Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular TYT PDF (1994 – 2020)

Sözcük Yapı Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirebilirsiniz. Sözcük Yapı Çıkmış Sorular TYT PDF (1994 – 2020)

yazım yanlışları çıkmış sorular indir

Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular TYT PDF

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür? (1994)
A) Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.
B) Yazar, bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış.
C) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.
D) Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.
E) Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? (1995)
A) Aralarında sıkı bir dostluk vardı.
B) Dalgalı denizde yüzmek tehlikelidir.
C) Kapıda bir yabancı var.
D) Dün sokaklar çok kalabalıkmış.
E) İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler.

(I) Çağdaş sinemanın (II) ünlü örneklerinden birini dün gece televizyonda izlerken (III) korkulu (IV) dakikalar (V) yaşadım.
3. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? (1997)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

Bu küçük kasaba geniş ve derin bir (I) vadinin içinde kurulmuştu. Dik, kayalık tepenin üstündeki çok (II) eskilerden kalma (III) kalesi görkemiyle etkiliyordu insanı. Alçacık damlı (IV) dükkanların bulunduğu tarihi çarşısı da birçok yönden (V) görülmeye değerdi.

4. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır? (1988)
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

Çayönü (I) kazısında çıkarılan (II) buluntular insanlığın, (III) avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama (IV) geçiş (V) aşamasını göstermektedir.

5. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yönünden öbürlerinden farklıdır? (1999)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

6. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde, birden çok yapım eki kullanılmıştır? (1999)
A) Kara gözlüm çok özledim ben seni
B) Varlığımı yalnız ona verdim ben
C) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
D) Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar
E) Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

(I) Yaşamı kendince (II) algılayıp (III) yorumlamak (IV) yerine önüne konduğu gibi kabul eden insanlar, (V) düşünce tembelidir.

7. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? (1999)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

I. Teyzelerin dün sinemaya gittiler.
II. Çiçeklerine yazın bolca su vermelisin.
III. Kalemlerini başka kutuya yerleştirdi.
IV. Ceketlerimizi dolaba astım.
V. Evleri bize çok yakındır.

8. Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler, onlara hem ikinci hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır? (2000)
A) I. ve II.      B) I. ve V.    C) II. ve III.    D) III. ve IV.      E) IV. ve V.

Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır? (2000)
A) Güneş balçıkla sıvanmaz.
B) Korkunun ecele faydası yoktur.
C) Her ağacın meyvesi olmaz.
D) Mızrak çuvala sığmaz.
E) İşleyen demir pas tutmaz.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır? (2004)
A) Masadakilerden yalnızca birini al.
B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.
C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.
D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.
E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

Salvador Dali’nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide, İspanyol ustanın sanat tarihine bıraktığı eşsiz mirası yansıtan iki yüz yetmiş yapıt sanatseverlere tanıtıldı.

11. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2009)
A) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
B) Yönelme durumu eki alan sözcükler zarf tümleci görevindedir.
C) Sayı sıfatı kullanılmıştır.
D) Yapım eki almış birden fazla sözcük vardır.
E) Bileşik sözcük kullanılmıştır.

Karikatür insanların, varlıkların, olayların hatta duygu ve (I) düşüncelerin gülünç (II) yanını yakalayıp bunu (III) abartılı çizimlerle (IV) gülmecesel bir (V) anlatıma dönüştürme sanatıdır.

12. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yalnızca çekim eki almıştır? (2010)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

Mimarinin, inancın ve çok kültürlülüğün şehri Mardin, şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor.

13. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? (2010)
A) Ünlü düşmesi    
B) Zaman zarfı   
C) Sıfatlaştıran -ki
D) Türemiş sözcükler
E) Dönüşlülük zamiri

Hiçbir söz, hiçbir varsayım, hiçbir kuram yaşanan somut gerçeklerin yerini tutamaz; bin kez söylenen yağmur sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı gibi.

14. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? (2011)
A) Ek fiil almış sözcük 
B) Benzetme edatı 
C) Sayı sıfatı
D) Birleşik sözcük  
E) Yeterlik fiili

İletişim konusunda çağımızda teknolojinin (I) bize sunduğu olanaklardan olabildiğince yararlanmaya çalışırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin seslerini duymakta, dillerini anlamakta (II) zorlanıyoruz. Giderek daha az göz göze geliyoruz. (III) Sevgimizi daha az dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar (IV) içinde yaşayan (V) “yalnız”ların sayısı günden güne artıyor böylece.

15. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2012)
A) I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir.
B) II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.
C) III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.
D) IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki almıştır.
E) V. sözcük, belgisiz sıfattır.

Eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle, değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor.

16. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2013)
A) Çatısı bakımından etkendir.
B) Nesne, isim tamlamasından oluşmaktadır.
C) Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.
D) Bulunma durumu eki almış sözcük vardır.
E) İyelik eki alan sözcük yoktur.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ıntı,-untu/-üntü” ekinin kullanıldığı sözcük, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? (2013)
A) Bu bölgede yapılan kazılarda arkeologlar, eski uygarlıklara ait yeni buluntulara rastladılar.
B) Kişi yersiz kuruntularından kurtulmak için dostlarına, arkadaşlarına daha fazla güvenmeli ve inanmalıdır.
C) İçi süprüntü dolu küreği merdivenlerin dibindeki çöp kutusuna boşaltmak için dışarı çıktı.
D) Kelimeyle kavram, dille düşünce arasındaki bağıntı üstüne yapılan tartışmalar eski çağlara kadar gider.
E) Bozuntuya vermeden yanına gittim ve olanları bütün çıplaklığıyla kendisine anlattım.

Bugüne (I) kadar eserleri 42 dile çevrilen, Japonya’nın (II) en büyük yazarlarından biri olarak anılan ve yaşayan en büyük 100 yazar arasında (III) gösterilen Murakami; 1991 yılında ABD’yi (IV) ziyaret edip burada ilk imza gününü (V) gerçekleştirdiğinde kitap imzalatmaya sadece 15 kişi gelmişti.

18. Bu cümledeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2013)
A) I. sözcük, edattır.
B) II. sözcük, üstünlük bildiren zarftır.
C) III. sözcük, sıfat-fiil eki almıştır.
D) IV. sözcük, birleşik sözcüktür.
E) V. sözcük, fiil soyludur.
Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım
Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen
Durgun sular gibi azalacağım
Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen

19. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (2013)
A) İlgi eki 
B) Ek eylem 
C) İyelik eki 
D) Kişi eki 
E) Benzetme edatı

Duvara mumya gibi vuran gölgeni ara
İnce çıtırtılarla odanda yansın ocak
Hayalinin gölünde belirsiz bir hatıra
Bir yaban kuşu gibi süzülüp kaybolacak

20. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2014) 
A) Yansıma sözcükten –tı ekiyle türemiş isim vardır.
B) Sıfat-fiil ekiyle türemiş sözcük, ismi nitelemiştir.
C) Belirtili isim tamlamasının başına sayı sıfatı gelmiştir.
D) Zarf-fiil ekiyle türemiş sözcük, fiili nitelemiştir.
E) Emir II. tekil kişi olarak çekimlenmiş fiil vardır.

İspanyol edebiyatının altın kalemi Cervantes, Don Kişot adlı ölümsüz eserinde, onuru için savaşan ve ölen, parası ölçüsünde değil, ahlaki erdemleri ölçüsünde saygı gören insan tipini ortaya koyarken aynı zamanda karmaşık bir çağı da özetliyordu.
21. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? (2014)
A) İsim tamlaması
B) Sayı sıfatı
C) III. tekil iyelik ekiyle çekimlenmiş sözcük
D) Birden fazla yapım eki almış sözcük
E) Ünlü uyumuna uymayan ek

Altmış bin yıl önce Afrika’dan yola çıkan insanlar, durmadan ilerleyerek dünyanın dört bir yanına (I) yerleşmişlerdi. Bu (II) ilerleyişleri ve gittikleri mesafe; iklime, nüfus (III) baskılarına, tekne ve diğer teknolojik icatlara bağlıydı. (IV) Yolculuklarını (V) hızlandıran etkenler arasında elle tutulamayanlar da vardı: hayal gücü, adaptasyon ve bir sonraki tepenin ardında ne olduğuna dair merak.

22. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? (2015)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Edebiyat-estetik (I) bağlantısı üzerinde duran Tanpınar, gençlik (II) yıllarından hayatının (III) sonuna kadar denilebilir ki yalnız güzel eserleri (IV) önemsemiş, (V) onlardan daha üstün bir değerin varlığını tanımamıştır.

23. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır? (2017)
A) I ve II     B) I ve IV     C) II ve IV    D) III ve V      E) IV ve V

Hayatta çalışmaktan hiç korkmadım ama yaşlanmak zor iş. Her gün yeniden kurulan dünyaya biraz daha eskimiş olarak uyanıveriyor kendi içinde insan.

24. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2017)
A) İsim ve fiil cümleleri vardır.
B) Tezlik fiili kullanılmıştır.
C) İsimden fiil yapan ek vardır.
D) Geçişli yüklem vardır.
E) Dönüşlülük zamiri kullanılmıştır.

Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle (I) etkileşim hâlinde olması bekleniyor. Canlı organizmaların sinir sistemlerinden (II) esinlenerek geliştirilen bu mekanizmaların en önemli özelliği, klasik (III) işlemcilerin aksine hafıza ve işlemci birimlerinin bir arada olmasıdır. İnsan beynine benzer (IV) biçimde çalışan elektronik cihazlar henüz tasarlanmamış olsa da yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler (V) yaşanması bekleniyor.

25. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? (2018)
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve IV    D) III ve V      E)IV ve V

Sosyalleşme (I) süreci; gittikçe yoğunlaşan kontrol, yön verme ve biçimlendirme etkisiyle doğal bir (II) varlık olan insanı; uygar, kanunlara (III) saygılı, diğer insanların hak ve sorumluluklarını hesaba katan, (IV) kendinden emin, sakin, mutlu, mesleki (V) yeterliğe sahip bireyler hâline getirir.

26. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? (2018)
A) I       B) II      C) III       D)IV       E)V

Dede Korkut (I) anlatılarının üçüncü hikâyesi olan Bey Böyrek, neredeyse tüm Türk (II) halklarının sözlü edebiyatında yer almaktadır. Bu anlatı, Oğuz (III) boylarının arasında Bamsı Beyrek, Altay Türklerinde ise Alıp Manaş, Başkurt ve Tatarlarda Alıpmenşen olarak bilinir. Bu destanın birbirine yakın (IV) biçimlerinin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması, bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine (V) sahip olduklarının güzel bir göstergesidir.

27. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi “üçüncü çoğul kişi iyelik eki” almıştır? (2019)
A)I    B) II     C) III     D) IV     E) V

Oyuncular, herhangi bir rolü canlandırdığında izleyicilerinden (I) gözleri önüne serilen (II) sahneleri ciddiye almalarını beklerler. Kendilerinden, (III) izledikleri karakterlerin sahipmiş gibi görünen niteliklere gerçekten sahip (IV) olduklarına, yapmakta oldukları işin yol açacağı sonuçların gerçekleşeceğine ve genelde her şeyin göründüğü gibi olduğuna (V) inanmaları istenir.

28. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirtme durumu eki” almıştır? (2019)
A)I         B) II        C) III       D) IV        E) V
 
Her sene, (I) zamanı gelince İstanbul’un mahallelerinden Boğaz’ın (II) köylerine göçler başlardı. Eski İstanbullular; Boğaziçi’nin kenarlarına (III) yapılmış ve eski erkân sedirleriyle, kerevet, şilte ve halılar üstünde yer (IV) minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş odalı, gönül ferahlatıcı yalılara (V) taşınırlardı.

29. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2020)
A) I. sözcük belirtme durumu eki almıştır.
B) II. sözcük iyelik eki almıştır.
C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.
D) IV. sözcük çokluk eki almıştır.
E) V. sözcük geniş zaman eki almıştır.

Sözcük Yapı Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirebilirsiniz. Sözcük Yapı Çıkmış Sorular TYT PDF (1994 – 2020)

Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı:
1.E  2.E  3.C  4.C  5.C  6.E  7.D  8.C 9.E  10.D  11.B  12.B 13.E  14.A  15.E 16.E  17.D  18.E  19.A  20.C  21.B  22.C  23.B  24.D  25.D  26.D  27.E  28.B  29.A
Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın