9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• ………………………….. duygu ve düşüncelerin söz veya yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına denir.
• Edebiyat sözcüğünü günümüzdeki anlamı …………………………… tarafından ilk kez ……………………………… döneminde kullanlmıştır.
• Güzel sanatlar işitsel, …………….. ve …………….. olmak üzere üçe ayrılır.
• Edebiyat …………….. sanatlar içinde yer alır.
• Tiyatro, sinema, bale, dans ve opera ……………………………. sanatlar içinde yer alır.
• Resim, heykel ve mimari ise …………………………………. sanatlardandır.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
• Metinler; yazılış amaçları, hedef kitleleri, anlatım biçimleri, gerçeklikle ilişkileri bakımından ………………………………. ve …………………………… olmak üzere ikiye ayrılır.
• Sanatsal metinler arasındaki şiir, ………………………………………………. metinler grubuna girer.
• Olay çevresinde gelişen metinler …………………………………. ve ……………………………… metinler olmak üzere ikiye ayrılır.
• Öğretici metinlerden makale, fıkra, sohbet, eleştiri, röportaj gibi metinler ……………………………………………………… metinler grubuna girer.

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• Ülkemizde Denizlili veya Şanlıurfalı kişiler bazı kelimeleri değişik şekillerde söylerler. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine …………………. denir.
• Türkiye Türkçesinde “Yeni yılınız kutlu olsun.” Özbekçede “Yangi yilingiz kutli bolsin.” denir. Bir dilden ayrılan ama birbirinden çok uzaklaşmamış, anlam ve şekil farklılıklarının az olduğu kollarına ……………… denir.
• Çuvaş Türkçesi ve Yakut Türkçesi, Türkçenin ……………………..ndendir.
• “Caka satmak, cebe indirmek” gibi deyimler …………………..ya örnektir.
• ……………. insanlar arasında anlaşmayı sağlayan yaşayan canlı bir varlıktır.
• Türkiye Türkçesinde standart (ölçünlü) dil olarak ……………………….. ağzı esas alınmıştır.

Dişi kurt, kar yığınlarının üstünden ahıra tırmandı, ayakları ve burnuyla samandan çatıyı eşelemeye koyuldu. Saman çürümüş, yumuşamıştı; dişi kurt neredeyse yuvarlanacaktı. Bu arada aşağıdan sıcak buhar, gübre ve koyun sütü kokusu geldi. Soğuğu hisseden bir kuzu meledi. Delikten atlayan dişi kurt, ön ayakları ve göğsü ile yumuşak, sıcak bir şeyin üzerine düştü; herhalde bir koçtu bu. O sırada ahırın içinde bir şey feryat edip havlamaya, incecik sesiyle ulumaya başladı, kuzular ürkerek duvara doğru atıldılar, kurt ise dişine
ilk takılan şeyi yakaladığı gibi soluğu dışarıda aldı…

4.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.


a. Parçada …………………………………….. ve ……………………………………. anlatım biçimlerine başvurulmuştur.
b. Parçada anlatıcı ………………………………….. kişidir.
c. Parça ………………………………………….. bakış açısıyla yazılmıştır.

5.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• Dünya edebiyatındaki ilk hikaye ………………………… ‘nun ………………………… adlı eseridir.
• Türk edebiyatında ilk yerli hikaye ………………………………………………..’nin adlı ………………………………………………………. eseridir.
• Türk edebiyatında batılı anlamda ilk hikaye ……………………………………………’nin ……………………………………………… adlı eseridir.
• Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi ……………………………. ‘dir.
• Durum hikayesinin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi ………………………….. iken olay hikayesininki ise ……………………………………..’dır.

6. Olay hikayesi ile durum hikayesinin farklarını maddeler halinde yazınız.

7.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Cumhuriyet Dönemi ile birlikte modern hikâyenin temelleri atılmıştır. (…)

• Hikâyelerin düğüm bölümünde, okuyucunun ilgisini artırmak için merak unsuru genişletilir. (…)

• Olay hikâyelerinde kişilerin psikolojileri ve içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. (…)

• Sanatsal metinlerde sözcükler genellikle yan ve mecaz anlamları ile kullanılır. (…)

• Öğretici metinler bilgi ve haber vermek, ikna etmek, yönlendirmek, düşündürmek gibi amaçlarla yazılır. (…)

• Edebî metinler estetik kaygı ile oluşturulur. (…)

Öğretmen:
— Çocuklar konuyu anladınız mı?
Öğrenciler:
— Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.
GÖNDERİCİ:
İLETİ:
KANAL:
ALICI:
DÖNÜT:
BAĞLAM:

“Bilim insanları 2010-2011 yılları arasında Arkansas’ta olan depremlerin, yakınlarda açılan kuyulara gönderilen 94,5 milyon galon suyun 9 aylık bir zaman içinde yerin derinliklerindeki kayaç katmanlarına ulaşması sonucu tetiklendiğini düşünüyor.”

9.Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucuda beğeni oluşturmak
B) Bilgi vermek, açıklama yapmak
C) Okuyucuyu görsele yönlendirmek
D) Okuyucuda edebî zevk uyandırmak
E) Sanata olan ilgiyi artırmak

I. Bir Türkmen ile Azeri’nin konuşmaları arasındaki fark, bunun örneğidir.
II. Bir meslek grubundan olan kişilerin kullandığı terimlerin çokça yer aldığı dildir.
III. Belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.
IV. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan koludur.

10.Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilen açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
A) Ağız B) Argo C) Jargon D)Lehçe E) Şive

11.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevi ile kullanıldıysa yanına yazınız.
• Meteorolojiye göre yarın hava yağmurlu olacakmış. (………………………………….)
• Harika! İşte benim çevre dostu komşum. (………………………………………..)
• O zaman gel de bendeki tırmığı vereyim. (…………………………………………)
• Geçen gün diktiğimiz fidelere de su tutar mısın? (………………………………….)
• Yaprak sıkılmıştı ağaçtan / Bahaneydi sonbahar (………………………………….)
• -lik eki isimden isim yapan yapım ekidir. (………………………………….)


Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

12. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (?) (?) (;) (.)
B) (;) (,) (?) (;) (.)
C) (:) (,) (?) (,) (.)
D) (.) (,) (?) (;) (…)
E) (:) (,) (?) (;) (.)


I. Haymana Platomuz İç Anadolu’dadır.
II. Atmosfer dünyayı çepeçevre kuşatmıştır.
III.O gün tarihler 3 mayısı göstermekteydi.
IV.Öyle hoş bir sesi vardı ki hepimiz keyfettik.

13. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı
vardır?

A) Yalnız I. B) I ve II. C)II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Video Çözümü

Yorum yapın