Çekim Ekleri KPSS Konu Anlatımı PDF KPSS Türkçe 2022

Çekim Ekleri KPSS Konu Anlatımı PDF olarak sayfanın en altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

çekim ekleri kpss türkçe konu anlatımı
Bu Konudan Önce
Çekim Ekleri konusundan önce Kök ve Ek Bilgisi konusuna göz atmanı tavsiye ederim. Kök ve eklerin özelliklerini bilmeden bu konuya çalışma.

Çekim Ekleri KPSS Konu Anlatımı

Çekim Ekleri Konu Anlatımı

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz üzere sözcükleri yan yana getirmek cümle kurmak için yeterli değildir. Yan yana gelen sözcüklerin birbiri ile ilişkili hâle getirilmesi gerekir. İşte sözcükler ve sözcük gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan bu eklerçekim ekleridir.

Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Şimdi isim çekim eklerini öğreneceğiz:

 • Bazı çekim ekleri eklendikleri isimlerin kime, neye ait olduğunu belirtir.
 • Bazı çekim ekleri, eklendikleri isimlerin sayısının birden fazla olduğunu belirtir.
 • Bazı çekim ekleri  eklendikleri isimden ayrı yazılır ve soru anlamı oluşturur. 
 • Bazı çekim ekleri  eklendikleri ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtir.
 • Bazı çekim ekleri  eklendikleri eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katar.
 • Türkçe sözcüklerde çekim eklerinin sırası sözcük sonudur. Diğer sözcüklerle bu şekilde cümle içerisinde ilişki kurarlar. Bir Türkçe sözcükte önce kök sonra varsa yapım eki sonra çekim ekleri gelir: kök+yapım eki+çekim eki (sözcükte yapım eki yoksa, kök+çekim eki)
 • Ekler, eklendiği sözcüğün ses uyumuna uyarlar, -da ekinin, -ta olması gibi.
Çokluk Eki (-ler / -lar)
 • İsmin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduğunu belirtir.
 • Eklendiği isme çokluk anlamı dışında abartma, yaklaşık, benzerlik, saygı, alay, aile (grup) gibi anlamlar da katar.

Ayşegül ateşler içinde sayıklıyordu. (abartma)
Adam 40’lı yaşlardaydı.  (yaklaşık)
Hüseyinler bize gelecekti. (aile)
Beyefendiler bugün erken kalktılar. (alay)
Başbakan sizleri bekliyor efendim. (saygı)
Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. (çokluk)

İyelik (Aitlik) Ekleri 
 • İsmin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu gösterir.
 • İyelik ekleri isimlere Türkçedeki kişi zamirlerine uygun olarak eklenir. (ben, sen, o, biz, siz, onlar)
 • Ben 1. tekil: -m, -ım, -im, -um,- üm      (ev-im)
  Sen 2. tekil: -n, -ın, – in, – un, -ün       (ev-in)
  O    3. tekil: -ı, -i, -u, -ü, -sı, -su, -sü  (ev-i)
  Biz  1. çoğul: -mız, -miz, -muz, -müz    (ev-imiz)
  Siz  2. çoğul: -nız, -niz, -nuz, -nüz       (ev-iniz)
  Onlar 3. çoğul: -ları, -leri                   (ev-leri)

Dikkat
“-ları/-leri” ekleri her zaman tek başlarına iyelik eki olmayabilir.
“Çocuğun elleri çamur olmuş.” cümlesimde “el-ler-i sözcüğü -ler çoğul eki üzerine -i iyelik eki almıştır.
“Onların elleri” demiş olsaydık -leri şekline III. Çoğul şahıs iyelik eki olurdu.
Soru Eki (-mı, -mi, -mu, -mü) 
 • Eklendiği isme soru anlamı katar.
 • Kendinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılır.
 • Kendinden sonraki eklerle birleşir.

