9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Özeti PDF Konu Anlatımı – Hikaye

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite PDF Konu Anlatımı, 9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite PDF Özeti, 9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ders Notu PDF, 9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Hikaye Ünitesi Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Özeti PDF Konu Anlatımı – Hikaye Ünitesi Ders Notunu PDF olarak sayfanın en altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Özeti PDF Konu Anlatımı

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite

Bu ünitede hikâyeyi, hikâye türlerini, anlatım biçimlerini ve anlatım tekniklerini öğreneceğiz.

Hikâye yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kişi, yer ve zamanla anlatılmasıdır. Batılı anlamda hikâye edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Ama hikâye anlatma daha önceleri de edebiyatımızda vardı. Örneğin İslamiyet öncesinde destanlar, masallar hikâye etme yoluyla aktarılıyordu. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Dede Korkut Hikâyeleri, halk hikâyeleri ve mesneviler modern hikâyenin yerini tutmaktaydı.

Dünyada edebiyatında ilk hikâye Boccaccio’nun Decameron adlı eseri olarak kabul edilir.

Bizim edebiyatımızda ise Batılı anlamda ilk hikâye Ahmet Mithat Efendi’nin Letâif-i Rivâyât’dir. Ahmet Mithat bu eserinde geleneksel tiyatromuz olan meddahlıktan çokça yararlanmıştır. Bu yüzden teknik anlamdan zayıftır diyebiliriz. Teknik anlamda güçlü ilk eserimiz ise Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı eseridir.

HİKÂYENİN BÖLÜMLERİ VE UNSURLARI

Hikâye kompozisyon yazarken kullandığımız giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine benzer bölümlerden oluşur. Hikâyede bu bölümlerin ismi serim, düğüm ve çözümdür. Hikâyeyi bir ipe benzetebiliriz. Önce ipi açarız ve sereriz bu bölüme serim bölümü diyoruz. Yani hikâyeye giriş yaparız. Zamanı, kişileri ve yeri tanıtır, tasvir ederiz. Daha sonra ipe düğüm atarız. Bu bölüme de düğüm bölümü adını veriyoruz. Yani bu bölümde olayları düğümleyerek okuyucuyu meraklandırıp soru sorduruyoruz. Son olarak da attığımız düğümleri çözüyoruz. Bu bölüme de çözüm bölümü denmektedir. Okuyucunun merak ettiği soruların cevabını vererek hikâyeyi bitiriyoruz.

Hikâyenin Unsurları

Hikâyede dört unsur vardır bunlar kişi, yer, zaman ve olaydır. Anlatıcı,bakış açısı ve çatışma da diğer unsurları arasındadır.

Hikâyede kişileri karakter ve tip olarak ikiye ayırabiliriz. Karakter kendine has özellikler gösteren bireylerdir. Olaylar karşısında farklı davranırlar. Tip ise toplumun bir kesiminin özelliklerini taşır. Kendine has özellikler yoktur. Karakter daha derindir tip ise daha yüzeyseldir. Tipe örnek verebilecek olursak Kemal Sunal’ın oynadığı filmlerde hep bir tipi canlandırdığını görürüz. Toplumun bir kesiminde var olan kişilerin bütün özelliklerini bünyesinde barındırır, onlar gibi davranır. Ya da son dönem aşk dizilerindeki zengin erkek ve fakir kızların özellikleri hep aynıdır. Pek bir değişiklik göstermezler. Bu yüzden aşk dizilerindeki başrollerin hepsi tip özelliği gösterirler.

Tanzimat döneminde hikâye ve romanlarda kahramanlar karşımıza genellikle tip olarak çıkarlar. Hep bir kesimi temsil ederler. Daha sonraları hikâyelerde karakterler görünmeye başlanır.

Hikâyede yer olayın geçtiği mekândır ve genellikle de mekân sayısı çok değildir. Çünkü hikâyede zaman aralığı dardır. Dar olan bu zaman aralığında mekân sayısı da sınırlı olacaktır.

Hikâyede zaman yukarıda da belirttiğimiz gibi romana göre daha dardır. Olaylar kısıtlı bir zamanda gerçekleşirler. Bazen zaman belirtilmese de hikâyedeki olaylardan zamanın hangi zaman olduğunu çıkarmamız mümkündür.

Olay ise hikâyenin bel kemiğidir. Ama yine romanda olduğu gibi çok fazla sayıda olay yoktur. Olayların da sayısı sınırlıdır.

Hikâyede anlatıcı dediğimiz zaman hikâyeyi bize anlatan kişi aklımıza gelmelidir. İki şekilde anlatıcı vardır. Birinci anlatıcı olayı birinci kişi ağzıyla anlatır. Ben yaptım, ben geldim gibi cümleler vardır. Diğer anlatıcı ise hikâyeyi üçüncü kişi ağzıyla anlatır. Bu anlatımda ise cümleler o geldi, o yaptı şeklindedir.

