11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Özeti Makale Konu Anlatımı PDF Makale Ders Notları

11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Özeti Makale Konu Anlatımı, Türk Dili ve Edebiyatı 11.Sınıf Makale Konu Özeti, 11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Makale Ders Notlarını PDF olarak indirebilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Makale Konu Anlatımı

11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Makale Video Konu Anlatımı

11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Özeti Makale Konu Anlatımı

Bu ünitede, “makale ve makalenin özellikleri, bilimsel makale ile edebî makaleyi” öğreneceğiz.

BİLİMSEL METİNLER 

Metinler, öğretici metinler ve edebî metinler olarak ikiye ayrılır. Edebî metinler, estetik bir haz uyandırmak için yazılan, kurmaca metinlerdir.

Öğretici metinler ise düşünceye dayalı olan, kurmaca niteliğe sahip olmayan metinlerdir. Bazı öğretici metin türleri ise bilimsel metinler olarak da adlandırılabilir.

Bilimsel metinler, dilin kullanılış biçimi ve kurmaca olup olmamaları yönünden edebî metinlerden ayrılır. Anlatımı olabildiğince anlaşılır olan bilimsel metinlerde amaç, bilgi ve düşünceyi doğru ve açık biçimde okura sunmaktır. Bilimsel metinler teze dayalı olması, araştırma verileriyle desteklenmesi, yararlanılan kaynakların gösterilmesi, anlatım dilinin nesnel olması yönüyle edebî metinlerden farklı özellikler gösterir.

Bilimsel metinler hazırlanırken özetleme, alıntılama, kaynak gösterme gibi teknikler kullanılır.

MAKALE TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Makale; bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp onların çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan; yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara denir.

Bilimsel nitelikli yazılardır. Bu nedenle senli benli konuşmalara, günlük dilde kullanılan bazı kelimelere ve süslü anlatıma makalede yer verilmez.

Makale, gazete ve dergi yazısıdır. Günü gününe yazılma zorunluluğu yoktur.

Makalede kullanılan dil anlaşılırdır, dolaylı anlatımlardan ve söz oyunlarından uzak durulur.

Ortaya konan düşünceleri destekleyen örneklere yer verilir.

Makalede konu sınırlaması yoktur. Güzel sanatlar, politika, toplumsal ve bilimsel konular, günlük olaylar gibi birçok konuda yazılabilir.

Makalede temel öge düşüncedir. Ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia yazının girişinde ortaya konur. Bu fikrin belgeler ve kanıtlarla desteklenmesi yazının gelişme bölümünü oluşturur. Bu bölümde yazar, düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır.

Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinden sıklıkla yararlanılır. 

Edebî ve bilimsel makale olmak üzere iki tür makale vardır.

Edebî makalelerde dil, edebiyat ve sanatla ilgili konular ele alınır.

Bilimsel makale ise tıp, sosyoloji, ekonomi gibi bilimle ilişkili dallara yönelik konuların ele alındığı makalelerdir. Bilimsel makaleler genellikle dergi, kitap ve Genel Ağ’da yayımlanır.

Gazetelerde güncel konularla ilgili, nesnel yaklaşımla yayımlanan yazılar da makale olarak değerlendirilir.

Makale, gazetecilikle birlikte gelişen bir türdür. Edebiyatımızda ilk makale Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde Şinasi tarafından yazılmıştır. Dönemin Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi yazarları, bu türde metinler yazmışlardır. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği (Servetifünun dergisinin kapatılmasına sebep olan) Edebiyat ve Hukuk adlı makale ile Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan (Millî Edebiyat’ın dil anlayışını ortaya koyan) Yeni Lisan makalesi türün tanınmış örneklerindendir. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç makale türünde eser veren başlıca yazarlardır.

Daha sonra dergilerde de yayımlanmaya başlayan makale türü, ülkemizde bilimin gelişmesi ve bilimsel kuruluşların sayısının artması ile gelişmiştir.

BİLİMSEL MAKALENİN BÖLÜMLERİ

Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir.

Başlık: Konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. Bu nedenle başlık düzenlenirken kelimeler dikkatle seçilmeli, makalenin içeriğini yansıtan en az sayıda kelime kullanılmalıdır. Uygun bir başlığı olmayan makale, hedef okuyucu kitlesine ulaşmayabilir.

Özet: Metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Araştırmanın kapsamı, amacı, araştırmada kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metindeki anahtar kelimeler bu bölümde verilir.

Giriş: Temel bilgilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya konur.

Yöntem: Bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır. Yazarın neyi, nasıl ve niçin kullandığını açıkladığı bu bölüm, konuyu bilen bir uzmanın aynı çalışmayı kendi imkânlarıyla tekrar etmesini sağlar nitelikte olmalıdır.

Bulgular: Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiği dile getirilir.

Sonuç ve Tartışma: Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçları ile ilişkileri kurulur. Elde edilen bulgulardan birtakım nesnel genellemelere ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar, daha önce aynı veya benzer konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılır. Araştırmanın bilim dünyasına katkısı belirtilir. Yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri değerlendirilir.

Kaynakça: Makalenin sonunda, yararlanılan kaynaklar liste hâlinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa, kaynakçada yer verilir; kaynakçada yer alan her kaynağa metin içinde gönderme yapılır. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı, metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir.

11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Özeti Makale Konu Anlatımı, Türk Dili ve Edebiyatı 11.Sınıf Makale Konu Özeti, 11.Sınıf Edebiyat 4.Ünite Makale Ders Notlarını PDF olarak indirebilirsiniz.

11. SINIF 4. ÜNİTE PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Türk Dili ve Edebiyatı Ünite Özetleri PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum yapın