Cümle Türleri Konu Anlatımı TYT Türkçe PDF – Çıkmış Soru Çözümü

Cümle Türleri Konu Anlatımı TYT Türkçe PDF – Çıkmış Soru Çözümü PDF şeklinde indirebilirsiniz. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler…

cümle türleri konu anlatımı tyt

Cümle Türleri Konu Anlatımı TYT Türkçe PDF

10.SINIF CÜMLE TÜRLERİ KONU ANLATIMI
Bu Konudan Önce
Özellikle fiilimsiler konusunu bilmeden bu konuya çalışmayınız. 10.Sınıf Fiilimsiler Konusundan bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Cümlenin ögelerinden yüklem kavramını bilmek de faydalı olabilir.

ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Anlamına göre cümle türleri, cümlelerin yüklemlerinde olumsuzluk bildiren eklerin veya kelimelerin olup olmamasına göre sınıflandırılır:

Olumlu Cümle
 • Yüklemi olumlu olan cümledir. 
 • Yüklemde olumsuzluk bildiren ek ya da kelime yoktur.

“Ben hayatımı yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım.” – A. İlhan

“Türlü şiir anlayışları üzerinde düşünmüş, zaman zaman türlü şairleri sevmiştir.”– O. V. Kanık

“Zaman geçer ve insan harcadığı zamanda yalnız kalır” – T. Buğra

“Sarhoşların araba sürmeleri sakıncalıdır.” –E. Şafak

 “Büyükanne bir sevinç sarhoşluğu içinde eğildi, paşasının elini öptü.” –H. N. Zorlutuna

 • Yüklemde bulunan kelimenin kötü anlamlı olması cümleyi olumsuz yapmaz

“Şerefli insanlar olarak öleceğiz.” – E. M. Karakurt

“Bu Tahsin Efendi, ne garip bir adamdı.” – R. N. Güntekin

Olumsuz Cümle

 • Yüklemi olumsuz olan cümledir.
 • Yüklemde olumsuzluk bildiren -me, -siz ekleri ya da değil, yok sözcükleri vardır.
 • -me (-ma) eki yüklemi fiil olan cümleleri olumsuz yapar:

“Babası o koca izinden sonra hiç gelmedi” – T. Buğra

“Bizim gibi yaşamadıkça, rakipliğinizin haklılığını kabul edemem.” – F. R. Atay

“Pervin ondan gözlerini ayıryordu – P. Safa

“O işleri bu saatte karakolda bulunan küçük memurlar bilmez.”- R. H. Karay

 • siz (-sız,-suz,-süz) eki, değil ve yok sözcükleri yüklemi isim olan cümleleri olumsuz yapar:

Yıllar yârlarden, yârlar yıllardan vefasız.” – Y. K. Karaosmanoğlu

“Şaka etmiyorum, yavrum, bu adlar Türkçe değil.” – Ö. Seyfettin

“Bu dünyada anlattığın kadın yok.” – A. Nesin

Dikkat Et
Olumsuzluk bildiren iki unsur aynı cümlede bir arada kullanılırsa cümle hem biçimine göre hem anlamına göre incelenir:
“Bu yemek tuzlu.” (Olumlu cümle)
“Bu yemek tuzsuz.” (Olumsuz cümle)
“Bu yemek tuzsuz değil.” (Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle)
“Seni seviyor.” (Olumlu cümle)
“Seni sevmiyor.” (Olumsuz cümle)
“Seni sevmiyor değil.” (Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle)
Soru Cümlesi
 • Soru anlamı olan cümledir. 
 • Soru eki -mi ve soru zarfı, soru zamiri, soru sıfatı (kim, ne, hangisi, hangi, kaç, nasıl, nerede vb.) ile soru cümleleri yapılır.

“Altın kaçtan gidiyor?” –S. F. Abasıyanık

“Benim mi Allahım bu çizgili yüz?”  –C. S. Tarancı

“Şimdi sen, kızın nerede olduğunu bilmiyor musun?” –A. Ümit

“Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?”-H. Taner

“Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?” –O. S. Orhon

Ünlem Cümlesi
 •  Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan cümlelerdir.
 • Bu duygular ünlem adı verilen sözcüklerle verilir. 
 • Bu duygular yalnızca ünlem işareti ile de verilebilir.

