11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Tanzimat Dönemi Şiirinden Gelebilecek Sorular

 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Tanimat Dönemi şiir iki dönemde incelenebilir. (…)

• Birinci dönem Tanzimat şairleri sanat içi sanat anlayışı ile eserler verir. (…)

• İkinci dönem Tanzimat şairleri bireysel konulara ağırlık vermiştir. (…)

• Tanzimat I. Dönem şairleri dilde sadeleşmesi savunmuş fakat başarılı olamamıştır. (…)

• Tanzimat şairleri genellikle hem içerik hem biçim olarak divan şiiri geleneğine bağlı kalmışlardır. (…)

• Tanzimat Dönemi’nde divan şiirindeki parça güzelliği anlayışının yerini bütün
güzelliği anlayışı alır. (…)

• Hak, hukuk, vatan, özgürlük gibi siyasi ve sosyal temalar birinci dönemde sıklıkla ele alınır. (…)

• Tanzimat Döneminde şiirlere isim verilmeye (başlık konmaya) başlanır. (…)

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem özelliklerinden biri değildir?

A) Özgürlük ve adalet gibi kavramlar ilk kez edebiyata girdi.
B) Toplum için sanat anlayışı bu dönemde benimsendi.
C) Halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliği benimsendi.
D) Şiir, şekil bakımından eskiye bağlılığını korudu.
E) Şairler, konu ve tema bakımından kendinden önceki şairleri taklit ederek yazdılar.

I. Beyit ve bent
II. Kaside, murabba, terkib-i bent
III. Aruz ölçüsü
IV. Mazmunlarla soyut bir anlatım oluşturma
V. Konu bütünlüğü

 1. Yukarıda numaralanmış kavramlardan hangisi Tanzimat şiiri ile ilişkilendirilemez?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 2. Tanzimat 1. Dönem ve 2. Dönem şairlerinden üçer isim yazınız.

5.Aşağıda verilen eserlerle yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.
a. Harâbât 1. Namık Kemal
b. Tahrib-i Harâbât 2. Ziya Paşa
c. Müntehabat -ı Eşar 3. Şinasi
d. Makber 4. Abdülhak Hamid Tarhan
e.Demdeme 5. Recaizade Mahmut Ekrem
f. Zemzeme 6. Muallim Naci

Tanzimat’la birlikte gelen yeniliklere düşünce olarak bağlıdır. Ancak uygulamada eskiye bağlı olduğu görülür. Uzun manzum ön sözünden dolayı 1874’te yayımladığı “Harâbât” adlı antolojisi ile eski edebiyatın propagandasını yapmakla suçlanır. Gerçekten de hece ile yazdığı birkaç şiir bir yana bırakılırsa, onun şiirleri biçim bakımından divan nazmına bağlıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ziya Paşa B) Namık Kemal C) Şinasi D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Ali Suavi

Tanzimat döneminin yeni edebiyatçıları arasında yer alan sanatçı, yurt dışı görevleri nedeniyle Batı edebiyatçılarını yakından tanımış, onun etkisinde kalmıştır. Divan edebiyatı nazım birimlerinin dışına çıkarak dize ve uyak düzeninde değişiklikler yapmıştır. Divan şiiri konularının dışına çıkmış; şiirlerine günlük yaşamı, doğa ve insan ilişkilerini konu almıştır. Lirik, epik ve felsefi şiirleri vardır. Manzum tiyatro oyunları da kaleme almış ancak bunları sahnelenmekten çok, okunması amacıyla yazmıştır. Yaşadığı dönemde Türk edebiyatının en büyük şairi sayılmış, kendisine “Şair-i Âzam” unvanı verilmiştir.
.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) İbrahim Şinasi
D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Recaizade Mahmut Ekrem

I. Recaizade Mahmut Ekrem, ……… adlı kitabı ve çeşitli yazılarıyla yeni bir edebiyat ve şiir anlayışının yerleşerek kökleşmesine çalışmıştır.
II. Batı şiirine özgü doğa betimlemelerinin edebiyatımızda ilk örneklerini……… yapıtıyla Abdülhak Hamit Tarhan vermiştir.
III. Ziya Paşa, “Hürriyet” gazetesinde yayımlanan………. adlı makalesinde, halk şiirinin örnek alınması gerektiğini dile getirmiştir.

8.Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilenlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Zemzeme – Sahra – Harabat
B) Talim-i Edebiyat – Makber – Zafername
C) Takdir-i Elhan – Validem – Şiir ve İnşa
D) Talim-i Edebiyat – Sahra – Şiir ve İnşa
E) Zemzeme – Validem – Defter-i Amal