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı?” – 
Yahya Kemal Beyatlı

 • Soru anlamı dışında kullanıldığında cümleye farklı anlamlar katabilir:
  Güzel mi güzel bir gün. (Pekiştirme)
  Vakti geldi mi gideriz. (Zaman)
hal ekleri çekim ekleri tablo kavram haritası (1)
HÂL (DURUM) EKLERİ
Yalın Hâl
 • İsmin hiçbir varlık veya özellik ile ilişkilendirilmediği hâldir.
 • İsmin yalın hâli, hâl eki almaz. Ancak çoğul eki ve iyelik eki ya da yapım eklerinden birini almış sözcükler yalın hâldedir.

Bu ev çok güzel.

Belirtme Hâli Eki (-ı, -i, u, -ü)
 • Fiilin neyi etkilediğini ve fiilden etkilenen ögeyi (ismi) gösterir.

Bu evi seviyorum. (Neyi seviyorum?)

Yönelme Hâli Eki (-a, -e)
 • Fiilin yönünü ve nereye yöneldiğini gösterir. İsmin yönelme anlamını ifade eder.

Bu eve gideceğiz. (Nereye gideceğiz?)

Bulunma Hâli Eki (-de, -da, -ta, -te )
 • Fiilin meydana geldiği yeri ve varlığın bulunduğu yeri gösterir.

Bu evde çalıştık. (Nerede çalıştık?)

Ayrılma Hâli Eki (-dan, -den, -tan, -ten)
 • Varlığın çıkıp uzaklaştığı yeri gösterir.

Bu evden çıktık. (Nereden çıktık?)

İlgi Hâli Eki (-ın, -in, -un, -ün -nın, -nin, -nun, -nün)
 • Bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtir.

Bu evin kapısı yok. (Neyin kapısı?)

Dikkat
Belirtme hâl eki “-i” ile iyelik eki olan “-i” birbirine karıştırılmamalıdır. “-i” eki alan sözcüğün başına “onun” sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o ek, iyelik ekidir; anlamsız oluyorsa belirtme hâl ekidir.

Ek Bilgi
Eşitlik Eki ve Küçültme Eki

Küçültme Eki: “-cık, -cik, -cuk, -cük, -cak, -cek, -cağız, -ceğiz ” ekleridir. “-Cık, -cak” ekleri ad ve sıfatlara küçültme ve sevgi anlamı katar: Mehmetçik, annecik, yavrucak, tosuncuk, incecik.. -Cağız eki küçültme, sevgi ve acıma anlamı katar: adamcağız, kadıncağız…

Eşitlik Eki: “-ca, -ce, -ça, -çe” ekleri eşitlik eki olarak kullanılır.
Görelik anlamı katar:
Bence, sence, kanımca, milletçe…
Nicelik, ölçü, büyüklük yönünden eşitlik sağlar:
İyice, kiloca, boyca…
“Gibi” anlamı katar:
İnsanca, hayvanca, delice…
Topluluk anlamı katar:
Milletçe pikniğe gitti
Zaman anlamı katar:
Yıllarca, günlerce, aylarca..

Bu iki ek de kanaatimizce çekim eki değil yapım ekidir lakin soru bankalarında ve konu anlatım kitaplarında çekim ekleri arasında anlatıldığından yer vermek durumunda kaldık.

Fiil Çekim Ekleri

Kip Ekleri

Fiillere farklı zaman ve anlam ilgisi katan eklerdir.

Haber (Bildirme) Kipleri
a. Şimdiki Zaman: -yor
b. Gelecek Zaman: -ecek
c. Geniş Zaman: –ar, -er, -r
d. Duyulan (öğrenilen) Geçmiş Zaman: -mış, -miş
e. Bilinen (görülen) Geçmiş Zaman: -dı, -di

Dilek (Tasarlama) Kipleri
a. Gereklilik Kipi: -meli, malı
b. istek Kipi: -e, -a
c. Şart Kipi: –se, sa
d. Emir Kipi: Eki yoktur.

