Tamlamalar Konu Anlatımı TYT Türkçe İsim ve Sıfat Tamlaması PDF Çıkmış Soru Çözümü, YKS Tamlamalar Konu Anlatımı PDF indirebilirsiniz.

Tamlamalar Konu Anlatımı TYT Türkçe

Tamlamalar Konu Anlatımı TYT Türkçeİsim ve Sıfat Tamlaması

İsim Tamlaması Konu Anlatımı

İsim tamlamaları, iki veya daha çok ismin bir araya gelip sözcüklerinin aralarında sahiplik ilişkisi olan bir söz öbeği meydana getirmesi ile oluşur.

Hemen hemen her sözcükle sınırsız sayıda tamlama kurulabilir lakin dilde isim tamlaması şeklinde ortaya çıkan söz öbekleri, tek kelime ile karşılayamayacağımız kavramları ifade edebilmek ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Söz gelimi bir kapı hayal edin ve bu kapıyı açmak için kapı ile ilintili bir nesne olduğunu düşünün. Bu nesneye yeni bir isim bulmak gerektiğinde, kapı ve kapıdaki nesne arasında ilgiden yola çıkarak şöyle bir isim bulursunuz:


Kapı kolu!

Ya aynı odada kapı ve pencere yan yana ise ve “Şunun kolu kırılmış, baksana.” dediğinizde “Hangisinin?” diyen arkadaşınıza özellikle birini belirterek cevap vermek istediğiniz de ne yaparsınız? Yeni bir tamlama daha kurarsınız:

Kapı-nın kol-u!

 • İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki unsur vardır. Tamlayan eklerinde ilgi, tamlanan eklerinde iyelik ekleri bulunur. Bu ekler şu şekildedir:

Tamlayanda Bulunan İlgi Ekleri

-ın          -nın

-in          -nin

-un         -nun

-ün         -nün

Tamlananda Bulunan İyelik Ekleri

-ı             -sı

-i             -si

-u           -su

-ü           -sü

 • Tamlamalarda önce tamlayan sonra tamlanan ögesi gelir:
  • Ev-in kapı-sı

Belirtili İsim Tamlaması

Tamlayanın ilgi, tamlananın iyelik ekini aldığı isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” denir. Kısaca tamlayan da tamlanan da ek alır.

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca
Faruk Nafiz Çamlıbel

Tarihin gözleri var, surlarda delik
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik
Necip Fazıl Kısakürek

Gelinler, aynada saçını tarar
Aynanın içinde birini arar
Nazım Hikmet Ran

İp ucu
Belirtili isim tamlamasını cümle içerisinde bulmanın en kolay yolu tamlayanın aldığı ilgi hâli ekini (-in, -ın-, -un, -ün, -nin, -nın, -nun, -nün ) bulmaktır. Bu ek varsa mutlaka belirtili isim tamlaması vardır.

Belirtisiz İsim Tamlaması

Tamlayanın ilgi ekini almadığı, tamlananın iyelik ekini aldığı isim tamlamasıdır.


Bursada bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Ahmet Hamdi Tanpınar


Lavanta kokuları gelir uzak mahallelerden
Yel estikçe sıra sıra kavaklar sallanır
Cahit Külebi

Duyulur bir ayak sesi gizlice
Hâlî bahçelerden rüzgâr esince
(hâlî: Tenha, boş.)
Faruk Nafiz Çamlıbel

İp ucu
Belirtisiz isim tamlamasında tamlananda bulunan isme sorulan “Ne?” sorusuna tamlayandaki isim cevap verir. İyelik eki almış sözcüklere “Ne?” sorusunu yönelterek onları tespit edebilirsiniz.
cami avlusu → ne avlusu → cami avlusu
lavanta kokuları → ne kokuları → lavanta kokuları
ayak sesi → ne sesi → ayak sesi

Zincirleme İsim Tamlaması

Bir isim tamlamasını oluşturan unsurlardan herhangi biri (tamlayanı-tamlananı) ya da her ikisi isim tamlamasıysa bu tür tamlamalara “zincirleme isim tamlaması” denir.
Bir söz öbeğine zincirleme isim tamlaması denebilmesi için o tamlamanın içinde en az bir isim tamlamasının daha olması gerekir.
Zincirleme isim tamlaması en az üç ismin kendi aralarında oluşturdukları iki isim tamlamasından oluşur.

Dikkat Et
“-den” eki, isim tamlamasındaki tamlayan ekinin görevini üstlenerek belirtili isim tamlaması oluşturabilir:
çocuklar-ın birkaç-ı yerine çocuklar-dan birkaç-ı gibi.

