10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
• ……………………… bir milletin yaşantısında derin izler bırakan olayları veya kahramanlıkları konu edinen ürünlerdir.
• Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara ……………………………, yazarı belli olan ve daha yakın dönemde ortaya çıkan destanlara ise ………………………………….. denir.
• Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen …………………………. destanı Kırgızlara aittir.
• Destanlar ……………………….. eşliğinde; şaman, …………………, ……………………… gibi adlarla anılan kişilerce söylenerek yayılmıştır.
• Asya Hun İmparatoru olan Metehan’ı anlatan Türk destanı ……………………………………..’dır.
• ………………… Destanı’nda Makedonyalı İskender ile Saka Türkleri arasındaki mücadeleler anlatılmaktadır.
• ……………………………Destanı’na ait bilgiler Firdevsi’nin Şehname adlı eserine dayanmaktadır. Şehname’de ………………………………..’dan Efrasiyab olarak bahsedilir.
• Gerçek veya hayali şahıs, olay, yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikâyelere ………………………….. denir.


2.Aşağıdaki destan ve millet isimlerini eleştiriniz.
İlyada-Odysseia Rus
Şinto japon
İgor Yunan
Bozkurt Saka
Şu Göktürk
Gılgamış Sümer

3.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Destanlar millî bir vasıf taşırken efsaneler millî nitelik taşımaz. (…)
• Efsaneler yaşanmış tarihî olaylarla sıkı sıkıya bağlıdır.. (…)
• Destanlarda genelde epik yani kahramanlık unsurları ağır basarken efsanelerde durum böyle değildir. (…)
• Destanlarda bozkurt, su, ağaç, ışık gibi bazı motifler kullanılmıştır.

4.Aşağıda verilen bilgileri doğru şekilde eşleştiriniz.
a. Dünyada ilk roman 1. Telamak
b. İlk çeviri roman 2. Don Kişot
c. ilk yerli roman 3. İntibah
ç. İlk edebi roman 4. Cezmi
d. İlk tarihi roman 5. Karabibik
e. İlk realist roman 6. Araba Sevdası
f. İlk köy romanı 7. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

5.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
• Sergüzeşt romanı, edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir. (…)
• Edebiyatımızda ilk romanlar Servetifünun Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır. (…)
• Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan kusurludur. (…)
• Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân, İstanbul’dan çok Anadolu’dur. (…)
• Servetifünun romanında realizm akımı etkilidir. (…)
• Servetifünun romanının dili sade iken Tanzimat romanının ise ağır ve süslüdür (…)
• Tanzimat romanında ve milli edebiyat romanında toplumsal konular işlenir. (…)

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Yazarlar, eserlerine kişiliklerini yansıtmışlardır.
B) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.
C) İşlenen konular gerçeklere uygundur.
D) Genellikle romanlar, masallar gibi biter.
E) Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

I. Realist olmasına rağmen romantizmin etkisinden kurtulamamıştır.
II. Modern Türk romanının kurucusu sayılır.
III. Romanlarında İstanbul’un aydın kesimini anlatmıştır.
IV. Servetifünun Dönemi’nin en önemli romancısıdır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat B) Mehmet Rauf C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Namık Kemal E) Ahmet Rasim

 1. Servetifünun Dönemi romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batılı roman tekniğine uygun ilk eserler verilmiştir.
B) Söyleyişe önem verilmiş, sanatlı sözlerle örülmüş geniş tasvirler yapılmıştır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Fransız romantizminin etkisiyle gerçeklikten uzak karakterler yaratılmıştır.
E) İstanbul ve çevresinde yaşanan olaylar konu edilmiştir.

I. Olayların geçtiği mekân İstanbul’dur.
II. Her tabakadan insanın yaşantısı konu olarak ele alınmıştır.
III. Sanatçılar sade dili kullanmaya özengöstermiş ve eserlerinde yerli hayatı konu edinmişlerdir.
IV. Bireysel konular işlenmiş, bireylerin iç dünyaları ince ayrıntılarıyla verilmiştir.
V. “Millî kaynaklara dönme” anlayışı doğrultusunda eser verilmiştir.

 1. Yukarıdaki Millî Edebiyat Dönemi romanları ile ilgili verilen numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) IV ve V

Meddahlık, halk arasında bilinen bazı hikâyelerin tek kişi tarafından, yer yer dramatize edilerek anlatılması geleneğine dayanır.

 1. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) Basit-olumlu- kurallı-isim cümlesi
  B) Basit-olumlu-eksiltili-isim cümlesi
  C) Birleşik-olumlu-kurallı-fiil cümlesi
  D) Birleşik-olumlu-devrik-fiil cümlesi
  E) Sıralı-olumsuz-kurallı-isim cümlesi
 2. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz öbeği yan cümledir?

A) Bir milletin sanatı, yansıttığı toplumun yaşam biçimine uygun olmalıdır.
B) Çoğumuz Malkoçoğlu filmlerini küçüklüğümüzde izlemiş, Malkoçoğlu gibi olmaya özenmişizdir.
C) Bir yere zulmün eli uzandığında oralarda dudakların
gülüp açıldığını göremezsiniz.
D) Anadolu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış en
eski medeniyetlerden biridir.
E) İnsanın, bilimsel araştırmaları ana dilinde daha rahat
yapacağına inanıyorum.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?
  A) Biz ki İstanbul şehriyiz, B) Dört çocuk babasıydı Abdullah Çavuş.
  Seferberliği görmüşüz Doymadı dünyasına Abdülkadir.
  C) Erzurum’da on dört gün sürdü Kongre: D) Kocaman bir ambarları vardı,
  orda, mazlum milletlerden bahsedildi Kerim içinde oynardı.
  E) Elleri büyük ve esmer.
  Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler
 2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerin hangisi isim tamlaması değildir?

A) Eserlerinde tabiat tasvirlerini çok canlı anlatırdı.
B) Okuduğu şiirin dünyasına hemen de kaptırmıştı kendini.
C) Hikâyenin olay örgüsünü yazmaya çalışıyordu.
D) Romandaki kahramanların ruh hâlleri onu etkilemişti.
E) Elindeki kalın kitabı akşamdan beri bitirmeye çalışıyordu.

 1. Aşağıda verilen eser ve yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.

a. Ateşten Gömlek 1. (…) Recaizade Mahmut Ekrem
b. İntibah 2. (…) Reşat Nuri Güntekin
c. Hüküm Gecesi 3. (…) Halide Edip Adıvar
ç. Çalıkuşu 4. (…) Namık Kemal
d. Araba Sevdası 5. (…) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
e. Mai ve Siyah 6. (…) Halit Ziya Uşaklığil

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları PDF olarak indir.

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Video Çözümü

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

10. Sınıf Edebiyat Ünite Özetler için tıklayınız.

Yorum yapın