Kişi Ekleri

Fiillere kip ekinden sonra gelen ve fiili kimin yaptığını gösteren eklerdir.

 • 1. Tekil Şahıs ve Eki      Ben         / -m, -ım, -im, -um, -üm
  2. Tekil Şahıs ve Eki    Sen        /  -n, -(s)ın, -(s)in, -(s)un, -(s)ün
  3. Tekil Şahıs ve Eki    O          /  eki yoktur
  1. Çoğul Şahıs ve Eki    Biz       / -ız, -iz, -uz, -üz, -k
  2. Çoğul Şahıs ve Eki    Siz     / –(s)ınız, -(s)iniz, -(s)unuz, -(s)ünüz
  3. Çoğul Şahıs ve Eki    Onlar / -lar, -ler

Örneğin gel– fiilini şimdiki zamanda 1.tekil şahıs ile çekimlemek istersek, gel-i-yorum şeklinde çekimleriz.

Fiil çekim eklerini “TYT Türkçe Fiil Konu Anlatımı” konusunda ayrıntılı işleyeceğimiz için burada ekleri vermekle yetindik.

Eş Sesli ve Birbiri ile Karıştırılan Ekler

Bazı ekler birbiri ile karıştırılabilir. ÖSYM daha çok bu eklerin birbirinden nasıl ayrılabileceğine dayalı soru sormaktadır.

Bazı ekler hem çekim eki hem yapı ekidir. Bunlar aslında farklı eklerdir fakat eş sesli (yazılışları aynı) olduğu için karıştırabilirsiniz. Hem çekim eki hem yapım eki olabilen ekleri ayırmanın yolu, ekin görevine bakmaktır. Ek yeni bir sözcük türetmiş işe yapım ekidir. Bunları, bu sebeple tek tek belirtmeye gerek yoktur. Örneğin ÖSYM 1988’de şöyle bir soru sormuştur:

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır? (1988 ÖYS)
A) Ben onarım işleriyle ilgileniyorum.
B) Bir doğum ilanı vermek istiyorum.
C) Bu yemekleri içim kaldırmıyor.
D) Soğuklar verim düşüklüğüne yol açıyor.
E) Pancar söküm zamanı yaklaşıyor.

A’da onarmaktan “onar-ım” — fiilden isim yapan ek
B’de doğmaktan “doğ-um” — fiilden isim yapan ek
C’de benim “iç-im” — iyelik eki – çekim eki
D’de vermekten “ver-im” — fiilden isim yapan ek
E’de sökmekten “sök-üm” — fiilden isim yapan ek

Birbiriyle karıştırılan çekim eklerine gelecek olursak:

1. -ım, -im eki

 • İsimlere geldiğinde iyelik ekidir, ismin sahibini bildirir: evim, kitabım vb.
 • Fiillere geldiğinde kişi ekidir, eylemi yapan kişiyi bildirir: doğdum, büyüdüm, gelmişim vb.

“-m / -ım / -im / -um / -üm” ekleri bu iki işlevi dışında şu işlevler ile de karşınıza çıkabilir:

 • Benim ve bizim sözcüklerine geldiğinde tamlayan eki (ilgi hâli eki -in ekinin ses değişimine uğraması) olarak kabul edilebilir: benim evim, bizim sınıf vb.
 • Bu eki almış isim cümlede yüklem olursa burada da ek fiil işlevi vardır denilebilir: Bu ülke benim evim.

2. -ı, -i eki

 • Eki alan sözcüğün başına “onun” gelebiliyorsa III. Tekil şahıs iyelik ekidir.
  Kitabı çok okunuyor. (Onun kitap-ı çok okunuyor.)
 • Eki alan sözcüğün başına “onun” gelemiyorsa belirtme hâl ekidir.
  Kitabı raftan indir. (Onun kitabı raftan indir.)