İsim Tamlamalarının Özellikleri (Testlerde Çıkan Soru Tipleri)
1. Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında tamlanan, tamlayandan önce söylenmiş olabilir:
Ne içindeyim zamanınzaman-ın iç-i
Ne de büsbütün dışında
Ahmet Hamdi Tanpınar

2. İsim tamlamalarında birden çok tamlayan ortak bir tamlanana, birden çok tamlanan da
ortak bir tamlayana
bağlanabilir:
öğretmenlerin ve idarecilerin tavırları
Türk dili ve edebiyatı

3. Tamlayanın düştüğü belirtili isim tamlaması: Tamlayanı kişi zamiri (ben, sen, o, biz, siz, onlar) olan isim tamlamalarını cümle içerisinde kullanırken kişi zamirlerini söylemeden de kullanabiliriz.
Senin araban iyi gidiyor. → Araban iyi gidiyor.
Kısacası iyelik eki almış ama tamlama kurmamış sözcükler için “tamlayanı düşmüş isim tamlaması” terimi kullanılıyor.
Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi
Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken

4. Tamlayanı ile tamlananı arasına bir veya daha fazla sözcüğün girdiği belirtili isim tamlaması: Belirtili isim tamlamalarında tamlananı oluşturan sözcük bir veya daha fazla sıfat tarafından nitelenebilir bilir. Bu durumda tamlayan ile tamlanan arasına sözcük girmiş olur.
onun güzel yüzü
evin güneş almayan tarafı vb. gibi.

Sıfat Tamlaması Konu Anlatımı

 • Bir sıfat unsuruyla bir isim unsurunun oluşturduğu sözcük grubuna “sıfat tamlaması” denir.
 • Sıfatlar bir isim unsuru ile birlikte kullanıldığına göre kısaca, sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması da vardır.
 • Dolayısı ile sıfat tamlamasını bulurken cümle içerisindeki sıfatları bulmak gerekir.
  • Niteleme sıfatları ile yapılan sıfat tamlaması isme sorulan “Nasıl” sorusu ile tespit edilir:
   Bir akşamüzeri her zamanki hızlı adımlarla geldi.” – Ayla Kutlu → Nasıl adımlar?
   Güneşli, soğuk bir gündü.” – Sait Faik Abasıyanık → Nasıl bir gün?
  • Sıfat fiiller ile de niteleme sıfatı ile yapılan sıfat tamlaması kurulabilir.
   “Kendinizi geçmişte başlayan ve hâlâ devam eden masalımsı bir dünyanın içinde buluyorsunuz.”
  • İşaret sıfatları ile yapılan sıfat tamlaması isme sorulan “Hangi” sorusu ile tespit edilir:
   O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm.” – Necati Cumalı → Hangi kış?
   Bu parayı da şu adrese gönderiver.” – Ayla Kutlu → Hangi para, hangi adres?
  • Sayı sıfatları ile yapılan sıfat tamlaması isme sorulan “Kaç, Kaçıncı, Kaçar” soruları ile tespit edilir:
   En az yirmi şiiri ezberimdeydi.” – Necati Cumalı → Kaç şiir?
   Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik.” – Burhan Felek → Kaçıncı taksit?
    “…. sıra ile üçer nefes çektiler.” – Refik Halit Karay → Kaçar nefes?
  •  Bazı, birkaç, birçok, biraz, birtakım, kimi, çoğu, hiçbir, bir, fazla, tüm, bütün, her vb. sözcüklerle yapılan sıfat tamlamaları belgisiz sıfatlar ile yapılır:
   Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi.” – Halide Edip Adıvar
   Bu adam birtakım meseleleri çözmek için önceki geceden rüyaya yatmıştı.” – İhsan Oktay Anar
  • Nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi sözcükleri ile de soru sıfatları sıfat tamlaması oluşturur:
    “Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim” – Cahit Sıtkı Tarancı
   Kaç gündür ben de bunu söyleyecektim, söyleyemiyorum.” – Orhan Kemal
 • Sıfat Tamlamalarında tamlayan sıfat, tamlanan isimdir.
  • güzel ev
 • Tamlayanlar birden çok sıfattan oluşabilir. (Bir ismi birden fazla sıfat niteleyebilir.)
  • Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum.” – Haldun Taner
 • Tamlananlar da birden çok isimden oluşabilir. (Bir sıfat birden fazla ismi nitelemiş olur.)
  • Eski duygu ve düşüncelerim değişti.
Sıfat Tamlaması ile İlgili Testlerde Çıkan Özellikler

1.Tamlananı sıfat tarafından nitelenen belirtili isim tamlaması: dolabın güzel kapağı
(Dolabın kapağı isim tamlaması, isim tamlamasının tamlananı “kapağı” sözcüğü ve “güzel” sıfatı nitelenmiş.)