“Bana blöf yok dedik, a doktor! ” –T. Buğra

Vah vah… Haber alaydım, parasını verir, alırdım…” –R. N. Güntekin

Ah bin kulağım olsaydı da bin şaheserin lezzetini birden tatsaydım.” –Y. K. Karaosmanoğlu

“Burada sıkılıyorsun, fakat orada utanacaksın!-Y. K. Karaosmanoğlu

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Yüklemin türüne göre cümle türleri, cümlelerin yükleminin isim mi fiil mi olduğuna göre sınıflandırılır:

İsim Cümlesi
 • Yüklemi isim olan cümledir.

Balkan Savaşı’nın bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı.” –N. Cumalı

“Felâketim şu ki, ben zaman zaman kendimi bulan adamım.” –A. H. Tanpınar

“Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir.” –A. İlhan

 “Bu dünyada anlattığın kadın yok.” -A. Nesin

Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesidir.

Dikkat Et
Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesidir. Fiilimsiler isim kabul edilir. Yüklemdeki fiilimsi sıklıkla fiil ile karıştırılır: “En güzel şey okumaktır.” cümlesinin yüklemi “okumaktır” sözcüğü, -mak ekli dolayısıyla isim fiildir. (fiilimsiler üç türlüdür: isim fiil, sıfat, zarf fiil) Bu yüzden bu cümle fiil cümlesi değil, isim cümlesidir. Yüklemde zarf fiil tabiatı gereği pek kullanılmaz, en çok isim fiil bazen de sıfat fiil kullanılır. Yüklemde -ma, -ış, – mak eklerinden biri varsa isim fiildir dikkat et.
Fiil Cümlesi
 • Yüklemi fiil olan cümledir.

“Kafası yerde, kamburunu çıkarmışyürüyordu.” –H. Taner

“Gölgesinde yürüdüğü duvarın arkasından bir horoz sesi fark etti.” –Ö. Seyfettin

“İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler.” –L. Tekin

“Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.” –F. R. Atay

“Atlasam bir vapura, şehre insem diyorum.” –S. F. Abasıyanık

YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Yüklemin yerine göre cümle türleri, cümlede yüklemin sonda olup olmamasına göre sınıflandırılır:

Kurallı Cümle

 • Yüklemi sonda bulunan cümledir.

“Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymaya kalkar.” –Ö. Seyfettin

“Otların arasında bacaklarını yılan sokar.” –R. N. Güntekin

Eksiltili Cümle

 • Yüklemsiz cümledir.

“Ay, ben söyleyince kıyamet mi… – –N. Kemal 

“Ah, deniz kıyısında, buralardan uzak, başımızı sokacak bir kovuk; coluk çocuk, yaz kış.”  –Z.Osman Saba

Cümle Türleri Konu Anlatımı TYT Türkçe PDF – Çıkmış Soru Çözümü PDF

Devrik Cümle

 • Yüklemi sonda bulunmayan cümledir.

evet ben son ve kesin umuduyum bir paket cıgaranın –T. Uyar

Biri olsun “Yakup!” diye seslenmedi hiç –E. Cansever

YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Yapısına göre cümle türleri, cümlelerde bulunan yargı sayısına ve cümlelerin oluşum şekline göre sınıflandırılır.

Bilgi
Cümleler yargı bildirir. Kimi cümlelerde bir yargı, kimi cümlelerde ise birden çok yargı vardır.
Cümleler yapılarına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır.
Cümle yapısını anlamak için “temel cümle” ve “yan cümle” kavramlarını bilmek gerekmektedir.

Temel Cümle: Birleşik cümlelerde asıl yargıyı bildiren, yardımcı yargıları sonuca bağlayan cümledir. Daha öz bir ifadeyle temel cümle yüklemdir.

Yan Cümle: Tam bir yargı bildirmeyen, fiilimsilerle ya da çekimli bir fiille kurulan, temel cümlenin ögesi olarak görev yapan söz ya da söz öbeklerine yan cümle denir. Yan cümle temel cümledeki yargıyı güçlendiren, açıklayan, bütünleyen ve türlü yollarla temel cümleye bağlanan cümledir.
Basit Cümle
 • Tek yüklemli cümle” şeklinde adlandırılır.
 • Yani tek bir yüklem vardır, fiilimsi yoktur.
 • Dolasıyla tek yargı bildirir. 

“Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum.” – Ö. Seyfettin

“Otların arasında bacaklarını yılan sokar.” – R. N. Güntekin

“Gemiler ve saray hepsi gitti.” – F. R. Atay

 “Köşkten parayı verirler.” – P. Safa

“Arabanın burnunu en tenha kahvelerden birinin önünde rıhtıma verdiler.” – A. İlhan

“Bu Tahsin Efendi, ne garip bir adamdı.” – R. N. Güntekin

“Kız da hemen yere oturdu.” – M. Ş. Esendal

Birleşik Cümle

Tek bir yüklemi ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleciği bulunan cümlelere birleşik cümle
denir. Dolayısı ile cümlenin temel yargısı dışında bir veya birkaç yargısı bulunur.

Yan cümle, temel cümlenin ögesi durumundadır.

Temel yargı dışındaki yan yargıları barındılar yan cümleler, fiilimsi ile, ki bağlacı ile, alıntı cümleler ile ve şart kipi ile oluşturur.

Oluşumlarına Göre Birleşik Cümleler
Birleşik cümlelerde yan cümle temel cümleye dört şekilde bağlanır:

1. Sadece Fiilimsi ile: En çok kullanılan birleşik cümle biçimidir. Yukarıda verdiğimiz örnekler gibi yüklem dışında bir veya daha fazla fiilimsi bulunur. (Bazı eski kaynaklarda girişik birleşik cümle diye adlandırılır.)
Pencerede dolaşan gölgelerden bir şeyler sezmeye çalışarak koşuyorum.” – Y. Z. Ortaç
“Bir gün yine onlara görünmeden krokiler çiziyordum.” – B. R. Eyuboğlu
“Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor.” – R. H. Karay
Bu cümlelerde fiilimsilerin oluşturduğu söz öbekleri filinin oluşturduğu temel yargının ögeleridir. Kısa bir cümle ile örnek verelim:
Koşarak geldim. → nasıl geldim? → koşarak → zarf tümleci

2. Şart Kipi İle: Şart kipi diğer kipler gibi tek başına cümle olup temel yargıyı bildirmez, bitimli bir hareket oluşturmaz. Şart kipi ile kurulan birleşik cümlelerde, temel cümledeki yargının meydana gelişi, yan cümledeki hükmün meydana gelişine bağlıdır.
Gelirse onu görecekti” – Y. Atılgan
Havaya bakarsam hava alırım / Toprağa bakarsam dua alırım. – Y. Emre
Şartlı cümlelerde yan cümle temel cümlemin zarfı gibi işlev yapar.

3. Alıntı Cümle ile: Yan cümle alıntı cümleden oluşur:
Lepides: Bana eksiksiz bir dil verin, size kusursuz bir millet oluşturayım.” der.
Maalesef teknedeki alet edevatla beceremeyeceğiz bu işi diye seslendi mühendis. – Ayşe Kulin
Alıntı cümleler diğer birleşik cümlelerdeki gibi temel cümlenin ögesidir. Bu yüzden yan cümlelerdir.
“Ev alma komşu al.” dedi. → Ne dedi → “Ev alma komşu al.” → Nesne

4. Ki bağlacı ile: Ki bağlacı ile kurulan birleşik cümlelerde yan cümle temel cümleyi nesne veya zarf görevleri ile tamamlar.
Tam köşeyi dönüyordu ki eski karısını gördü. → Ne zaman gördü? → Tam köşeyi dönerken → Zarf T.
Ki bağlacı ile oluşturulan bazı cümleler Türkçenin söz dizimine aykırıdır. Bu cümlelerde temel cümle yan cümleden önce söylenir:
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
Yan cümleyi tespit etmek için cümleyi Türkçe söz dizimine uygun hâle getirmenizi tavsiye ederiz:
Gözlerimin rengini unuttuğunu duydum. → Neyi duydum? → Gözlerimin rengini unuttuğunu→ Nesne

Sıralı Cümle
 • Birden çok yüklemli cümle” şeklinde adlandırılır.
 • Yani birden fazla yüklem vardır. 
 • Dolayısıyla birden fazla cümle vardır.
 • Birden fazla cümle virgül veya noktalı virgül ile sıralanır.