3. -ler, -lar eki

 • İsimlere gelince çokluk ekidir: evler, kitaplar vb.
 • Fiillere gelince kişi ekidir, III. çoğul kişi eki: okudular, okurlar, severler vb.

4. -ın, -in eki

 • Belirtili isim tamlaması kurarken ilgi hâli ekidir: kitabın sayfası, evin kapısı vb.
 • Sözcüğe sahiplik anlamı kattığında II. tekil şahıs iyelik ekidir: kitabın, evin vb. (senin kitabın, senin evin)
Çekim Ekleri Örnek Sorular ve Çözümler

I. Kitabın ikinci sayfasında birtakım pratik bilgiler var.
II. Burada sözün büyüsü devreye giriyor.
III. Dilin değil, aklın yönlendirsin duygularını.
IV. Aklın yolu birdir, derken ne kadar doğru söylemişler.
V. Olaylara bakışındır seni asıl yönlendiren.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili ekler sözcüğe “aitlik, sahiplik” anlamı katmaktadır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve V. E) IV ve V.

Çözüm Yolu: Altı çizili ek, -in eki ve bizden sahiplik anlamı katanı yani iyelik eki olarak kullanılanı bulmamız isteniyor. İyelik eki deyince aklımıza hemen benim, senin, onun, bizim, sizin, onların zamirleri gelsin. -İn eki senin zamiri ile uyumlu, öyleyse II.tekil şahısa sahip bir sözcük (senin anlamı olan) bir sözcük arayacağız.

Çözüm :
I. cümlede senin kitabın anlamı yok.
II. cümlede senin sözün anlamı yok.
III. cümlede senin dilin anlamı var. (Senin dilin değil, senin aklın yönlendirsin duygularını.)
IV. cümlede senin aklı anlamı yok.
V. cümlede senin bakışın anlamı var.
Cevap D

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-im, -ım” eki farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Çok uzun olduğu için saçım yere değiyor.
B) Hükümet yeni çözüm yolları arıyor.
C) Bilim adamlarının toplantısı başka bir güne ertelendi.
D) Öğretmen derste yapım eklerinden söz etti.
E) İşleri erken bitirmek istiyorsak iş bölümü yapmalıyız.

Çözüm Yolu: -im, -ım eki alan sözcükleri bulup ek yapım eki mi çekim eki mi diye bakmak. Hepsi çekim eki ise iyelik eki mi kişi eki mi yoksa başka bir işlevi var mı diye kontrol etmek.

Çözüm :
I. cümlede saç-ım → iyelik eki → çekim eki
II. cümlede çöz-üm → çözmekten çözüm → yapım eki
III. cümlede bil-im → bilmekten bilim → yapım eki
IV. cümlede yap-ım → yapmaktan yapım → yapım eki
V. cümlede böl-üm → bölmekten bölüm → yapım eki
Cevap: A

“-ı, -i, u, -ü” eki, hal (durum) eki olarak kullanı­labildiği gibi iyelik eki olarak da kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde “-i” eki yukarıdaki açıklamanıdışında kullanılmıştır?

A) Bugün sürekli başı ağrımış.
B) Bu yıl kışı çok soğuk geçirdik.
C) İstediğim yazı hâlâ elime geçmedi.
D) İşi erken bitirirsek maça yetişebiliriz.
E) Aranızdaki sorunu bir an önce halletseniz iyi olacak.

Çözüm Yolu: Bizden “-ı, -i, u, -ü” ekinin iyelik eki de hâl eki de olmayan bir kullanımını bulmamızı istediğine göre geriye sadece yapım eki işlevi kalıyor.

Çözüm :
I. cümlede baş-ı → çekim eki
II. cümlede kış- ı → çekim eki
III. cümlede yaz-ı→ yazmaktan yazı → yapım eki
IV. cümlede iş-i → çekim eki
V. cümlede sor-un-u → çekim eki
Cevap: C

Çekim Ekleri KPSS Konu Anlatımı PDF olarak sayfanın en altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Yorum yapın