2. Tamlayanı sıfat tarafından belirtilen belirtili isim tamlaması: bu yolun yarısı
(Yolun yarısı isim tamlaması, isim tamlamasının tamlayanı “yolun” sözcüğü ve “bu” sıfatı ile belirtilmiş.)

3. Sıfat, bir belirtisiz isim tamlamasının tümünü niteleyebilir, belirtilebilir:
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri
Çiçekliyor duvarı, ocağın akisleri
Faruk Nafiz Çamlıbel

4. Belirtisiz isim tamlamaları sıfat görevinde kullanılabilir:
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ahmet Haşim


Tamlamalar Örnek Soru Çözümü

Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması yoktur?

A) Yarın gece gideceğim bu kentten
Bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni
B) İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
D) O coşkun gençliğimi bütün yoluma verdim,
Git, kanlı gözlerimde ateşlenmesin derdim
E) Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

Çözüm Yolu: Tamlayanı düşmüş isim tamlaması sorulduğunda aslında sizden iyelik eki almış bir sözcüğü, bu sözcük isim olmalı, bulmanızı istiyor. Evim, araban, kaleminiz gibi. (Benim evim, senin araban, sizin arabanız)

Çözüm: E’de gönlüm sözcüğü (benim gönlüm), C’de kalbim (benim kalbim), D’de gençliğim (benim gençliğim), B’de gözlerim (benim gözlerim) sözcükleri iyelik almış. A’da da yolcuyum sözcüğü iyelik eki almış gibi görünse de aslında o kişi eki. (Benim yolcuyum diyemiyoruz, ben yolcuyum diyebiliriz.)
Cevap A

I. Roman ve hikâyenin usta ismi son eserini tamamlamış.
II. Okul ve özel hayatını dengelemeyi başarabilmişti.
III. Kitabın son sayfasına ve kapağına çarpıcı cümleler
damga vurmuş.
IV. O, edebiyatın ustası ve üstadı olarak anılırdı.
V. Dilek ve şikâyet kısmında tartışmalar yaşandı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tamlayanı ortak isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve V. D) III ve IV. E) IV ve V

Çözüm Yolu: Tamlayanı ortak dediğine göre tamlanan kısmında iki sözcük olacak. Yani tek bir tamlayan (ilk kısım) birden fazla tamlanan (ikinci kısım) olanı bulacağız. (ve, ile gibi bağlaç olanlara dikkat)

Çözüm: I.de roman ve hikayenin usta ismi → tamlayan iki tane, bize bir tane olan lazım.
II.de okul ve özel hayatı → yine tamlayan iki tane.
III.de kitabın son sayfasına ve kapağına → tamlanan iki tane, bu aradığımız.
IV.de edebiyatın ustası ve üstadı → tamlanan iki tane, bu da olur.
Cevap D

(I) Hamiyet Hanım geniş kanepenin üzerine yayılarak
oturdu. (II) Yeşil başörtüsünü elleriyle düzeltti. (III) Son
darbesini indirecek bir dövüşçü gibi toplandı. (IV) Sanki
göğsünü nefesle doldurdu. (V) Kelimeleri ayrı ayrı söyleyerek sordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad takımı (isim tamlaması) kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözüm Yolu: İsim tamlamasını bulmanızı istediklerinde -in -nin ekine dikkat edin öncelikle. Çünkü genellikle belirtili isim tamlamasını tercih eder, soru yazanlar. Tamlayan eki -in, nin ekini bulamazsanız, iyelik eki -ı ve -sı’ya bakarsınız, o zaman belirtisiz olanı bulursunuz.

Çözüm: I.de kanepe-nin üzeri belirtili isim tamlaması.
Cevap A

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır?

A) Yaşamak, karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.
B) Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse onları aşmak
da o kadar gurur vericidir.
C) Başarı, her gün gösterilen küçük çabaların bileşimidir.
D) Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat oluşturan
adamdır.
E) Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman, yapanı bilmeyecekleri bir iyilik sunmaktır

Çözüm Yolu: Yüklemi sıfat tamlaması dediğine göre cümle sonundaki sözcüklere “nasıl” sorusunu sorarak bulabiliriz. (Genellikle niteleme sıfatını tercih ederler ama bazen bu, şu, o gibi sözcüklerle işaret sıfatı da koyabilirler, belirtme sıfatlarına dikkat edin. Sayı sıfatları gibi.)