Hikâyede bakış açıları ise anlatıcının neyi ne kadar bildiğiyle alakalıdır. Bakış açıları üçe ayrılır.

Birinci bakış açısı kahraman bakış açısıdır. Burada anlatıcı bizzat kahramanın kendisidir. Olaylardan etkilenen kahraman aynı zamanda anlatıcımızdır. Bu bakış açısını ayırmak kolaydır kullandığı dil birinci kişi ağzıdır çünkü.

İkinci bakış açısı ise gözlemci bakış açısıdır. Burada anlatıcı bir yerden bütün her şeyi gözlemler niteliktedir. Uzaktan bir gözlemci olarak hikâyeyi anlatır. Ve kahramanların başından geçenleri gözlemlediği kadar aktarır. Burada anlatıcı üçüncü kişi ağzıyla olayları anlatır.

Üçüncü bakış açısı ilahi bakış açısıdır. Bu bakış açısında yine üçüncü kişi ağzı kullanılır. Gözlemci bakış açısından ayrılan noktası ise anlatıcının bu bakış açısında bir tanrı gibi her şeyi biliyor olmasıdır. Bu bakış açısını tespit etmek için metni dikkatli okumamız gerekmektedir. Yoksa gözlemci bakış açısıyla karıştırabiliriz. Anlatıcı kahramanda gözlemlemeden ya da kahramanın ağzından söyletmeden kahramanın düşüncelerini ve duygularını biliyorsa bu bakış açısını kullanmış demektir.

Yüzünden mutsuz olduğu belliydi dediğimiz zaman burada gözlem yağmış oluruz. Çünkü yüzündeki ifadeden onun mutsuzluğunu anlarız. Bu yüzden burada gözlemci bakış açısı vardır diyebiliriz. Annesinin hastalığını düşündüğü için çok mutsuzdu dediğimiz zaman ilahi bakış açısını kullanmış oluruz. Çünkü burada kahramanın düşüncelerini biliyoruzdur.

Hikâyede bir başka önemli unsur ise çatışmadır. Çatışma olayın çıkış noktasını oluşturur. Çatışmada ortaya konulan zıtlık sayesinde olaylar ilerler ve hikâye tamamlanır. Tanzimat Dönemi’nde çatışmalar genellikle yanlış Batılılaşmış tip ve batılılaşmayı doğru anlamış tip şeklindedir. Bunun yanında sıkça kullanılan çatışmalar halk aydın çatışması, eski yeni çatışması, iyi kötü çatışması, zengin fakir çatışmalarıdır.

Hikaya konu anlatımı pdf 9.sınıf ediyat ders notları

HİKÂYE TÜRLERİ

Genel olarak hikâye türleri olay ve durum hikâyesi diye ikiye ayrılır.

Olay hikâyesinde olay ön plandadır. Okuyucuya soru sordurulur ve okuyucu “Acaba şimdi ne olacak?” diye düşünür ve merak eder. Bu türde serim, düğüm, çözüm bölümlerine uyulur. Olay çok önemli olduğu için kahramanlar detaylıca işlenmez bu yüzden yüzeyseldir.

Dünya edebiyatında bu türün temsilcisi Mopasant‘tır. Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin en ünlü olay hikâyesi yazarlarımızdandır.

Durum hikâyesinde ise olay ya yoktur ya da hikâyede çok önemli bir yere sahip değildir. Bu hikâye türünde durumlar vardır ve bu durumlar karşısında insanın duygu ve düşünceleri derinlemesine işlenir. Bu yüzden durum hikâyesinde kahramanlar detaylı bir şekilde okuyucuya aktarılır. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine uyulmaz. Durum hikâyesinde genellikle son yoktur. Son okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Dünya edebiyatında durum hikâyesinin temsilcisi Çehov‘dur. Türk edebiyatında ise Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal önemli durum hikâyecilerimizdendir.

Hikaye Konu anlatımı PDF, 9. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Özeti PDF indirebilirsiniz. Hikaye Konu Anlatımı PDF

HİKÂYEDE KULLANILAN ANLATIM BİÇİMLERİ

Öyküleyici metinlerde öyküleme ve betimleme anlatım biçimlerinden yararlanılır.

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme): Olay anlatımına dayanan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde okuyucuyu olay içinde yaşatmak amaçlanır. Öyküleyici anlatımda kişiler, olay örgüsü, mekân ve zaman ögeleri bulunur; fiil ve fiilimsilere çokça yer verilerek kişiler hareket hâlinde yansıtılır.

“Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim Ada, uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergâhı olmalı ki, hep ya üstümden ya solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı.”

