Geçiş Dönemi Eserleri Çıkmış Sorular PDF 1977 – 2017

Geçiş Dönemi Eserleri Çıkmış Sorular PDF 1977 – 2017 PDF olarak indirebilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF

Geçiş Dönemi Eserleri Çıkmış Sorular PDF

1. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? (1977)
A) Ali Şir Nevai
B) Ahmet Yesevi
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Edip Ahmet
E) Yusuf Has Hacip

XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler, toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları da verir.

2. Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (1988)
A) Divan-ı Hikmet; Ahmet Yesevi
B) Muhakemetü’l-Lügateyn; Ali Şir Nevai
C) Divanü Lügati’t-Türk; Kaşgarlı Mahmut
D) Kutadgu Bilig; Yusuf Has Hacip
E) Atabetü’l-Hakayık; Edip Ahmet

3. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir? (1998)
A) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig
B) Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügati’t Türk
C) Ahmet Yesevi – Divan’ı Hikmet
D) Ali Şir Nevaî – Muhakemetü’l Lügateyn
E) Kâtip Çelebi – Hüsn ü Aşk

4. Aşağıdaki yapıtlardan hangisinde “Tağ tağka kavuşmas kişi kişige kavuşur.” sözü ve açıklaması bulunabilir? (2011)
A) Divan-ı Hikmet
B) Atabetü’l-Hakayık
C) Kutadgu Bilig
D) Divanü Lügati’t Türk
E) Risaletü’n Nushiyye

5. Aşağıdakilerden hangisi, Kutadgu Bilig’de yer alan kişi ve onun temsil ettiği kavramlar arasında değildir? (2012)
A) Alp Er Tunga – Doğruluk
B) Ay Toldı – Saadet
C) Kün Togdı -Kanun
D) Ögdülmiş -Akıl
E) Odgurmış – Akıbet

Alegorik bir eserdir.
Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
Ahlaki-didaktik türde bir eserdir.
Siyasetname niteliği taşımaktadır.

6. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir? (2015)
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Yusuf Has Hâcip
C) Ali Şir Nevayi
D) Edip Ahmet Yükneki
E) Kaşgarlı Mahmut

12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
Türk kültürünün Orta Asya sahasında İslamiyet’in kabulüyle başlayan değişiminin ve
yeniden yapılanmasının ilk ürünlerindendir.
Eser, İslam ruhuna uygun ideal insan ve toplum oluşturma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

7. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? (2016)
A) Divan-ı Hikmet  
B) Kutadgu Bilig  
C) Atabetü’l-Hakayık
D) Divanü Lügâti’t-Türk  
E) Vesiletü’n-Necât

8. Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2017)
A) Geçiş Dönemi ürünleri arasında yer almaktadır.
B) Alegorik söyleyişe sahip didaktik bir metindir.
C) İçeriği bakımından nasihatname türüne girer.
D) Yoğun Arapça ve Farsça kelimelerden dolayı dili ağırdır.
E) Hem dörtlük hem de beyitlerden oluşmaktadır. 

Geçiş Dönemi Eserleri Çıkmış Sorular PDF AYT Edebiyat PDF olarak indirebilirsiniz.

Geçiş Dönemi Eserleri Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notunu PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Cevap Anahtarı
1. C   2. C   3. E   4. D   5. A   6. B   7. A   8. D

Yorum yapın