Çözüm: A’da çizebilmektir sözcüğünden önceki sözcüğe bakıp sıfat olup olmadığını kontrol edersek sıfat olmadığını görürüz. B’de, C’de ve E’de son sözcüklerden önce gelen sözcüklerde sıfat tamlaması oluşturmuyor. D’de adamdır → nasıl adam → bulduğundan daha fazla fırsat oluşturan
adam → sıfat tamlaması
Cevap E

I. Şimdi tarlalarda güneş vardır.
II. Karlar donmuştur otların uçlarında
III. Artık akşamları dinlenemem
IV. Başım avuçlarında
V. İçi korku dolu kış gecesi

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Çözüm Yolu: Sıfat tamlamasını bulmamızı isteyen sorularda da önceliğiniz niteleme sıfatları olsun. Genellikle niteleme sıfatı tercih edilir. Bu soruda da ilk olarak bir ismi niteleyen, nasıl sorusuna cevap veren bir sıfat arayacağız. Yoksa diğerlerine bakacağız.

Çözüm: V. seçenekte içi korku dolu kış gecesi derken, kış gecesinin nasıl olduğunu söylüyor, betimliyor tasvir ediliyor. Nasıl kış gecesi, içi dolu kış gecesi. (kış gecesi isim tamlaması, sıfatlar sadece tek bir ismi değil, bunun gibi sözcük öbeklerini de niteler.)
Cevap E

Tamlamalar Çıkmış Soru Çözümü

(I) Yeşil, upuzun kavaklıklar  geride kalıyor. Uzaktan, (II) kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar , (III) çıplak, boz renkli tepeler  görünüyor. (IV) Konak balkonlarının korkulukları, Doğu masallarından ödünç alınmışçasına büyüleyici. Renkler (V) her ayrıntıyı belirginleştiriyor sanki; ağaçlar yeşil, şehir kahve, kale siyah.

Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır?  (2013 YGS)
A)I.     B) II.     C) III.    D) IV.     E) V

Çözüm Yolu: Tamlama karşılaştırma sorularında tamlamanın sıfat mı isim mi tamlaması olup olmadığına bakılır. Tamlamanın son sözcüğüne “Nasıl?” sorusunu sorarak sıfat tamlamasını bulabilirsiniz. (İsim tamlamalarında da son sözcüğe sorulan “Ne, Neyin?” sorularına cevap verir.

Çözüm: I. seçenekte “Yeşil, upuzun kavaklıklar (Nasıl kavaklık: yeşil, upuzun) → Sıfat Tamlaması
II. seçenekte “kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar” (Nasıl konaklar?) → Sıfat Tamlaması
III. seçenekte “çıplak, boz renkli tepeler” (nasıl tepeler?) → Sıfat Tamlaması
IV. seçenekte “konak balkonlarının korkulukları” (Nasıl korkuluklar → X ) Neyin korkulukları? → İsim Tamlaması
Cevap D

Eski yıllarda olduğu gibi, (I) bizi bize anlatan sanat yani tiyatro, izleyici tarafından (II) bu dönemde de ilgiyle karşılandı. Özellikle (III) Devlet Tiyatroları, hem düzenlediği festivaller hem de (IV) sahnelediği oyunlarla (V) verimli bir yıl geçirdi.

Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2010 YGS)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.  

Çözüm Yolu: Tamlama karşılaştırma sorularında tamlamanın sıfat mı isim mi tamlaması olup olmadığına bakılır. Tamlamanın son sözcüğüne “Nasıl?” sorusunu sorarak sıfat tamlamasını bulabilirsiniz demiştik, işaret sıfatı ile oluşan tamlamalar da “Hangi” sorusu ile bulunur.

Çözüm: I. seçenekte “bizi bize anlatan sanat” (Nasıl sanat?)→ Sıfat Tamlaması
II. seçenekte “bu dönem” (Hangi dönem?) → Sıfat Tamlaması
III. seçenekte “Devlet Tiyatroları” (Ne tiyatroları?) → İsim Tamlaması
IV. seçenekte “sahnelediği oyunlar” (Nasıl oyunlar?) → Sıfat Tamlaması
V. seçenekte “verimli bir yıl” (Nasıl yıl?) → Sıfat Tamlaması
Cevap C

Tamlamalar Konu Anlatımı TYT Türkçe İsim ve Sıfat Tamlaması PDF Çıkmış Soru Çözümü, YKS Tamlamalar Konu Anlatımı PDF indirebilirsiniz.

Yorum yapın