10.Sınıf Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı PDF, Cümle Türleri PDF şeklinde indirebilirsiniz. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler…

10.SINIF CÜMLE ÇEŞİTLERİ KONU ANLATIMI

10.SINIF CÜMLE TÜRLERİ KONU ANLATIMI

ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Anlamına göre cümle türleri, cümlelerin yüklemlerinde olumsuzluk bildiren eklerin veya kelimelerin olup olmamasına göre sınıflandırılır:

Olumlu Cümle
 • Yüklemi olumlu olan cümledir. 
 • Yüklemde olumsuzluk bildiren ek ya da kelime yoktur.

“Ben hayatımı yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım.” – A. İlhan

“Türlü şiir anlayışları üzerinde düşünmüş, zaman zaman türlü şairleri sevmiştir.”– O. V. Kanık

“Zaman geçer ve insan harcadığı zamanda yalnız kalır” – T. Buğra

“Sarhoşların araba sürmeleri sakıncalıdır.” –E. Şafak

 “Büyükanne bir sevinç sarhoşluğu içinde eğildi, paşasının elini öptü.” –H. N. Zorlutuna

 • Yüklemde bulunan kelimenin kötü anlamlı olması cümleyi olumsuz yapmaz

“Şerefli insanlar olarak öleceğiz.” – E. M. Karakurt

“Bu Tahsin Efendi, ne garip bir adamdı.” – R. N. Güntekin

Olumsuz Cümle

 • Yüklemi olumsuz olan cümledir.
 • Yüklemde olumsuzluk bildiren -me, -siz ekleri ya da değil, yok sözcükleri vardır.
 • -me (-ma) eki yüklemi fiil olan cümleleri olumsuz yapar:

“Babası o koca izinden sonra hiç gelmedi” – T. Buğra

“Bizim gibi yaşamadıkça, rakipliğinizin haklılığını kabul edemem.” – F. R. Atay

“Pervin ondan gözlerini ayıryordu – P. Safa

“O işleri bu saatte karakolda bulunan küçük memurlar bilmez.”- R. H. Karay

 • siz (-sız,-suz,-süz) eki, değil ve yok sözcükleri yüklemi isim olan cümleleri olumsuz yapar:

Yıllar yârlarden, yârlar yıllardan vefasız.” – Y. K. Karaosmanoğlu

“Şaka etmiyorum, yavrum, bu adlar Türkçe değil.” – Ö. Seyfettin

“Bu dünyada anlattığın kadın yok.” – A. Nesin

Dikkat Et
Olumsuzluk bildiren iki unsur aynı cümlede bir arada kullanılırsa cümle hem biçimine göre hem anlamına göre incelenir:
“Bu yemek tuzlu.” (Olumlu cümle)
“Bu yemek tuzsuz.” (Olumsuz cümle)
“Bu yemek tuzsuz değil.” (Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle)
“Seni seviyor.” (Olumlu cümle)
“Seni sevmiyor.” (Olumsuz cümle)
“Seni sevmiyor değil.” (Biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle)
Soru Cümlesi
 • Soru anlamı olan cümledir. 
 • Soru eki -mi ve soru zarfı, soru zamiri, soru sıfatı (kim, ne, hangisi, hangi, kaç, nasıl, nerede vb.) ile soru cümleleri yapılır.

“Altın kaçtan gidiyor?” –S. F. Abasıyanık

“Benim mi Allahım bu çizgili yüz?”  –C. S. Tarancı

“Şimdi sen, kızın nerede olduğunu bilmiyor musun?” –A. Ümit

“Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?”-H. Taner

“Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?” –O. S. Orhon

Ünlem Cümlesi
 •  Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan cümlelerdir.
 • Bu duygular ünlem adı verilen sözcüklerle verilir. 
 • Bu duygular yalnızca ünlem işareti ile de verilebilir.

“Bana blöf yok dedik, a doktor! ” –T. Buğra

Vah vah… Haber alaydım, parasını verir, alırdım…” –R. N. Güntekin

Ah bin kulağım olsaydı da bin şaheserin lezzetini birden tatsaydım.” –Y. K. Karaosmanoğlu

“Burada sıkılıyorsun, fakat orada utanacaksın!-Y. K. Karaosmanoğlu

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Yüklemin türüne göre cümle türleri, cümlelerin yükleminin isim mi fiil mi olduğuna göre sınıflandırılır:

İsim Cümlesi
 • Yüklemi isim olan cümledir.

Balkan Savaşı’nın bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı.” –N. Cumalı

“Felâketim şu ki, ben zaman zaman kendimi bulan adamım.” –A. H. Tanpınar

“Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir.” –A. İlhan

 “Bu dünyada anlattığın kadın yok.” -A. Nesin

Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesidir.