Gülüyor, kızıp köpürüyor, alay ediyor, rakıdan şişmiş kocaman yüzü şekilden şekile giriyordu.” – R. N. Güntekin

Ben kaçıyorum, abim de arkamdan koşuyor.” – A. Ağaoğlu

Görüyorsunuz, ben hiçbirini ellemiyor, hiçbirini açmıyorum.” – Y. Z. Ortaç

Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. – Ö. Seyfettin

Mağlubiyet Almanya’yı karıştırmış, gazeteler yazıyor.” – A. İlhan

Cümle Türleri 8.Sınıf

Bağımlı ve Bağımsız Sıralı Cümleler
Bağımlı sıralı cümle: Cümleyi oluşturan yargılar arasında öge ortaklığı bulunur.
Sadık başını sallıyor, gülüyordu” – Y. Atılgan (Özne ortak)
Bağımsız sıralı cümle: Cümleyi oluşturan yargılar arasında öge ortaklığı bulunmaz.
“Ben kaçıyorum, abim de arkamdan koşuyor.” – A. Ağaoğlu
Bağlı Cümle
 • Bağlaçla bağlanmış cümle” şeklinde adlandırılır.
 • Birden fazla yüklem vardır.
 • Dolayısıyla birden fazla cümle vardır.
 • Birden fazla cümle bağlaç ile bağlanır.

“Hamal benim dalgınlığımdan istifade ederek birdenbire bir kedi gibi fırladı ve koşmaya başladı.”- K. Bilbaşar

“Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor.” – A. Gündüz

“Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu.” – N. Cumalı

İnanmam ama fırsat bulursam baktırmadan da yapamam.” – K. Tahir

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”  –M. C. Rumi

Cümle Türleri Konu Anlatımı TYT Türkçe PDF – Çıkmış Soru Çözümü PDF şeklinde indirebilirsiniz. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler…

Cümle Türleri TYT Örnek Soru Çözümü

Onun öykülerinin en belirgin özelliği, aile içi iletişim sıkıntılarını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Olumsuz – kurallı – basit – fiil
B) Olumlu – devrik – birleşik – isim
C) Olumlu – kurallı – sıralı – isim
D) Olumlu – kurallı – birleşik – isim
E) Olumsuz – devrik – birleşik – isim

Çözüm Yolu: Birden çok ögeyi tespit etmemizi isteyen bir soru. Hızlıca cümle özelliklerine bakıp doğru şıkkı bulacağız. İsim mi fiil mi kurallı mı devrik mi olumlu mu olumsuz mu bunlar bir bakışta görülebilir.

Çözüm: İlk olarak yükleme dikkat edelim. Bu soruda yüklem fiil gibi görünmekte lakin aslında bir isim fiil: anlat-ma-sı-dır. -ma ekini alan fiiller isim fiildir ve dolayısı ile bu cümle isim cümlesidir. Yüklem sonda olduğuna göre ve olumsuzluk eki almadığına göre kurallı ve olumlu bir cümle. Yüklem dışında “ettiren” sözcüğü de fiilimsi olduğuna göre bu cümle fiilimsi ile kurulmuş bir birleşik cümle. (Cümlede virgül olması sıralı olduğu anlamına gelmez, sıralı olması için virgül cümleleri ayırmak zorunda.)
Cevap D

Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuzdur?
A) Onunla artık ortak bir çalışma yapmama kararı aldık.
B) Okul konusunda ne beni ne de öğretmenini dinliyor.
C) Edebiyat, aklına ilk geleni olduğu gibi söylemek değildir.
D) Son maçta takım hiç de fena oynamadı.
E) Tarihî tiyatro, son oyunla perdelerini kapatıyor.

Çözüm Yolu: Biçimce olumlu dediğine göre yüklemde olumsuzluk eki veya değil sözcüğü olmayacak ama cümlenin anlamı yüklemdeki sözcüğün tersini, olumsuzunu kastedecek.

