9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Şiir ile İlgili Kavramlardan Gelebilecek Sorular

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• …………………………divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma addır.

• …………………………halk şairlerinin şiirlerinde kullandıkları takma addır.

•……………………………………….. bir şiiri oluşturan dizelerdeki hece sayısının eşitolması esasına dayanan ölçüdür.

•Dize sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı
kelimelerin, eklerin benzerliğine ………………………………………… denir.

•Şiirde, kafiyeden sonra gelen, yazılışı ve anlamı aynı olan sözcüklere ya da aynı görevli eklere …………………………………………… denir.

•Üçlük, dörtlük gibi şiiri oluşturan bölümlerin her birinin sonunda aynen tekrarlanan dizelere …………………………………. denir.

• Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla aynı ünlü harfin tekrar edilmesine ……………………………………. denir.

• Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla aynı ünsüz harflerin tekrar edilmesine ……………………………………. denir.

• İki dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Divan edebiyatında yaygın olarak kullanılan nazım birimidir: (…………………………………….)

• Dört dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir. Halk şiirinde yaygın olarak kullanılan nazım birimidir: (…………………………………….)

• Şiirde üç veya daha fazla dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir: (…………………………………….)

Nazım Birimi, Ölçü, Kafiye, Redif, Kafiye Şeması ve Şiir Türü ile İlgili Sorular

2.Aşağıda verilen şiirlerin nazım birimlerini yazınız.
Bir bakışta yürekleri
Yakar gider şu güzeller
Bir yüreğe bin acılar
Eker gider şu güzeller
Nazım Birimi:
Ölçüsü:

3.Aşağıda verilen şiirlerin kafiye şemasını yazınız.
Döktüğü yaşları unutmuş mudur?
Kendini aldatıp avutmuş mudur?
Vaadini tutmuş mu unutmuş mudur?
Şimdi başkasına meyli var mı ki?

Şu berbat dünyada delicesine
Gülmememiz kötü şeydir Emmoğlu.
Kaç vicdan eğilmez para sesine
Bilmememiz kötü şeydir Emmoğlu.

Biraz düşündüm de derinden
Ben nasıl unuturum dünleri
Niye zinden ediyorum günleri
Zevk de almalı aşkın kederimden

Tut yedim duttu beni
Yârim unuttu beni
Yarı yola varmadan
Hıçkırık tuttu beni

Anıyordum baharı çırpınarak
Düştü bir gölge şey avuçlarıma
Baktım: Ölmüş, zavallı bir yaprak

4.Aşağıda verilen şiirlerin redif ve kafiyelerini bulunuz.

Üstümüzden gelen boran kış gibi
Şahin pençesinde yavru kuş gibi
Seher sabahında rüya düş gibi
Çağıta bağırta aldı dert beni

Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağlarım seliyim şimdi

Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum,
Hulyamı tutan bir büyü var onda diyordum

Aygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere
Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara;
Kiminin arkasından görünüyor Ankara

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden vazgeçmem
Götürseler asmaya

5.Aşağıda verilen şiirlerin türlerini bulunuz.
Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Her akşam seninle
(………………………….)
“Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koç yiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.”
(…………………………….)
Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarıçiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı
(…………………………….)

Söz Sanatları ile İlgili Gelebilecek Sorular

Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşalsın ter.
6.Yukarıdaki altı çizili sözcükte hangi söz sanatı görülmektedir?
A) İntak B) İstiare C) Mecazımürsel D) Teşbih E) Tevriye
Bir kuş uçar önünden
Dere ardından seslenir

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Açık istiare B) Kapalı istiare C) Kişileştirme D) Mecazımürsel E) Kinaye

8.Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir teşbih vardır?
A) Bir çığ gibi büyür öfkeler zamanla
B) Aşkın bedendeki titrek eliyim
C) Kalbim, dili bağlı yetim bir çocuk
D) Yaralı yüreğinle sürgün yolcularındansın
E) Uçurum kenarında bulunur soğuk yürekler

Çeşme bir gün yanındaki selviye:
“Buz gibi suyum akar, içip kanarsın; bir kere olsun kıymet bilmezsin.” dedi.
9.Bu parçada görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) Ad aktarması
C) Tevriye
D) İntak
E) Benzetme

Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
10.Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin aynı beyitte kullanılmasıyla oluşan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas
B) Tenasüp
C) Tekrir
D) Kinaye
E) Tevriye

Dünyada silah var mı dil gibi
Dövüştürür kardeşi Habil’le Kabil gibi
11.Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) İntak
C) İstiare
D) Cinas
E) Tezat

Gözünden akan bir damla yaş olsaydım
Ak gerdanında bir ben olsaydım
Bu dizelerde altı sözde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) İntak
C) İstiare
D) Cinas
E) Tezat

Baharın kışa veda ettiği tepeden
Sen sevinesin diye kardelen çiçekleri açtı birden
13.Bu dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tekrir – teşbih
B) Hüsn-i talil – tekrir
C) Teşhis – hüsn-i talil
D) Telmih – tezat
E) Kinaye – tevriye

Çiçekdağı derler, var mı zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi

14.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) İlk üç dizesi birbirleriyle kafiyelidir.
C) Redif vardır.
D Didaktik şiire örnektir.
E) Kafiye örgüsü “aaab” şeklindedir.

Açma zülüflerin yâr yele karşı
Senin zülfün benim telim değil mi
Bülbül figan eder güllere karşı
O yâr benim gülüm değil mi
15.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Tam kafiye vardır.C) Konusuna göre lirik şiire örnektir.
D) Kafiye örgüsü “çapraz kafiye”dir.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

Dil Bilgisi
16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A) Belki de bu zamana, araştırıcının ömrü yetmez.
B) Bu tür nedenlerle, hikâye gibi konu, çok genel olur.
C) Bu konu, bir sınırlı konu çalışmasıyla yapılmalıdır.
D) Bu genel konuyu araştırmak, incelemek yıllar alır.
E) Bu, bilimsel araştırma için sakıncalı bir durumdur.
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zor” sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu.
B) İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti.
C) Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.
D) Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.
E) Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.
I. Pembe uçurtmalar yolladığından beri
II. sarardı tiryaki menekşeleri
III. sonbaharın tozlu kafeslerinde
IV. sevgi turnaları yakalıyorum
V. turnalar gidiyor; ben kalıyorum
18.Numaralanmış dizelerin hangilerinde sıfat kullanılmıştır?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV.
D) III ve V. E) IV ve V
Adlaşmış sıfat, niteleme veya sayı sıfatıyla kurulan sıfat
tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen
isimdeki ekin sıfata geçmesi şeklinde oluşur.
19.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış
sıfat vardır?
A) Yeğenim yarın Bursa’ya uçacak.
B) İkinci, üstünde daha iyi durdu.
C) Haşlanmış hâli daha lezzetlidir.
D) Üç ağaç meşe, bir ağaç çınardı.
E) Neden yenebilecek bir şey yetiştirmiyorsun?

Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video Çözümü

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

9. Sınıf Edebiyat Ders Notları için tıklayınız.

Yorum yapın