Dikkat Et
Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesidir. Fiilimsiler isim kabul edilir. Yüklemdeki fiilimsi sıklıkla fiil ile karıştırılır: “En güzel şey okumaktır.” cümlesinin yüklemi “okumaktır” sözcüğü, -mak ekli dolayısıyla isim fiildir. (fiilimsiler üç türlüdür: isim fiil, sıfat, zarf fiil) Bu yüzden bu cümle fiil cümlesi değil, isim cümlesidir. Yüklemde zarf fiil tabiatı gereği pek kullanılmaz, en çok isim fiil bazen de sıfat fiil kullanılır. Yüklemde -ma, -ış, – mak eklerinden biri varsa isim fiildir dikkat et.
Fiil Cümlesi
 • Yüklemi fiil olan cümledir.

“Kafası yerde, kamburunu çıkarmışyürüyordu.” –H. Taner

“Gölgesinde yürüdüğü duvarın arkasından bir horoz sesi fark etti.” –Ö. Seyfettin

“İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler.” –L. Tekin

“Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.” –F. R. Atay

“Atlasam bir vapura, şehre insem diyorum.” –S. F. Abasıyanık

YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Yüklemin yerine göre cümle türleri, cümlede yüklemin sonda olup olmamasına göre sınıflandırılır:

Kurallı Cümle

 • Yüklemi sonda bulunan cümledir.

“Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymaya kalkar.” –Ö. Seyfettin

“Otların arasında bacaklarını yılan sokar.” –R. N. Güntekin

Eksiltili Cümle

 • Yüklemsiz cümledir.

“Ay, ben söyleyince kıyamet mi… – –N. Kemal 

“Ah, deniz kıyısında, buralardan uzak, başımızı sokacak bir kovuk; coluk çocuk, yaz kış.”  –Z.Osman Saba

Devrik Cümle

 • Yüklemi sonda bulunmayan cümledir.

evet ben son ve kesin umuduyum bir paket cıgaranın –T. Uyar

Biri olsun “Yakup!” diye seslenmedi hiç –E. Cansever

YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Bu Konudan Önce
Özellikle fiilimsiler konusunu bilmeden bu konuya çalışmayınız. 10.Sınıf Fiilimsiler Konusundan bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz.

Yapısına göre cümle türleri, cümlelerde bulunan yargı sayısına ve cümlelerin oluşum şekline göre sınıflandırılır.

Bilgi
Cümleler yargı bildirir. Kimi cümlelerde bir yargı, kimi cümlelerde ise birden çok yargı vardır.
Cümleler yapılarına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır.
Cümle yapısını anlamak için “temel cümle” ve “yan cümle” kavramlarını bilmek gerekmektedir.

Temel Cümle: Birleşik cümlelerde asıl yargıyı bildiren, yardımcı yargıları sonuca bağlayan cümledir. Daha öz bir ifadeyle temel cümle yüklemdir.

Yan Cümle: Tam bir yargı bildirmeyen, fiilimsilerle ya da çekimli bir fiille kurulan, temel cümlenin ögesi olarak görev yapan söz ya da söz öbeklerine yan cümle denir. Yan cümle temel cümledeki yargıyı güçlendiren, açıklayan, bütünleyen ve türlü yollarla temel cümleye bağlanan cümledir.
Basit Cümle
 • Tek yüklemli cümle” şeklinde adlandırılır.
 • Yani tek bir yüklem vardır, fiilimsi yoktur.
 • Dolasıyla tek yargı bildirir. 

“Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum.” – Ö. Seyfettin

“Otların arasında bacaklarını yılan sokar.” – R. N. Güntekin

“Gemiler ve saray hepsi gitti.” – F. R. Atay

 “Köşkten parayı verirler.” – P. Safa

“Arabanın burnunu en tenha kahvelerden birinin önünde rıhtıma verdiler.” – A. İlhan

“Bu Tahsin Efendi, ne garip bir adamdı.” – R. N. Güntekin

“Kız da hemen yere oturdu.” – M. Ş. Esendal

Birleşik Cümle

Tek bir yüklemi ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleciği bulunan cümlelere birleşik cümle
denir. Dolayısı ile cümlenin temel yargısı dışında bir veya birkaç yargısı bulunur.

Yan cümle, temel cümlenin ögesi durumundadır.

Temel yargı dışındaki yan yargıları barındılar yan cümleler, fiilimsi ile, ki bağlacı ile, alıntı cümleler ile ve şart kipi ile oluşturur.

