızın hiciv ve fabl türündeki ilk eseridir.
 • Harname’de boynuz umarken kulaktan olan bir eşeğin öyküsü anlatılır.
 • 15. yy.da mesnevi ustası Şeyhî’dir.
 • Eser: Harname (alegorik mesnevi), Hüsrev ü Şirin (konusu aşk olan mesnevi)
Mesihî
 • Edebiyatımızda şehrengiz türünün ilk örneğini vermiştir: Edirne Şehrengizi
Necati
 • 15. yy.da gazelin en büyük ustasıdır.
 • Türkçenin sanat dili olması için çabalamıştır, dili anlaşılırdır.
 • Divan şiirinde atasözlerini, halk söyleyişlerini,deyimleri kullanan ilk şairlerdendir.
Süleyman Çelebi
 • Vesiletü’n-Necat adlı mesnevisiyle Türk edebiyatına özgü ilk ve en başarılı mevliti yazmıştır.
Ahmet Paşa
 • Fatih Sultan Mehmet’in veziridir.
 • Fatih tarafındn idama mahkum edilince “Kerem” redifli kasideyi yazmış, bunun üzerine affedilmiştir.
 • 15. YY kaside ustasıdır ve nazire yazma geleneğinin öncüsüdür.
 • Sadece din dışı konularda yazmıştır.
Ali Şîr Nevai
 • Çağatay sahasının ünlü şairidir.
 • Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresi olan Mecalisü’n-Nefais’i yazmıştır.
 • Hamse sahibi ilk Türk şairidir.
 • Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ispatlamak amacıyla Muhakemetü’l-Lügateyn adlı sözlüğü yazmıştır.
 • Aruz hakkında toplu bilgiler vermek üzere kaleme aldığı Mizanü’l-Evzan, “türkü” sözcüğünün geçtiği ilk eserdir.
Hamdullah Hamdi
 • Hamse sahibidir.
 • Edebiyatımızdaki en güzel Yusuf u Züleyha mesnevisi onundur.
Ahmet Dai
 • Hem nazım hem nesir çok sayıda eseri vardır.
 • Çengname isimli mesnevisyle tanınmıştır.
 • Çengname, alegorik bi mesnevidir. Bir çalgı aleti olan çengin dört parçası şeriat, tarikat, marifet ve hakiaktı temsil eder.
15. yy divan edebiyatı şairleri
16. YY DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ
Fuzuli
 • Gazelde başarılıdır, Divan edebiyatının en başarılı lirik şairlerindendir.
 • Dili dönemine göre sadedir, Azeri şivesi ile yazmıştır.
 • Onun aşkı platoniktir, kavuşmayı sevmez. Her kavuşmanın ardından bir ayrılık geleceğini bilir.
 • Izdırap şairidir, aşk acısı çekmekten hoşlanır.
 • Mazmun kullanmada ustadır.
 • Gençliğinde beşeri aşkı, eğitim aldıktan sonra tasavvufi aşkı anlatmıştır. Beşeri aşk, ilahi aşka giden ilk basamaktır.
 • Eserleri:
  Leyla vü Mecnun: Edebiyatımızın en güzel Leyla ile Mecnun mesnevisi kabul edilir.
  Şikâyetname: Kendisine vakıf gelirlerinden bağlanan 9 akçelik maaşı alamaması sonucu memurların yaptığı yolsuzlukları ve yedikleri rüşveti anlatan hiciv içerikli bir mektuptur.
  Su Kasidesi: Hz. Muhammed’i anlatan naat türündeki kaside.
  Beng ü Bade: Beng (afyon, esrar) ile bade (şarap) arasındaki konuşma ve tartışmalardan oluşan alegorik bir mesnevidir.
  Hadîkatü’s-Süedâ: Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edişlini anlatan mensur bir eser.
Bâkî
 • Yaşadığı dönemde Sultanü’ş-Şuara (Şairler Sultanı) olarak anılmıştır.
 • Zevk ve eğlence şairidir. Dini ve tasavvufi konularda şiir yazmamıştır.
 • Gazel üstadıdır, hiç mesnevi yazmamıştır.
 • Şiire temiz bir İstanbul Türkçesi getirmiştir, dili oldukça sadedir.
 • Terkibibent nazım şekliyle yazdığı Kanuni Mersiyesi ünlüdür.
 • Kanuni devrinin ihtişamını şiirlerine yansıtmıştır.
 • Müderrislik, kadılık ve kazaskerlik yapmış, şeyhülislam olmak istemiş fakat bu isteğine kavuşamadan vefat etmiştir.
 • Şiirleri nazım tekniği yönünden kusursuzdur.
Zâtî
 • Döneminde üstad kabul edilmiş Bâkî, Taşlıcalı Yahya ve Hayalî gibi önemli birçok şaire ustalık yapmıştır.
 • Beyazıt Camii avlusundaki dükkanı Bâkî gibi birçok şaiirin buluşma noktası olmuştur.
 • Eser: Şem ü Pervane, Edirne Şehrengizi, Siyer-i Nebî
Bağdatlı Ruhi
 • Toplumsal aksaklıkları dile getiren hicivleriyle öne çıkmıştır.
 • Sosyal hiciv içerikli Terkib-i Bent’i bu tür eserlerin en ünlüsü kabul edilir.
 • Bu Terkibi-i Bent’ine birçok nazire yazılmıştır, bunların içinde en ünlüsü de Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa’ya aittir.
Taşlıcalı Yahya
 • Kanuni’nin kendi oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurarak öldürmesi üzerine yazdığı Şehzade Mustafa Mersiyesi ile ünlüdür.
Hayâlî
 • Asıl Adı Mehmet’tir. “Bekâr Memi” diye anılmıştır.
 • Dönemin bütün tezkire yazarları onun büyük bir şair olduğu söyler.
 • Şiirlerinde mahallileşme akımının izleri görülmektedir.
 • Taşlıcalı Yahya Bey ile birlikte Kanunî’in Bağdat seferinde bulunmuş, orada Fuzûlî ile tanışmıştır.
17. yy divan edebiyatı şairleri
17. YY DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ
Nef’i
 • Divan şiirinin en büyük yergi ve övgü şairidir, kaside ustasıdır.
 • Genellikle din dışı konulu şiirler yazmıştır.
 • Birçok devlet adamına yönelik korkusuzca hicivler yazmıştır.
 • IV. Murat‘ın hiciv yazma emrine uymadığı için boğrurularak öldürülmüştür.
 • Siham-ı Kaza (Kader Okları) adlı eseri hiciv tarzındaki en önemli eserlerindendir.
 • Tuhfetü’l-Uşşak isimli 97 beyitlik kasidesi Aşıkların Armağanı anlamna gelir.
Nâbî
 • Hikemî şiirin (didaktik) öncüsü ve en büyük temsilcisidir.
 • En önemli iki eser Hayriyye ve Hayrâbâd‘dır.
 • Hayriyye, oğlu Mehmet için yazdığı didaktik ve sosyal hiciv içerikli bir mesnevidir.
 • Hayrâbâd, âşıkane konulu bir mesnevidir.
Nâilî
 • Sebk-i Hindî akımının edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir.
 • İmge, sembol, hayallerle yüklü ağır bir dil kullanmıştır.
 • Şarkının ilk örneklerini vermiştir.
Neşâtî
 • Sebk-i Hindî akımının temsilcisidir.
 • Kasidede Nefi’yi üstad kabul etmiştir.
 • Gazelleri ile ün yapmıştır.
  Eser: Hilye-i Enbiya mesnevisi ve Edirne’yi anlatan Şehrengiz’i vardır.
Nev’izade Atayi
 • Hamse sahibidir.