Betimleyici Anlatım (Betimleme): Varlıkları, durumları zihinde canlandırmayı amaçlayan anlatım biçimidir. Betimleyici anlatımda sıfatlar kullanılarak varlık ve durumlar ayırt edici özellikleriyle verilir. Öznel olanlarına izlenimsel, nesnel olanlarına açıklayıcı betimleme denir. Öznel anlatımlı betimlemelerde okuyucuya izlenim kazandırmak, nesnel anlatımlı betimlemelerde bilgi vermek amaçlanır.

“Karşıdaki komşum yabancı subayın buldok cinsi bir köpeği vardı. İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek… Bana buldok suratı; bütün dişleri söküldükten sonra acemi bir dişçiye tam takım diş yaptırıp da çene kemikleri çökerek çehresi tanınmayacak şekle giren eski somurtkan (…) tiplerini hatırlatır.”

HİKÂYEDE KULLANILAN ANLATIM TEKNİKLERİ

Öyküleyici metinlerde gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç akışı), tahkiye etme (kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, iç çözümleme, özetleme), pastiş, parodi ve ironi gibi anlatım tekniklerinden yararlanılır.

Gösterme (Sahneleme): Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile eser arasına girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerinde yoğunlaşır. Bu teknikte kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansıtılarak okuyucunun kendisini eserin kurmaca dünyasında hissetmesi sağlanır.

Diyalog: Kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanan anlatım tekniğidir. Metne akıcılık kazandırır. Diyalog tekniğinde konuşmalar, kitabi değildir. Kahramanlar, sosyal statülerine uygun biçimde konuşturulur.

İç Konuşma: Kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniğidir. İç konuşma tekniğinde, kahramanın duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Bu anlatım tekniğinde kahraman, karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur.

Bilinç Akışı: Genellikle XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde kullanılmış bir anlatım tekniğidir. Bu teknikte de iç konuşmada olduğu gibi kişilerin iç dünyaları zihinlerinden geçirdikleri doğrudan o kişilerin ağzından, kendi kendilerine konuşmaları şeklinde verilir. Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur ancak bilinç akışında iç konuşmadan farklı olarak cümleler arasında mantık ilişkisi zayıftır. Daha çok serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır. Bu teknikte dış dünyaya ait nesneler, motifler bilinçaltını harekete geçiren serbest çağrışım ögeleri olarak işlev görür. Bilinç akışı ile iç konuşma tekniği genellikle iç içe kullanılır.

9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite PDF Konu Anlatımı Hikaye Ünitesi , 9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite PDF Özeti Hikaye Ünitesi, 9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Ders Notu PDF Hikaye Ünitesi, 9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Hikaye Ünitesi Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

9. SINIF EDEBİYAT 2. ÜNİTE PDF KONU ANLATIMI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tüm Ünite Özetleri İndirmek İçin Tıklayınız.
9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Video Konu Anlatımı

“9. Sınıf Edebiyat 2. Ünite Özeti PDF Konu Anlatımı – Hikaye” üzerine 29 yorum

 1. Ama notlar güzel Allah var yapanın eline sağlık da bu daha kısaltılmış hali bundan uzun anlatılan siteler de var.

  Yanıtla
 2. Goglede PDF halini yazarsan çıkıyo??

  Yanıtla
 3. Gerçekten yardımcı olacak şekilde hazırlanmış. Ellerinize sağlık.

  Yanıtla
 4. çok güzel olmuş yazan hocalara teşekkürler.

  Yanıtla
 5. M-U-H-T-E-Ş-E-M

  Yanıtla
 6. Tek kelime ile harika yapmışsınız

  Yanıtla
 7. Çok güzel yazmışsınız ellerinize sağlık?

  Yanıtla
 8. Site çok güzel ama çok yazı var konuyu uztarak anlatıyor anlamak. Coknzorngeldi ama güzel birnsite

  Yanıtla
  • kardeş sen napmışsın okurken bile benim türkçem bozuldu ssjjdjsjfsjdkkjs ama benim tavsiyem bence yazının uzun olması daha iyi. böylelikle daha akılda kalıcı oluyor 🙂

   Yanıtla
 9. 9.sınıf içeriklerinde sadece 2 ünite var acaba diğer ünitelerde gelebilir mi?

  Yanıtla
  • Merhaba, 6.üniteye kadar hepsi var, bir daha bakınız.

   Yanıtla
 10. Elinize emeğinize sağlık teşekkürler

  Yanıtla
 11. Benim için tekrar oldu her şey için çokkk teşekkürler…

  Yanıtla
 12. Özetleriniz çok iyi kitaptaki gibi boş yazılar yazmamışsınız ve yazdıklarınız çok anlaşılır ve güzel

  Yanıtla
 13. çok iyi ya bu siteyi çok sevdim çok sağolun:)

  Yanıtla
 14. Emeğinize ve yüreğinize sağlık

  Yanıtla

Yorum yapın