Oluşumlarına Göre Birleşik Cümleler
Birleşik cümlelerde yan cümle temel cümleye dört şekilde bağlanır:

1. Sadece Fiilimsi ile: En çok kullanılan birleşik cümle biçimidir. Yukarıda verdiğimiz örnekler gibi yüklem dışında bir veya daha fazla fiilimsi bulunur. (Bazı eski kaynaklarda girişik birleşik cümle diye adlandırılır.)
Pencerede dolaşan gölgelerden bir şeyler sezmeye çalışarak koşuyorum.” – Y. Z. Ortaç
“Bir gün yine onlara görünmeden krokiler çiziyordum.” – B. R. Eyuboğlu
“Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor.” – R. H. Karay
Bu cümlelerde fiilimsilerin oluşturduğu söz öbekleri filinin oluşturduğu temel yargının ögeleridir. Kısa bir cümle ile örnek verelim:
Koşarak geldim. → nasıl geldim? → koşarak → zarf tümleci

2. Şart Kipi İle: Şart kipi diğer kipler gibi tek başına cümle olup temel yargıyı bildirmez, bitimli bir hareket oluşturmaz. Şart kipi ile kurulan birleşik cümlelerde, temel cümledeki yargının meydana gelişi, yan cümledeki hükmün meydana gelişine bağlıdır.
Gelirse onu görecekti” – Y. Atılgan
Havaya bakarsam hava alırım / Toprağa bakarsam dua alırım. – Y. Emre
Şartlı cümlelerde yan cümle temel cümlemin zarfı gibi işlev yapar.

3. Alıntı Cümle ile: Yan cümle alıntı cümleden oluşur:
Lepides: Bana eksiksiz bir dil verin, size kusursuz bir millet oluşturayım.” der.
Maalesef teknedeki alet edevatla beceremeyeceğiz bu işi diye seslendi mühendis. – Ayşe Kulin
Alıntı cümleler diğer birleşik cümlelerdeki gibi temel cümlenin ögesidir. Bu yüzden yan cümlelerdir.
“Ev alma komşu al.” dedi. → Ne dedi → “Ev alma komşu al.” → Nesne

4. Ki bağlacı ile: Ki bağlacı ile kurulan birleşik cümlelerde yan cümle temel cümleyi nesne veya zarf görevleri ile tamamlar.
Tam köşeyi dönüyordu ki eski karısını gördü. → Ne zaman gördü? → Tam köşeyi dönerken → Zarf T.
Ki bağlacı ile oluşturulan bazı cümleler Türkçenin söz dizimine aykırıdır. Bu cümlelerde temel cümle yan cümleden önce söylenir:
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
Yan cümleyi tespit etmek için cümleyi Türkçe söz dizimine uygun hâle getirmenizi tavsiye ederiz:
Gözlerimin rengini unuttuğunu duydum. → Neyi duydum? → Gözlerimin rengini unuttuğunu→ Nesne

Sıralı Cümle
 • Birden çok yüklemli cümle” şeklinde adlandırılır.
 • Yani birden fazla yüklem vardır. 
 • Dolayısıyla birden fazla cümle vardır.
 • Birden fazla cümle virgül veya noktalı virgül ile sıralanır.

Gülüyor, kızıp köpürüyor, alay ediyor, rakıdan şişmiş kocaman yüzü şekilden şekile giriyordu.” – R. N. Güntekin

Ben kaçıyorum, abim de arkamdan koşuyor.” – A. Ağaoğlu

Görüyorsunuz, ben hiçbirini ellemiyor, hiçbirini açmıyorum.” – Y. Z. Ortaç

Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. – Ö. Seyfettin

Mağlubiyet Almanya’yı karıştırmış, gazeteler yazıyor.” – A. İlhan

Cümle Türleri 8.Sınıf

Bağımlı ve Bağımsız Sıralı Cümleler
Bağımlı sıralı cümle: Cümleyi oluşturan yargılar arasında öge ortaklığı bulunur.
Sadık başını sallıyor, gülüyordu” – Y. Atılgan (Özne ortak)
Bağımsız sıralı cümle: Cümleyi oluşturan yargılar arasında öge ortaklığı bulunmaz.
“Ben kaçıyorum, abim de arkamdan koşuyor.” – A. Ağaoğlu
Bağlı Cümle
 • Bağlaçla bağlanmış cümle” şeklinde adlandırılır.
 • Birden fazla yüklem vardır.
 • Dolayısıyla birden fazla cümle vardır.
 • Birden fazla cümle bağlaç ile bağlanır.

“Hamal benim dalgınlığımdan istifade ederek birdenbire bir kedi gibi fırladı ve koşmaya başladı.”- K. Bilbaşar

“Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor.” – A. Gündüz

“Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu.” – N. Cumalı

İnanmam ama fırsat bulursam baktırmadan da yapamam.” – K. Tahir

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”  –M. C. Rumi

10.Sınıf Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı PDF, Cümle Türleri PDF şeklinde indirebilirsiniz. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler…

Edebiyat Dil Bilgisi Konuları Lise Dil Bilgisi Konu Anlatımı PDF

Yorum yapın