10.Sınıf Edebiyat 8.Ünite Özeti Haber Metni Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Haber Metni Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.sınıf edebiyat 6.ünite haber metni

10.Sınıf Edebiyat 8.Ünite Haber Metni Konu Anlatımı

Bu ünitede, “haber metninin özelliklerini, haber metninin tekniklerini, temel habercilik terimleri, Genel Ağ ve dergilerde haber metni“ni öğreneceğiz.

HABER METNİ
  • Haber, bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgidir.
  • Haber metni ise elde edilen bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla hazırlanan yazılı metinlere denir.
  • Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında tarafsızdır.
  • Olay bütün yönleriyle, inandırıcı bir şekilde anlatılır, konu günceldir.
  • Metinlerin nesnel bir anlatımı vardır.
  • Haber metinlerinde toplumun merak duygusu giderilir.
  • Haber metinleri açık, anlaşılır bir dille yazılır.
HABER METNİ YAZIM SÜRECİ

Haberin başlığı kapsayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde düzenlenir.
Haber metninin giriş bölümü haberin ne olduğunu açıklayıcı özellikler taşır. Haber bu özellikler dikkate alınarak yazılır.

Haber metni kendi içinde bütünlük taşımalıdır. Haberlerin toplumun geniş bir kesimini ilgilendirmesine, dikkat çekici ve çarpıcı olmasına, özellikle başlığının kendini okutacak ve dinletecek nitelik taşımasına önem verilir. Haberin daha önce yayımlanmamış, duyulmamış olması gerekir. Haber metinlerindeki bilgiler güvenilir kaynaklardan alınmalıdır.

Haber yazma sürecinde bilgi ve belge toplamak kadar onları sınıflandırmak, bir sıraya koymak;
neyi yazacağına neyi yazmayacağına karar vermek de o kadar önemlidir. Bu süreci düzenleyen en
önemli tekniklerden biri 5N1K kuralını habere uygulamaktır. “Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden
(Niçin), Kim
” sorularının cevabının bir haberde olması okuyucuya önemli bir bilgi sunmuş olacaktır.

Haber metinlerinin yazımında, haberin türüne ve haberi yapacak kitle iletişim aracına göre bazı
teknikler
kullanılır. Bu tekniklerden en çok kullanılanları piramit ve ters piramittir. Piramit tekniği;
habere ilişkin ayrıntıların metnin sonuna bırakıldığı tekniktir. Ters piramit tekniği ise haberin can alıcı
noktalarının metnin başında verildiği diğer ayrıntıların önem sırasına göre sıraya konduğu tekniktir.

Haber, giriş ve gövde bölümlerinden oluşur.

Temel Habercilik Terimleri

Ajans : Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.
Asparagas : Şişirme haber.
Dekroşe : Gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazı.
İktibas : Başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayımlanması.
Manşet : Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık.
Muhabir : Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.
Sansasyonel : Çarpıcı.
Spot : Haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı.
Stop press : En son gelen haber.
Sürmanşet : Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık.
Sütun : Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri.
Tekzip : Yalanlama.
Tiraj : Baskı sayısı.

Dergi ve Haber Metni

Dergiler; siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belli aralıklarla çıkan süreli
yayınlardır.

Dergilerde araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı gibi birçok türde metne yer verilirken haber yazıları da dergi sayfalarında yer alır.

Dergilerde yer alan haberler, o derginin alanı ile ilgili olur.

Dergilerde yer alan haberler gazete haberlerine göre daha uzun olabilir. Bu haberlerde ayrıntılara daha fazla yer verilir.

Dergi haberlerinde gazete haberlerinde olduğu gibi haberle ilgili fotoğraflara, resimlere, belgelere,
tablolara yer verilir.

Genel Ağ Haberciliği (İnternet Haberciliği)

Genel Ağ haberciliği, televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletim sistemlerini bütünleştirmiştir.

Bunun yanı sıra hareketli görüntüleri, yazıları ve sesleri aynı ortam üzerinden ve aynı anda kullanıcılarına sunma imkânına sahiptir.

Genel Ağ haberciliğinde geleneksel araçlarda görülen hız, yer ve güncellik konusundaki kısıtlayıcılık kalkmıştır. Haberler, her bilgi akışında hızla değişerek güncellenmektedir. Ayrıca sütun sınırından kaynaklanan yer sorunu ortadan kalkmaktadır.

Genel Ağ haberciliğinde bilginin anında aktarılmasının yanı sıra okurun da içerik ve biçime istediği anda düzeltme ve katkılarıyla müdahale edebilmesi Genel Ağ haberciliğinin temel avantajı olmuştur. Okur açısından düşünüldüğünde zaman ve mekânın önemini yitirmesi, kişinin uygun olduğu her zaman habere ulaşması önemli bir hizmet olmuştur. Ayrıca okurun istediği yazara e-posta adresinden ulaşıp iletişim kurabilmesi, Genel Ağ’da yayımlanan her haberin dünyanın neresinde olursa olsun bir tuşa basarak gönderilebilmesi de hem okur ile haber ya da yorum arasındaki engelleri hem de basılı gazetelerdeki dağıtımın maliyet ve emek boyutunu ortadan kaldırmaktadır.

Şiddet içerikli haberlerin reyting aracı olarak kullanılmaması, kullanılan dilin belli kurallarının olduğunun unutulmaması, okurun dikkatini çekmek için asparagas haberlere yönelinmemesi gereklidir.

10.Sınıf Edebiyat 8.Ünite Özeti Haber Metni Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Haber Metni Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.sınıf edebiyat 6.ünite tiyatro, 10.sınıf tiyatro

Yorum yapın