Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları PDF (Yazarları, Şairleri)

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları PDF Konu Anlatımı ders notunu sayfanın en altında bulunan bağlantıdan indirebilirsin.

Tanzimat edebiyatı sanatçıları PDF, Tanzimat edebiyatı sanatçılar konu anlatımı PDF, Tanzimat sanatçıları ders notu ve kısa özet PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Tanzimat edebiyatı 1. dönem sanatçıları PDF, Tanzimat edebiyatı 2. dönem sanatçıları PDF ile ilgili ders notlarını indirebilirsin. Tanzimat edebiyatı yazarları ve tanzimat edebiyatı şairleri, tanzimat edebiyatı temsilcileri PDF konu anlatımına ulaşabilirsin.

tanzimat edebiyatı sanatçıları pdf ders notları

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları PDF Konu Anlatımı

Tanzimat edebiyatı; 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlamış, 1896’da Servetifünun edebiyatının başlamasıyla son bulmuştur. Tanzimat edebiyatı sanatçıları, yazarları, şairleri, temsilcileri şunlardır: İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Samii Direktör Ali Bey, Ali Suavi, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Muallim Naci’dir. Tanzimat edebiyatı sanatçılar kendi içinde iki ayrı dönem olarak incelenir:

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları, Yazarları, Şairleri, Temsilcileri

tanzimat edebiyatı pdf birinci dönem sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı I. Dönem Sanatçıları

Tanzimat I. Dönem sanatçıları; İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Samii Direktör Ali Bey ve Ali Suavi’dir.

İbrahim Şinasi

Eserleri:
Gazete: Tasvir-i Efkâr, Tercüman-ı Ahval
Şiir: Tercüme-i Manzume
Tiyatro: Şair Evlenmesi
Sözlük: Durub-ı Emsal-i Osmaniye

 • Tanzimat edebiyatının öncüsüdür.
 • Batılılaşmayı, toplum için sanatı ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur.
 • Kasidede hem içerik hem şekil yönünden yeniliğe gitmiştir.
 • Klasisizmden etkilenmiş, ilk kez Türk edebiyatına uyarlamıştır.
 • Sade dille yazılan düzyazının kurucusu olmuştur.
 • Kısa cümleler kurarak ilk kez paragraf birimini kullanmıştır.
 • İlk şiir çevirilerini yaptı: (Tercüme-i Manzume)
 • İlk kez La Fontaine’den çeviriler yaptı onun gibi fabl yazdı.
 • İlk atasözleri derlemesi yaptı: (Durub-ı Emsal-i Osmaniye)
 • İlk özel gazeteyi çıkardı: (Tecüman-ı Ahval) (Âgah Efendi ile birlikte)
 • İlk makaleyi yazdı: (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
 • İlk yerli tiyatro yapıtını yazdı: (Şair Evlenmesi)
 • İlk kez noktalama işaretlerini kullandı: (Şair Evlenmesi’nde)
 • Kendi şiirlerini Müntehabaat-ı Eş’ar adlı kitapta toplamıştır.
 • Tasvir-i Efkâr gazetisini kendi başına çıkardı.
Namık Kemal

Önemli Eserleri:
Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Türküsü, Vaveyla, Murabba
Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Celaleddin Harzemşah, Akif
Bey, Karabela
Roman: İntibah, Cezmi
Eleştiri: Tahrib-i Harabat
Anı: Magosa Hatıraları
Gazete: Hürriyet (Londra’da Ziya Paşa ile), İbret

 • Vatan şairi olarak tanınmıştır.
 • Hürryet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir.
 • Eski edebiyatı eleştirmiş, yeni edebiyatı savunmuştur.
 • Tiyatrolarındaki bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Tiyatro bir eğlencedir fakat eğlencelerin en faydalısıdır, demiştir.
 • İlk sahnelenen tiyatroyu yazdı: (Vatan yahut Silistre)
 • İlk edebî romanı yazdı: (İntibah)
 • İlk tarihî romanı yazdı: (Cezmi)
 • ilk eleştiri yazısını yazdı: (Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkına Bazı Mülâhazatı Şâmildir)
 • Tahrib-i Harabat kitabında Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmiştir.
 • Tarihçi olmasa da tarihi yapıtlar vermiştir.
 • Celaleddin Harzemşah adlı tiyatrosunun ön sözünde tiyatro ile ilgili görüşleri anlatmıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.
 • Tanzimat edebiyatının en önemli düşünce, sanat ve siyaset insanlarından biridir.
 • Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almıştır.
Ziya Paşa

Önemli Eserleri:
Şiir: Eşar-ı Ziya
Zafername (Siyasi hiciv)
Makale: Şiir ve İnşa
Mülakat: Rüya (İlk mülakat örneği, mensur tarzda)
Anı: Defter-i Amâl
Antoloji: Harabat (İlk antoloji örneği)
Gazeteler: Hürriyet (Namık Kemal ile)