Çözüm: A’ karar aldık biçimi de anlamı da olumlu, B’de dinliyor biçimi olumlu fakat cümlenin tamamını okuduğumuzda aslında “dinlemiyor.” demek isteniyor. C’yi biçimi olumsuz olduğu için direk eleriz. Diğer şıklarda A ile aynı.
Cevap B

Şiir yazmayı “toprağın altını araştırma” olarak nitelendiren sanatçı; kendine özgü inşa ettiği şiirini, 70 Kuşağı
içinden bugünlere taşımış şairlerimizden biridir.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yükleminin yerine göre kurallı cümledir.
B) Yapısına göre girişik birleşik cümledir.
C) Birden fazla yan cümlecik vardır.
D) Anlamca olumludur.
E) Yükleminin türüne göre fiil cümlesidir.

Çözüm Yolu: Yine birden fazla ögeyi denetleyeceğimiz bir soru. Bu tip sorularda en bariz seçenekten başlamak o seçeneği elemek açısından faydalıdır. Örneğin isim cümlesi mi ya da kuralları mı bir bakışta görülebilir.

Çözüm: E’de fiil cümlesidir diyor ama cümle “biridir” sözcüğü ile bitiyor, yani cümle isim cümlesi ve cevap belli lakin biz tüm şıkları anlatalım.
Yargı sonda olduğuna göre kurallı bir cümle. Cümlede birden fazla fiilimsi var (yazmayı, nitelendiren, inşa ettiği, taşımız) dolayısıyla fiilimsi ile kurulan bir birleşik cümle. (Girişik birleşik)
Ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır, birden fazla yan cümlecik de var. Zaten birleşik olup da yan cümle olmadan olmaz.
“Biridir” diye bitiyor, olumsuz eki yok, olumlu cümle.
Cevap E

Sıralı cümleler; her iki cümle arasında öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı, yoksa bağımsız sıralı cümle olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımsız sıralı cümledir?
A) İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez, en iyi
siz değerlendirirsiniz.
B) Büyük insanların hayat hikâyelerini okuduğumda ilk
zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür, hepsinde de öz disiplin başta geliyordu.
C) Bir örs isen sessiz dur, yok çekiç isen sıkı vur.
D) Yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz, yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız.
E) Cesaret, korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir; korkusuzluk değildir.

Çözüm Yolu: Bağımlı sıralı cümleleri tespit için cümle ögelerini bilmek gerekir fakat mantıken ögeleri bilmeden de yapabilirsiniz. Sadece özne ortaklığını gözden kaçırabilirsiniz çünkü Türkçede gizli özne vardır. Yani biz ben geldim yerine geldim diyebiliriz ve ben olduğu yine anlaşılır. Buna dikkat ederek soruyu çözelim. Ögelerin ismini vermeden çözeceğiz. Birinci cümledeki herhangi bir sözcük veya sözcükler ikinci cümlede yer almayacak ama biz onu zihnimizde tamamlayacağız.

Çözüm: A’da “İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez, en iyi siz değerlendirirsiniz. ” derken aslında “İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez, içinizdeki potansiyeli en iyi siz değerlendirirsiniz.” diyor. Dolayısıyla öge ortaklığı var, bağımlı sıralı cümle.
C’de “Bir örs isen sessiz dur, yok çekiç isen sıkı vur.” derken aslında ” Sen bir örs isen sessiz dur, yok sen çekiç isen sıkı vur.” diyor, yani bağımlı.
D’de “Yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz, yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız.” derken aslında “Siz yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz, siz yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız.” yine ortak öge var.
E’de “Cesaret, korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir; korkusuzluk değildir.” derken aslında “Cesaret, korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir; cesaret korkusuzluk değildir.” diyor, yani bu da bağımlı.

Cevap B

Cümle Türleri Çıkmış Soru Çözümü

(I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir yaşlılığı; insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü yaşlılık, deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okulmuş. (V) Bundan da öte, insanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2010 LYS)
A) I. cümle, biçimce olumsuz fiil cümlesidir.
B) II. cümle, bağımlı sıralı cümledir.
C) III. cümle, bileşik cümledir.
D) IV. cümle, olumlu, kurallı cümledir.
E) V. cümle, devrik isim cümlesidir.  

Çözüm: I. cümle yazıl-ma-mış yargı ile bitmiş, olumsuzluk eki var ve fiil.
II. cümle virgül ve noktalı birgül ile ayrılmış cümlelerden oluşuyor sıralı bir cümle ve Cicero ögesi ortak; bağımlı sıralı.
III. cümlede yüklem dışında yargı bildirecek bir sözcük yok, fiilimsi yok, basit cümle.
IV. okulmuş yargısı ile bitiyor, olumlu ve kurallı.
V. cümle de güçmüş yargısı cümlenin sonunda değil, yani devrik ve güçmüş sözcüğü isim.