Servetifünun Şiiri İlgili Gelebilecek Sorular

Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• “Sanat sanat içindir.” anlayışının hâkim olduğu Servetifünun şiirinde şiirin
konusu genişletilir. (…)
• Şiirde yeni imgelerle beraber Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu ağır bir dil kullanılır. (…)
• Kulak için değil göz için kafiye anlayışı benimsenir. (…)
• Dize hâkimiyetine son verilmiş, anlamın diğer dizilerde tamamlanması anlayışı benimsenmiştir. (…)
• Servetifünuncular şiirlerinde siyasi ve sosyal konularına sıkça değinir. (…)
• Karamsarlığın baskın olduğu şiirlerde aşk, ölüm ve tabiat sıklıkla işlenen temalardır. (…)
• Yalnızca Tevfik Fikret, siyasi ve sosyal konuları da işleyen yegâne şairdir. (…)
• Servetifünun Dönemi’nin başlıca şairleri Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Süleyman Nazif’tir. (…)
• Bu dönem şiirinde klasisizm ve romantizm etkisi görülür. (…)

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Ses akışına önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

Aşağıda Servetifünun Dönemi ve şairleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Tevfik Fikret ile Cenap Şehabettin aruzu başarıyla kullanmışlardır.
B) Cenap Şehabettin şiir ile doğa arasında başarılı bir denge kurmuştur.
C) Servetifünun şairleri duygu ve hayal unsurlarını kullanmada başarısız olmuşlardır.
D) Tevfik Fikret, 1901’den sonra Servetifünun’un genel çizgisi dışına çıkarak özgürlük, barış, adalet, ülke sevgisi gibi temaları işlemiştir.
E) Servetifünun Dönemi’nde şairler Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler almışlardır.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Cenap Şehabettin müzikaliteye önem vermiştir.
B) Tevfik Fikret, çocuklar için de şiirler yazmıştır.
C) Cenap Şehabettin, kafiye göz içindir anlayışını benimsemiştir.
D) Tevfik Fikret aruzu Türkçeye başarılı bir biçimde uygulamıştır.
E) Cenap Şehabettin, sanat sanat içindir anlayışını benimsemiştir.

…………… işlediği doğa ……………… biraz farklıdır. O, manzaranın tasvirini yapmaktan daha çok, onunla ilgili izlenimlerini, duygularını sunmak ister. Divan şiirinde olduğu gibi gerçek tabiattan soyutlanmış; mecazlarla, hayallerle, imgelerle, şairaneliklerle süslenmiş, mehtapla aydınlatılmış, renklerle döşenmiş manzaralar çizer. Onun şiirlerinde doğadaki her şeyin bir ruhu vardır. Toprak, hayal görür; ağaçlar, düşlere dalar; karlar ilkbaharı arayan kuşlar gibidir, semanın eli ise yere konfetiler saçar; karla toprağa beyaz bir elbise giydirir. Yakazat-ı Leyliye ve Elhan-ı Şita şiirleri ise bu düşünceleri somutlaştıran iki ünlü şiirdir.
13.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir?
A) Cenap Şehabettin’in – Tevfik Fikret’inkinden
B) Tevfik Fikret’in – Cenap Şehabettin’inkinden
C) Halit Ziya’nın – Mehmet Rauf’unkinden
D) Hüseyin Cahit Yalçın’ın – Ahmet Hikmet’in
E) Cenap Şehabettin’in – Ahmet Haşim’in

Hem Doğu’ya, hem de Batı’ya ait bir edebî kültürle yetişmiştir. Servet-i Fünûn şairleri içinde, heceyi ilk kullanan sanatçılardan biridir. Çocuk şiirlerinin dil ve üslubunda, “Şermin”in açık etkisi açıktır. Nazımda vezne büyük bir değer vermesi, onu, aruzun kalıpları arasında yeni birtakım bileşimler yapmaya, yeni aruz vezinleri icadına kadar sürüklemiştir. 1908’den sonraki şiirlerinde “sosyal duygulanmalara daha fazla yer vermiştir. Osmanlıcanın koyu bir savunucusu olarak kalmıştır. Lisân-ı Osmânî isimli eserinde, Osmanlıcanın güzelliğini savunmuştur.

 1. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin C) Ali EkremD) Süleyman Nesip E) Hüseyin Sîret

Fecriati Şiiri İlgili Gelebilecek Sorular

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Aşk ve doğa ile ilgili temalar işlenmiştir.
B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Nazım şekli olarak serbest müstezat tercih edilmiştir.
D) Şiir dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.
E) Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler alınmıştır.

1909’da Fecriati Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin tümü aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temasını işlediği, sembolizm akımının anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Hâşim D) Yahya Kemal Beyatlı E) Süleyman Nazif

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati sanatçılarının amaçlarından değildir?
A) Yazının ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine çalışmak
B) Sanatçılar arasında birlik sağlamak
C) Batı edebiyatının daha yakından tanınmasını sağlamak
D) Düşünce ve edebiyat konularında konferanslar düzenlemek
E) Türk şiir dilini yalınlaştırmak

…., şiirlerinde dış dünyayı, kişinin iç dünyasında aldığı şekillerle yansıtmaya çalışır. Dış dünyaya ait izlenimleri kendi dünyasında şekillendirerek ve renklendirerek ortaya çıkarır. Şiirlerindeki tabiatla ilgili kavramlar; akşam, grup, şafak, gece, mehtap, yıldızlar, göller, ormanlardır. Şairin şahsında var olan içe dönüklük, şiirlerinde realiteden kaçış olarak ortaya çıkar. Şiirlerini Piyale ve Göl Saatleri adlı kitaplarda bir araya getirmiştir.