 • Şair, devlet adamı ve gazetecidir.
 • Terkibibent” ve “Terciibent”leriyle tanınmıştır.
 • Sürekli “eski-yeni” ikileminde kalmış, bu yüzden sık sık eleştirilmiştir.
 • Şiir ve İnşa” makalesinde divan edebiyatını küçümsemiş, halk şiirini övmüştür.
 • Harabat adlı divan şiiri antolojisinin ön sözünde halk edebiyatını küçümseyerek asıl edebiyatımızın divan edebiyatı olduğunu dile getirmiştir.
 • Batılı tarzda anı türünün ilk örneği sayılan “Defter-i Amâl” adlı eserinde çocukluk anılarını yazmıştır.
Ahmet Mithat Efendi

Önemli Eserleri:
Roman: Felatun Bey’le Rakım Efendi, Hasan Mellâh, Hüseyin Fellah, Henüz On Yedi
Yaşında, Paris’te Bir Türk, Jön Türk, Esrâr-ı Cinâyât, Acaib-i Âlem
Hikâye: Letaif-i Rivayat, Kıssadan Hisse
Gezi: Avrupa’da Bir Cevelan

 • Yazı makinesi”, “ansiklopedik yazar” “halk yazarı” ve “hace-i evvel” (ilk öğretmen) olarak anılmıştır.
 • Şiir hariç edebiyatın birçok türünde eser yazmış, özellikle roman ve hikâyeye ağırlık vermiştir.
 • Avrupa’da Bir Cevelan adıyla Tanzimat Dönemi’nin ilk gezi yazısını kaleme almıştır.
 • Dekadanlar makalesinde Servetifünuncuları halka hitap etmedikleri ve dil yönüyle anlaşılmaz oldukları için eleştirmiştir.
 • Batılı anlamda ilk hikâye örneği olan Letâif-i Rivayât adlı eseri yazmıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.
 • Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında yanlış Batılılaşmayı eleştirmiştir.
 • İlk polisiye roman olan Esrâr-ı Cinâyât‘ı yazmıştır.
 • Halkı eğitmek, halkın kültür seviyesini yükseltmek için çabalamıştır.
Ahmet Vefik Paşa

Önemli Eserleri:
Tiyatro: Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Okumuş Kadınlar, Dudu Kuşları (Çeviri)
Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Tabib-i (Adaptasyon/uyarlama)
Tarih: Şecere-i Türkî, Fezleke-i Tarih-i Osmanî
Sözlük: Lehçe-i Osmanî, Müntehâbât-ı Durub-ı Emsal (Seçme Atasözleri)

 • Türk dili, tarihi ve folkloru alanındaki çalışmalarıyla Türkçülük akımına öncülük etmiştir.
 • Anadolu Türkçesine ait ilk sözlük olan Lehçe-i Osmani adlı eseri yazmıştır.
 • Moliere’den çeviriler ve adaptasyonlar yapmış, modern Türk tiyatrosunun oluşumunda büyük rol oynamıştır.
 • Zor Nikâh, Zoraki Tabip başarılı adaptaston örneleridir.
 • Türk tarihinin Osmanlılardan daha önce başladığını göstermek amacıyla Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türki adlı eserini Anadolu Türkçesine çevermiştir.
Şemsettin Sami

Önemli Eserleri:
Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Sözlük: Kamus-ı Türkî, Kamus-ı Arabî, Kamus-ı Fransevi
Ansiklopedi: Kamusu’l Âlam
Çeviri: Robinson Crusoe, Sefiller
Gazete: Sabah

 • Sözlük ve alanındaki çalışmalarıyla döneminin en büyük dil bilgini sayılmıştır.
 • Adında “Türk” kelimesi geçen ilk Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî’yi yazmıştır.
 • Edebiyatımızın ilk yerli romanı sayılan Taaşşuk- ı Talat ve Fitnat’ı yazmıştır. (görücü usulüyle evliliğin sakıncaları)
 • Orhun Yazıtları’nı ve Kutadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine çeviren ilk sanatçıdır.
 • Tiyatro eserleri de kaleme almıştır.
 • Türk dilinin sadeleşmesi ve gelişmesi için çalışmıştır.
 • Türkçenin sözlük ve gramerinin yapılmasıyla ilgili pek çok yazı yayımlamıştır.
Direktör Ali Bey

Önemli Eserleri:
Tiyatro: Misafir-i İstiskal
Geveze Berber
Kokona Yatıyor
Ayyar Hamza (Adaptasyon)
Mizahi sözlük: Lehçetü’l Hakayık
Günlük: Seyahat Jurnali (Hindistan gezisine ait notlar)

 • Tiyatro ve mizah alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.
 • İlk mizahi sözlük Lehçetü’l Hakayık’ı yazmıştır.
 • Batılı anlamda ilk günlük örneği kabul edilen Seyahat Jurnali adlı eseri yazmıştır.
 • İlk karakter komedilerini ( Kokona Yatıyor, Misafir-i İstiskal, Geveze Berber) yazmıştır.
 • Tiyatro eserlerinde Klasisizm akımından etkilenmiştir.
Ali Suavi

Önemli Eserleri: Gazete: Muhbir Düşünce: Hive (Hive Hanlığı ve Türkistan’da Rus Yayılması)

