10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• Türk edebiyatı ………………………………….., ……………………………… ve ………………………………. olmak üzere üç ana döneme ayrılır.
• İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı …………………………… ve …………………… dönem olmak üzere ikiye ayrılır.
• İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ………………………. ve ……………… edebiyatı olmak üzere iki ana kola ayrılır.
• Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı ……………………………… dönemi ile başlar.
• Geçiş dönemi eserleri, hem …………………………………. geleneği hem …………………………………… geleneği yansıtır.
• Halk edebiyatı; …………………, ………………… ve ………………… olmak üzere üç koldan gelişmiştir.

2.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Sav, sagu, koşuk ve destan İslamiyet Öncesi Dönem’e ait edebi ürünlerdir. (…)
• Koşuğun halk edebiyatındaki karşılığı koşma, sagunun halk edebiyatındaki karşılığı ağıttır. (…)
• Koşmanın divan edebiyatındaki karşılığı kaside, ağıtın divan edebiyatındaki karşılığı naattır. (…)
• Roman, hikâye, makale gibi türler edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. (…)
• İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı yabancı etkilerden uzak, millî bir edebiyat görünümündedir. (…)
• Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig gibi eserler Mani ve Buda dinlerinin etkisinde yazılmıştır. (…)
• Türk adının geçtiği ilk yazılı kaynak olan Kök Türk Kitabeleri Uygurlara aittir. (…)
• İslamiyet’in etkisi ile Türk edebiyatına gazel, kaside, mesnevi, ilahi gibi yeni nazım türleri; beyit, bent gibi nazım birimleri girmiştir. (…)
•İslam kültürü etkisinde verilmiş ilk örnekler Kutadgu Bilig, Atabetü’l Hakayık, Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Divan-ı Hikmet’tir. (…)

3.Aşağıda verilen eserlerle dönemleri doğru şekilde eşleştiriniz.

a. Divan-ı Hikmet 1. Sözlü Dönem
b. Leyla ile Mecnun 2. Yazılı Dönem
c. Kök Türk Kitabeleri 3. Geçiş Dönemi
ç. Alp Er Tunga Sagusu 4. Divan Edebiyatı

4.Aşağıda verilen eserlerle yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.

a. Kutadgu Bilig 1.Edip Ahmet Yükneki
b. Atabetü’l Hakayık 2.Ahmet Yesevi
c. Dîvânu Lugâti’t-Türk 3.Kaşgarlı Mahmut
d. Divan-ı Hikmet 4.Yusuf Has Hacip

5.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Türk yazı dilinin ilk devresi Eski Türkçe Dönemi’dir. (…)

• Eski Türkçe Dönemi; Kök Türk, Uygur ve Karahanlı Dönemlerini içine almaktadır. (…)

• Geçiş Dönemi eserleri (Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Atabetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet) Orta Türkçe Dönemi’nde yazılmıştır. (…)

• Altun Yaruk, Irk Bitig, Sekiz Yükmek, Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi Karahanlılara ait yazılı metinlerdir. (…)

• Batı Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç devreye ayrılır. (…)

• Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabeleri Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerdir. (…)

6.Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Birbirinden bağımsız on iki hikâye ve bir önsözden oluşur.
B) “Dresden”, “Vatikan” ve “Günbed” olmak üzere üç yazma nüshası bulunur.
C) Hikâyeleri’nde Oğuzların kendi iç mücadeleleri, kuzeylerinde yaşayan düşmanlarıyla yaptıkları mücadeleler, çeşitli olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konuları işlenmiştir.
D) Dede Korkut Hikâyeleri’nde hem destan unsurlarını hem de halk hikâyesinin özelliklerini görmek mümkündür.
E) Dede Korkut Hikâyeleri’nde İslamiyet’in etkisi görülmez.

 1. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan hikâyelerdir.
B) Halk hikâyelerinde olağanüstü unsurlar destanlara göre azalmış, kişiler ve olaylar doğal boyutlarına gelmiştir.
C) Halk hikâyelerinde ağır ve süslü bir dil kullanılır.
D) Halk hikâyeleri nazım ve nesir karışık bir şekilde kullanılır.
E) Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi “Cenknamelerin” özelliklerinden birisi değildir?

A) Hz. Ali ve onun etrafındagelişen cenknameler, Türk kültürü içerisinde oldukça geniş bir yer tutar.
B) Cenknameler, Türk destan geleneğinin İslami devresinin ürünleridir.
C) Cenknamelerin yazılış amacı topluma dinî-ahlaki ve tarihî bilgi vererek insanları bilinçlendirmektir.D) Cenknameler destan döneminden halk hikâyesine geçişin ilk örnekleridir.
E) Cenknameler dinî temalı kahramanlık hikâyelerine örnektir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Mesneviler, divan edebiyatında özellikle ağır ve süslü bir dil ile yazılan nesir örnekleridir.
B) Mesnevi, hepsi aynı vezinde fakat her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.
C) Sayfalarca uzun, bazen binlerce beyit tutan manzumeler bu nazım biçimiyle yazılmıştır.
D) Mesnevi, divan edebiyatımızda hikâye ve romanın yerini tutmuştur.
E) Bu nazım biçimiyle genellikle “Leylâ vü Mecnun”, “Hüsrev ü Şirin”, “Yusuf u Zeliha” gibi uzun aşk hikâyeleri ve destani konular yazılmıştır.

10.Aşağıda Türk edebiyatının önemli mesnevileri ve şairleri verilmiştir. Verilen eserlerle şairleri doğru şekilde eşleştiriniz.

a .Mevlânâ ( ) Mesnevi
b. Yunus Emre ( ) Risâletü’n-Nushiyye
c. Aşık Paşa ( ) Hüsn ü Aşk
d. Şeyyad Hamza ( ) Leyla vü Mecnun
e. Fuzûli ( ) Yusuf ve Zeliha
f. Şeyhi ( ) Hüsrev ü Şirin
g.Şeyh Galip ( ) Garipnâme

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

Batılı anlamdaki hikâye türü, edebiyatımıza ……………………………………. girmiştir.

Türk edebiyatında hikâye alanındaki ilk yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan ………………………………………. ve ………………………………….. adlı hikâye kitaplarıdır.

Samipaşazâde Sezai’nin ………………………… adlı kitabı batı anlamda hikâyenin ilk örneklerini içerir.

Tutsaklık, zoraki evlilikler, Batılılaşma, kadın-erkek ilişkileri gibi temalar …………………………. Dönemi hikâyesinde işlenmiştir.

……………………………………., “Yeni Lisan” makalesinde millî edebiyatın millî dille oluşabileceğini savunmuştur.

Anadolu insanı, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık,geçmişteki kahramanlıklar ve vatan sevgisi temalar …………………………………… Dönemi’nde yazılan hikâyelerde görülür.

Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkânında, tek başına, gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı.

 1. Yukarıdaki parçada bulunan fiilimsileri bulunuz.

Umutlar bütün bütüne yitirilmiş değil onun öykülerinde fakat küçük, sönük ışıklar körüklenmedikçe alevlenmeyecek kıvılcımlar olarak kalıyor.

13. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri zarf-fiildir?

İki kişi kapının yanı başında oturmuş, yumurtalı pide
Iyiyor. Oturdukları yerin tam karşısı istasyon. Tren öğleye
doğru gelecek. Ofise buğday getiren köylüler tartıcının
II
başında bekliyorlar. Orta Anadolu motifleriyle işlenmiş
III IV
renk renk çuvallarda buğday duruyor, tartılıyor, sonra bir
yere yığılıyor. V

 1. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi fiilimsidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

15.Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (?) (?) (;) (.)
B) (;) (,) (?) (;) (.)
C) (:) (,) (?) (,) (.)
D) (.) (,) (?) (;) (…)
E) (:) (,) (?) (;) (.)

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Video Çözümü

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

“10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022” üzerine 3 yorum

 1. PDF linkini göremedim nerede acaba?

  Yanıtla
  • Sayfanın en altına PDF linki eklenmiştir.

   Yanıtla

Yorum yapın