Bu parçanın başına, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şahabettin
C) Tevfik Fikret
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Cahit Sıtkı Tarancı

Ali Sami Yen’le birlikte Galatasaray’un kurucularındandır. Aynı zamanda Fecr-i Ati topluluğunun kurucularındandır. İlk şiirlerinde destansı bir özellik taşıyan sanatçı Yunanlılara karşı yazdığı “Kin” şiiriyle ünlenir. Fecr-i Ati şairlerinden ayrı olarak, bireysel konu ve duyguların yanı sıra, sosyal ve milli konularda da güçlü şiirler yazmıştır. “Hisarlara Karşı, Hatif Diyor ki” bu gibi şiirlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahsin Nahit
B) Ahmet Haşim
C) Emin Bülent Serdaroğlu
D) Celal Sahir Erozan
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

Saf Şiirden ve Manzumeden Gelebilecek Sorular


Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
• Saf şiirin amacı öz Türkçe şiirler yazmak, Türkçenin en saf hâliyle şirrler yazmaktır. (…)
• Saf şiir (öz şiir); bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik (güzellik) olan şiirdir. (…)
• Biçimsel olarak şiire benzeyen (ölçülü, uyaklı, dizeler hâlinde yazılmış) hikâyelere manzum hikâye denir. (…)
• Türk edebiyatında Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy başarılı manzum hikâye örnekleri vermiştir. (…)
• Saf şiirde öğreticilik ön plandadır. (…)
• Saf şiirin Türk edebiyatındaki öncüleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. (…)
• Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairler saf şiir anlayışını sürdürmüştür. (…)

Çağdaş Batı şiiri ile eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece-aruz tartışmalarının en güçlü dönemlerinde, hece ölçüsünden uzak durmuş, biri dışındaki bütün şiirlerini aruz ile yazmıştır.
Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar B) Muallim Naci
C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Hâşim E) Mehmet Âkif Ersoy

Türk edebiyatında “Saf Şiir” eğilimi …………… “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar. Bu makalenin kilit cümlesi şudur: “Şairin dili, nesir gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı’nın
B) Necip Fazıl Kısakürek’in
C) Ahmet Haşim’in
D) Cahit Sıtkı Tarancı’nın
E) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın

Milli Edebiyat ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Şiir

Millî Edebiyatçılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Arapça ve Farsça sözcükler Türkçede söylendiği gibi yazılmalıdır.
B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalar dilimizden atılmalıdır.
D) Şiirde imgeye ağırlık verilmelidir.
E) Dil sade olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatçıların başlıca amaçlarından biridir?
A) Yeni nazım biçimleri oluşturmak
B) Fikir tartışmaları ile kamuoyunu aydınlatmak
C) Batı’daki kuruluşlar ile sürekli ilişkiler kurmak
D) Sanatta ve edebiyatta yerli ve millî konuları işlemek
E) Sanat için sanat yapmak

Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gittiler. Şiirlerini dörtlükler hâlinde yazdılar. Mâni, koşma gibi nazım biçimlerini kullandılar. Hece ölçüsüyle şiirler yazdılar. Konularını halkın yaşamından, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan seçtiler. Sade bir dil kullandılar.“Güzel dil Türkçe bize,Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.”
dörtlüğü bu şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır.
Bu parçada tanıtılan şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saf şiir
B) Toplumsal gerçekçiler
C) I. Yeni
D) II. Yeni
E) Millî Edebiyat Dönemi şiir
Ey yüksek dağların karlı göğsünde
Ebedî uykuya dalan yiğitler!
Ey taçsız, nişansız kabri üstünde
Yıldızlardan kandil yanan yiğitler!

Beş Hececiler olarak anılan şairleri yazınız.

 1. Aşağıda verilen eserlerle yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.

a. Geçtiğim Yol 1. Faruk Nafiz Çamlıbel
b. Kızıl Elma 2. Orhan Şaik Gökyay
c. Türk Sazı 3. Ziya Gökalp
d. Han Duvarları 4. Mehmet Emin Yurdakul
e. Bu Vatan Kimin 5. Ali Canip Yöntem

 1. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Türkçülük akımının savunucusu Mehmet Emin Yurdakul , ………………………. akımının öncü ismidir.

• 1911’de yayın hayatına başlayan ……………………………. dergisinde toplanan şairler; kullandıkları dil, biçim, ölçü ve işledikleri temalarla Millî Edebiyat’ın oluşumunu sağlamıştır.

• Faruk Nafiz Çamlıbel, ……………….. adlı şiirinde sanat hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir. Bu şiir, …………………………… şiirin bir bildirisi gibidir.

Ey yüksek dağların karlı göğsünde
Ebedî uykuya dalan yiğitler!
Ey taçsız, nişansız kabri üstünde
Yıldızlardan kandil yanan yiğitler!

 1. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Redif kullanılmıştır.
  B) Nazım birimi dörtlüktür.
  C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
  D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  E) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır
11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video Çözümü

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

11. Sınıf Edebiyat Ders Notları için tıklayınız.

Yorum yapın