Cevap C

(I) Çiğdemlerden sonra gök rengindeki elbisesiyle yeni açmış sümbül görünür. (II) Gözleri yaşlı, saçları dağınık ve hâli perişandır. (III) Güzel kokusundan sarhoşa dönen şair, ona bu gönül okşayıcı kokuyu nereden, hangi aktardan aldığını sorar. (IV) Sümbülün verdiği cevap çiğdemin cevabına karşılık gelmektedir. (V) Önceleri ezel bağında henüz açılmadık bir gonca olan ve güzel kokusunu sevgilinin rüzgârından alan sümbül, bu bahar ülkesinden hicran sahiline atılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır? 
(2016 YGS)
A)I.   B) II.    C)III.    D)IV.    E)V.

Çözüm Yolu: Yüklemin türü dediğine göre cümle bitimindeki yargıların isim mi fiil mi olduğuna bakılıp hızlıca çözülebilecek bir soru. (Ayrıca sorunun IV. cümlesi güzel bir örnek. Cümlede yüklem “gel-mekte-dir” şeklinde ve buradaki -mekte, -makta eki şimdiki zaman eki. Bu ek bazı kaynaklarda “-mek-te” şeklinde yanlış bölünüyor ve bu sebeple fiilimsi gibi düşünülüyor, dikkat edin, Burada fiil var.)

Çözüm: II. cümle perişandır yargısı ile bitmiş, perişan isimdir. I. cümle görünür yargısı ile bitmiş, görünmek fiil, III. cümle sorar yargısı ile bitmiş, sormak fiil; IV. cümle gelmektedir yargısı ile bitmiş, gelmek fiil; son cümle atılmıştır yargısı ile bitmiş, atılmak fiil.

Cevap B

I) Tasarladığım hikâye, zihnimde cümleler ve algılar hâlinde dönüp dolaşarak gelişirken her şeyi bir kenara bırakıp masanın başına oturmam için beni zorluyor. (II) Hikâye, bilgisayarda bir cümle hâlinde başlanmış duruyor ve ben, zihnimin bir yanında o hikâyeyi geliştiriyorum. (III) Masamın çekmeceleri, çantamın gözleri hatta ceplerim veya masada karşımda duran pano, küçük kâğıtlara yazılmış notlarla doluyor bu arada. (IV) Defalarca oturuyorum bilgisayarın başına hikâye için, yazdıklarımı defalarca yeniden ele alıyorum. (V) Hikâye bazen tamamlanmak üzereyken çöpe atılıyor bazen de başlangıçta tasarlanandan çok farklı bir içerik ve biçim kazanıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi  yanlıştır(2014 LYS)
A) I. cümle, girişik birleşik bir cümledir.
B) II. cümle, özneleri ortak birleşik bir cümledir.
C) III. cümle, devrik bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, sıralı bir cümledir.
E) V. cümle, yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş kurallı bir cümledir. 

Çözüm Yolu: Birden çok ögeyi denetlememiz gerekiyor, basit ve bariz olanları eleyerek ilerleyelim.

Çözüm: III. cümle devrik ve fiil cümlesi mi bakalım: doluyor yargısı cümle sonunda değil ve fiil.
V. cümle kurallı mı bakalım: kazanıyor yargısı kurallı ve – yor şimdiki zaman eki.
IV. cümle iki ayrı cümleden oluşuyor ve virgül ile ayrılmış, sıralı bir cümle.
I. cümlede fiilimsiler var (dönüp, dolaşarak) girişik birleşik cümle.
II. cümlede özneleri ortak bir birleşik cümle tanımı hatalı, daha doğrusu burada genellikle sıralı cümle tabiri kullanılır. Yine de özneleri de kontrol ettiğimizde iki ayrı özne olduğunu görürüz.
Cevap B

Cümle Türleri Konu Anlatımı TYT Türkçe PDF – Çıkmış Soru Çözümü PDF şeklinde indirebilirsiniz. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler…

Yorum yapın