 • Ününü de mesnevilerle kazanmıştır.
Azmizâde Hâleti
 • Âlim bir şairdir, hayatını okumakla geçirmiştir.
 • Divan edebiyatının en tanınmış, en usta rubai sanatçısıdır.
Şeyhülislam Yahya
 • Şiirlerinde sade bir İstanbul Türkçesi kullanmıştır.
 • Zevk, eğlence, şarap, meyhane temalı, rindâne ve âşıkane gazeller yazmıştır.
17. yy divan edebiyatı şairleri
18. YY DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ
Nedim
 • Şarkı deyine akla gelir, şarkının en önemli ustasıdır.
 • Lale Devri’nin zevk ve eğlence şaiirdir.
 • İstanbul Türkçesini şiir dili haline getirmiştir.
 • İstanbul şairidir.
 • Dini tasavvufi konuarda hiç yazmamıştır.
 • Hece ölçüsü ile yazılmış iki koşması bulunur, bunlardan biri Nedim’in Türküsü diye anılır.
Şeyh Galip
 • Mevlevi şeyhidir, Galip Dede olarak da bilinir.
 • Divan edebiyatının son büyük şairi kabul edilir.
 • Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcisidir.
 • Dolayısıyla dili oldukça ağır, imgeli, süslüdür.
 • İlahi aşkı anlatan Hüsn ü Aşk adlı tasavvufi, alegorik mesnevisi edebiyatımızın en güzel ve en başarılı örneklerindendir.
 • Nabi’nin Hayrabad‘ı edebiyat ortamlarında çok övülür ve Hayrabad’a nazire yazılamaz denir. Şeyh Galip bunun üzerine altı ay gibi kısa sürede Hüsn ü Aşk’ı yazar.
Sünbülzade Vehbi
 • Nedim’i örmek almış, onun gibi İstanbul’un güzelliklerini anlatmıştır.
 • Nâbî’nin Hayriyye’sini örnek alarak yazdığı Lutfiyye adlı didaktik mesnevisini oğlu için yazmıştır.
 • Dili sadedir.
Enderunlu Fazıl
 • Şiirlerinde zevk düşkünlüğü, laubalilik ve basitlik göze çarpar.
 • Eserleri: Defter-i Aşk, Hubanname, Çenginame, Zenanname (mesnevi)
19. yy divan edebiyatı şairleri
19. YY DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ
Enderunlu Vasıf
 • Mahallileşme akımının önemli temsilcisidir.
 • Divan edebiyatında şarkı nazım biçimini en çok kullanan şairdir.
 • Nedim‘in en büyük takipçisidir.
Keçecizade İzzet Molla
 • Divan şiiri ile Tanzimat şiiri arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.
 • Şiirlerine mahalli renkler katmış, halk şiiri ve sanatçılarıyla ilgilenmiş, hece vezniyle türküler yazmıştır.
 • En ünlü eseri Keşan’a sürgün edilişini anlattığı “Mihnet-i Keşan” adlı mesnevisidir.
 • Hüsn ü Aşk’a nazire olarak Gülşen i Aşk’ı yazmıştır.

DİVAN EDEBİYATI YAZARLAR PDF (NESİR)

15. YY DİVAN EDEBİYATI YAZARLARI
Sinan Paşa
 • Süslü nesrin ilk ve en önemli temsilcisidir.
 • Süslü nesrin ilk önemli örneği olan Tazarruname adlı eseriyle ünlüdür.
 • Diğer eserleri: Tezkiretü’l-Evliya ve Maarifname.
Mercimek Ahmet
 • Sade nesrin önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri Farsçadan çevirdiği Kabusnâme’dir.
 • Kabusnâme; siyaset, ahlak, hayat, şiir ve musiki gibi alanlarda öğütler veren bir nasihatname, siyasetnamedir.
16. YY DİVAN EDEBİYATI YAZARLARI
Sehi Bey
 • Anadolu sahasında ilk şairler tezkiresi olan Heşt Behişt’i (Sekiz Cennet) yazmıştır.
Seydi Ali Reis
 • Türk edebiyatının ilk gezi yazısı örneği kabul edilen Mir’atü’l-Memalik (Memleketlerin Aynası) adlı eseri yazmıştır.
Piri Reis
 • Büyük bir denizci ve haritacıdır.
 • Dünya denizciliğinin ilk kılavuz kitabı sayılan Kitab-ı Bahriye adlı coğrafya kitabını yazmıştır.
Latifî
 • Anadolu’da yazılan ikinci tezkire olan Latifi Tezkiresi‘ni yazmıştır.
Babürşah
 • Türk edebiyatında ilk anı kitabı olan Babürname‘yi yazmıştır.
 • Babürname, gezi yazısını örneklerini de içerir.
 • Hindistan’da bulunan Babür Devletinin kurucusudur.
17. YY DİVAN EDEBİYATI YAZARLARI
Nergisî
 • Süslü nesrin 17. yy.daki en büyük temsilcisidir.
 • Düzyazılarından oluşan Hamse adlı eseri vardır.
 • 5 mensur eserden oluşan bu hamse türünün ilk ve tek örneğidir.
 • Bu beş eserden en önemlisi Nihalistan‘dır.
Veysî
 • Süslü nesrin önemli temsilcilerindendir.
 • En ünlü eseri, Hz. Muhammed’in hayatını anlattığı Düretü’t-Tac’dıtr.
Evliya Çelebi
 • Gezi türünün en ünlü ve en güzel örneği sayılan Seyahatname adlı eseri yazmıştır.
Naima
 • Tarihçidir.
 • Kendi adıyla anılan ünlü Naima Tarihi adlı eseri yazmıştır.
Peçevi İbrahim Efendi
 • Tarihçidir.
 • Kendi adıyla anılan ünlü Peçevi Tarihi adlı eseri yazmıştır.
Koçi Bey
 • IV. Murad’a sunduğu risâleleri ile tanınır.
Kâtip Çelebi
 • Tarih, coğrafya, biyografi, bibliyografya, tıp, siyaset, din, felsefe, tasavvuf gibi birçok alanda önemli yapıtlar vermiş bir bilim adamıdır.
 • Batı dünyasında Hacı Halife ya da Hacı Kalfa adıyla da tanınmıştır.
 • Avrupa’daki yenilikleri memlekete getirme düşüncesini ileri süren ilk yazardır.
 • En önemli eserleri, bibliyografya kitabı olan Keşfü’z-Zünûn ve ülkeler coğrafyası niteliğinde olan Cihannüma‘dır.
18. YY DİVAN EDEBİYATI YAZARLARI
Yirmisekiz Mehmet Çelebi
 • Osmanlıda ilk defa devamlı bir elçilik göreviyle ülke dışına çıkan devlet görevlisi olmuştur.
 • Görevi sırasında gördüklerini Sefaretname-i Fransa adlı eserinde anlatmıştır.
Seyyit Vehbi
 • Surname-i Vehbî olarak da bilinen en tanınmış eseri Sûrname’dir.
 • O dönemdeki İstanbul yaşantısı ve gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler içerir.
Giritli Ali Aziz Efendi
 • Türk edebiyatında modern hikâyeye geçişte önemli yere sahiptir.
 • Muhayyelat ya da Muhayelât-ı Aziz Efendi adlı eseriyle bilinir. (hikâye)

Divan edebiyatı konu anlatımı PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Divan edebiyatı özellikleri PDF, Divan edebiyatı PDF, divan edebiyatı nazım biçimleri PDF, divan edebiyatı nazım türleri PDF, divan edebiyatı şairler PDF, divan edebiyatı nesir PDF, Divan edebiyatı PDF ile ilgili ders notlarını indirebilirsin.

Yorum yapın