 • Dilde Türkçülük hareketinin ilk temsilcilerindir.
 • Türk tarihi ve Türk dili ile ilgili çalışmalarıyla Türkçülük fikrinin kökleşmesinde öncü olmuştur.
 • 1866’da Muhbir gazetesini çıkarmıştır.
 • 1867’de aynı gazeteyi Londro’da çıkarmaya başlamıştır.
 • Muhbir bu sayede Avrupa’da çıkarılan ilk gazete olmuştur.
 • Hîve eserinde Osmanlı’nın Asya’da bululan Türk hanlıkları ile tarih boyuna hiç alakadar olmamasını eleştirmiştir.
tanzimat edebiyatı pdf birinci dönem sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı II. Dönem Sanatçıları

Tanzimat II. Dönem sanatçıları; Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Muallim Naci’dir.

Recaizade Mahmut Ekrem

Önemli Eserleri:
Şiir: Zemzeme I-II-III, Nijad Ekrem, Yadigâr-ı Şebap, Nağme-i Seher, Pejmürde
Roman: Araba Sevdası
Hikâye: Muhsin Bey, Şemsa
Tiyatro: Çok Bilen Çok Yanılır (komedi), Afife Anjelik, Vuslat, Atala
Ders Kitabı: Talim-i Edebiyat

 • Eski edebiyata karşı yeni edebiyatı savunmuştur.
 • Yeni edebiyatı destekleyenler ona “üstad” demiştir.
 • Muallim Naci’nin savunduğu “göz için kafiye” görüşüne karşılık, “kulak için kafiye”yi savunmuştur.
 • “Zerreden kürreye, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” diyerek şiirin konusunu genişletmiştir.
 • Şiir ile ilgili görüşlerini Zemzeme isimli kitabının ön sözünde açıklamıştır.
 • Hece ölçüsü ile şiirler yazsa da çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Şiirlerinde romantizm, tiyatrolarında klasisizm, romanında realizmin etkisindedir.
 • İlk realist roman olan Araba Sevda‘sını yazmıştır.
 • İlk dram kabul edilen Afife Anjelik adlı oyunu yazmıştır.
Muallim Naci

Önemli Eserleri:
Şiir: Ateşpâre, Şerâre, Füruzân, Sünbüle,
Eleştiri: Demdeme
Anı: Ömer’in Çocukluğu
Biyografi: Osmanlı Şairler

 • Eski edebiyatı savunmuştur.
 • Eski edebiyatı savunanlar ona “muallim” demiştir.
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme adlı şiir kitabına yönelik eleştirilerini Demdeme adlı eserinde toplamıştır.
 • İlk köy şiiri kabul edilen Köylü Kızların Şarkısı‘nı yazmıştır.
Abdülhak Hamit Tarhan

Önemli Eserleri:
Şiir: Makber, Sahra, Validem, Ölü, Hacle, Garam, Bunlar Odur…
Tiyatro: Nesteren, Eşber, Liberte, İçli Kız, Finten, Tarık, Zeynep, Nazife, İlhan, Turhan, Hakan

 • Şair-i Âzâm olarak anılmıştır.
 • Tezatlar şairi” olarak bilinir.
 • Divan şiiri geleneğini hem şekil hem içerik yönünden terk etmiş, divan geleneğini bitirmiştir.
 • Biçim ve içerik açısından yeni ve kuralsız şiirler yazmıştır.
 • Aşk, tabiat, ölüm, metafizik gibi konuları işlemiştir.
 • Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı Makber şiiri, Türk şiirinde metafizik düşünmenin başlangıcı sayılır.
 • İlk pastoral şiir olan Sahra’yı ve ilk uyaksız şiir kabul edilen Validem‘i yazmıştır.
 • Hece ölçüsüyle, aruz ölçüsüyle ve düzyazı şeklinde tiyatrolar yazmıştır.
 • Heceyle yazılan ilk tiyatro olan Nesteren‘i yazmıştır.
 • Aruzla yazılan ilk tiyatro olan Eşber‘i yazmıştır.
 • Tiyatrolarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır
Samipaşazade Sezai

Önemli Eserleri
Roman: Sergüzeşt
Hikâye: Küçük Şeyler
Anı: İclal

 • Batılı teknikle yazılan ilk hikâye kabul edilen Küçük Şeyler‘i yazmıştır.
 • Romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilen Sergüzeşt adlı romanıyla ünlenmiştir.
Nabizade Nazım

Önemli Eserleri
Roman: Karabibik,Zehra

 • Natüralizm akımın ilk temsilcilerindendir.
 • İlk köy romanı kabul edilen Karabibik‘i yazdı.
 • İlk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli roman kabul edilen Zehra ‘yı yazmıştır.
 • Şiir ve öykü türünde de eserleri vardır.
tanzimat edebiyatı sanatçıları pdf yazarlar şairler youtube

TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI PDF KONU ANLATIMI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

AYT EDEBİYAT PDF KONU ANLATIMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

TANZİMAT EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR PDF İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum yapın